Chỉ thị 33/2015/CT-UBND

Chỉ thị 33/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 33/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2015/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) các cấp đã được phê duyệt, