Chỉ thị 324-TTg

Chỉ thị 324-TTg về xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 324-TTg xét duyệt, công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIÊT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 324-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1974 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1974

Năm 1974, có nhiều đơn vị kinh tế cơ sở  đã cố gắng trong việc phấn đấu thực hiện kế hoạch Nhà nước; công tác quản lý xí nghiệp có tiến bộ. Bên cạnh những đơn vị làm tốt, vẫn còn một số đơn vị kinh tế cơ sở chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong năm thiếu khẩn trương, đều đặn, cuối năm phải dốc sức ra làm nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế về số lượng, hoặc báo cáo lên cấp trên là đã hoàn thành kế hoạch với số liệu không chính xác, gây ra những khó khăn trong việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước và trong công tác quản lý kinh tế. Vì vậy, việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành  kế hoạch Nhà nước cùng với việc khen thưởng, năm 1974 đối với các đơn vị kinh tế cơ sở cần được các ngành, các cấp làm chặt chẽ nhằm:

- Phản ánh một cách trung thực việc phấn đấu thực hiện kế hoạch Nhà nước của các đơn vị kinh tế cơ sở. Qua đó, nắm chắc được khả năng tiềm tàng của các đơn vị kinh tế cơ sở, của ngành, của địa phương;

- Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, khuyến khích các đơn vị kinh tế cơ sở đã hoàn thành và hoàn thành vựơt mức kế hoạch Nhà nước. Đặc biệt chú ý đến các đơn vị kinh tế cơ sở đã đăng ký đúng thời hạn và thực hiện tốt những chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã giao;

- Đưa công tác quản lý kinh tế vào nền nếp, chống lãng phí, tham ô. Đề cao việc tiết kiệm vật tư, tiền vốn, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao vật chất trong một đơn vị sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, phí lưu thông, tạo ra nguồn tích luỹ ngày càng nhiều cho Nhà nước;

- Tăng cường pháp chế trong việc giao kế hoạch, thực hiện kế hoạch trong việc ký và thực hiện các hợp đồng kinh tế, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước.

Căn cứ các yêu cầu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp làm đúng các quy định sau đây trong việc xét duyệt, công nhận, công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước và  việc khen thưởng đối với các đơn vị kinh tế cơ sở năm 1974.

1. Về xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước.

Căn cứ để xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974 đối với các đơn vị kinh tế cơ sở là các chỉ tiêu kế hoạch mà các Bộ, Tổng cục và Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố đã giao, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã được Hội đồng Chính phủ giao đầu năm theo quyết định số 29-CP ngày 25-2-1974 và được điều chỉnh (nếu có) theo quyết định số 164-CP ngày 4-7-1974. Chỉ tiêu kế hoạch do các Bộ, Tổng cục và Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố giao cho các đơn vị kinh tế cơ sở tổng hợp lại không được thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phố.

Chỉ tiêu xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế cơ sở vẫn áp dụng thông tư số 71-TTg ngày 22-7-1974. Riêng đối với các xí nghiệp khai thác than, xét cả chỉ tiêu bốc đất đá; đối với các xí nghiệp xây lắp nhận thầu thuộc ngành xây dựng, xét cả chỉ tiêu nộp tích lũy và các khoản phải nộp khác cho ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đã giao như thông tư số 119-TTg/CN ngày 14-12-1968 đã quy định.

Từ năm 1974, ngành xây dựng cơ bản thay chỉ tiêu hạng mục công trình hoàn thành và bàn giao đúng thời hạn ghi trong hợp đồng bằng các chỉ tiêu các công trình và hạng mục công trình chủ yếu khởi công và hòan thành trong năm kế hoạch, năng lực sản xuất mới tăng thêm cho phù hợp cho phù hợp với quyết định số 18-TTg ngày 6-2-1974 của Thủ tướng Chính phủ. Huỷ bỏ việc xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch đối với các công trình tự làm và đơn vị kiến thiết (bên A).

Đối với ba nhà máy thí điểm cải tiến quản lý của trung ương (nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy dệt 8/3 và nhà máy rượu Hà Nội) khi xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch, áp dụng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh đã quy định trong nghị định 75-CP ngày 22-4-1972. Đối với các xí nghiệp công nghiệp địa phương do tỉnh, thành phố quản lý phải thống nhất áp dụng 5 chỉ tiêu đã quy định trong thông tư số 71-TTg ngày 22-7-1964; đối với các xí nghiệp công nghiệp do huyện quản lý, việc xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch theo 3 chỉ tiêu: giá trị tổng sản lượng và giá trị sản lượng thương phẩm; sản lượng sản phẩm chủ yếu; nộp tích luỹ và các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

Báo cáo của đơn vị kinh tế cơ sở đề nghị lên cấp trên xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974 phải là số liệu chính thức về thực hiện kế hoạch cả năm (kể cả chỉ tiêu giá thành, phí lưu thông, quyết toán tài chính) tính toán đúng phương pháp đã được Nhà nước quy định và đơn vị kinh tế cơ sở phải gửi đầy đủ các tài liệu đó đến cơ quan thống kê, tài chính và công đoàn cùng cấp.

Đơn vị được công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước là các đơn vị đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch (cả chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu tài chính), đặc biệt phải chú trọng các chỉ tiêu chất lượng.

Khi công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế cơ sở, các ngành, các cấp cần có nhận xét, đánh giá công tác quản lý kinh tế của đơn vị cơ sở, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan có ảnh hưởng trong quá trình thực hiện kế hoạch Nhà nước để rút kinh nghiệm cải tiến việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm sau của các ngành, các cấp và đơn vị kinh tế cơ sở được tốt hơn.

2. Việc khen thưởng và trích lập các quỹ xí nghiệp phải làm chặt chẽ theo đúng các quy định của Thủ tướng Chính phủ về khen thưởng và trích lập các quỹ xí nghiệp. Trong lúc chờ đợi Chính phủ ban hành một chế độ trích quỹ xí nghiệp hợp lý hơn, việc trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi trong năm 1974 vẫn áp dụng như thông tư số 274-TTg ngày 31-12-1973. Ban thi đua trung ương, Bộ Tài chính cùng Tổng công đoàn căn cứ mức độ thực hiện kế hoạch Nhà nước và việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước của các đơn vị kinh tế cơ sở mà hướng dẫn các ngành, các cấp trong việc khen thưởng các đơn vị kinh tế cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước; hoặc phạt đối với các đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, hoặc vi phạm chế độ, chính sách quản lý kinh tế tài chính.

Việc khen thưởng phải dựa trên cơ sở đơn vị kinh tế cơ sở đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, chấp hành các chế độ quản lý kinh tế, làm tròn nghĩa vụ giao nộp sản phẩm và nộp lãi (hoặc giảm lỗ) cho ngân sách Nhà nước do đơn vị đã tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, sử dụng hợp lý thiết bị máy móc và lao động. Nếu trong năm kế hoạch, đơn vị kinh tế cơ sở tuy đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, nhưng trong công tác quản lý, đã để xảy ra tham ô lãng phí nghiêm trọng, xảy ra hư hỏng, mất mát vật tư, thiết bị, hàng hoá sau khi đã được phổ biến học tập nghị quyết 228 của Bộ Chính trị, vi phạm hợp đồng kinh tế gây ra tổn thất cho các ngành khác, địa phương khác, hoặc để xảy ra  tai nạn lao động chết người thì tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà quyết định việc giảm bớt mức khen thưởng.

Đối với các đơn vị tuy không hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đột xuất mà Nhà nước giao, hoặc phải thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh mà Nhà nước chưa kịp tính toán cân đối kỹ trong các chỉ tiêu kế hoạch để bảo đảm giao đồng bộ thì cũng có thể được trích lập quỹ xí nghiệp một cách thích đáng sau  khi được Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính thoả thuận. Đặc biệt, các đơn vị kinh tế cơ sở nào đã đăng ký đúng thời hạn quy định những chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu kế hoạch giao và đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đăng ký cao đó, sẽ được khen thưởng cao hơn các đơn vị khác.

Việc khen thưởng về huân chương và bằng khen cần làm theo đúng thông tư số 316-TTg ngày 20-12-1974 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thủ trưởng đơn vị kinh tế cơ sở  phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu hạch toán kinh tế và báo cáo thống kê kế toán của đơn vị mình khi báo cáo hoàn thành kế hoạch Nhà nước lên cấp trên. Trong báo cáo, kế toán trưởng đơn vị kinh tế cơ sở phải ký xác nhận về trách nhiệm đã kiểm tra kế toán nội bộ và số liệu do thủ trưởng đơn vị báo cáo phù hợp với sổ sách kế toán. Trường hợp số liệu, báo cáo của thủ trưởng đơn vị kinh tế cơ sở mâu thuẫn với sổ sách kế toán thì kế toán trưởng phải báo cáo với các cơ quan nhận báo cáo để trình bày rõ lý do tại sao không thống nhất. Phải kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc các trường hợp báo cáo gian dối dưới mọi hình thức như “vay kế hoạch năm sau”, cho nhập kho những sản phẩm hỏng, hoặc sản phẩm dỡ dang v.v.... để tính hoàn thành kế hoạch.

Thủ trưởng Bộ, Tổng cục, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch  Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc phạm vi mình quản lý. Việc quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước nhất thiết phải có sự nhất trí của cơ quan thống kê Nhà nước, cơ quan tài chính và tổ chức công đoàn cùng cấp.

Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính cùng Tổng công đoàn kiểm tra kỹ nội dung, phương pháp tính toán các chỉ tiêu, mức độ chính xác của số liệu báo cáo hoàn thành kế hoạch Nhà nước của các đơn vị kinh tế cơ sở quan trọng để giúp Thủ tướng Chính phủ đánh giá kết quả xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước của các ngành, các cấp.

Để thực hiện nghị quyết số 46-CP của Hội đồng Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng công đoàn, các ngành, các cấp phải phát huy vai trò của Công đoàn các cấp trong việc kiểm tra, xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước, về khen thưởng đối với các đơn vị kinh tế cơ sở.

Các báo, đài phát thanh, đài truyền thanh chỉ được công bố việc hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước của các đơn vị kinh tế cơ sở, sau khi đã được sự xác nhận của ngành chủ quản và của cơ quan thống kê Nhà nước.

Các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt, công nhận, công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước và việc khen thưởng năm 1974 đối với các đơn vị kinh tế cơ sở để hoàn thành công tác này chậm nhất là hết quý I năm 1975.

Sau khi kết thúc công tác này, các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố rút kinh nghiệm, làm báo cáo kết quả gửi Tổng cục Thống kê để Tổng cục Thống kê tổng hợp làm báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Các ngành, các cấp cần phổ biến kịp thời chỉ thị này đến tận đơn vị kinh tế cơ sở.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 324-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu324-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/1974
Ngày hiệu lực10/01/1975
Ngày công báo31/12/1974
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 324-TTg xét duyệt, công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 324-TTg xét duyệt, công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu324-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành26/12/1974
        Ngày hiệu lực10/01/1975
        Ngày công báo31/12/1974
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 324-TTg xét duyệt, công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 324-TTg xét duyệt, công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1974

              • 26/12/1974

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1974

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/01/1975

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực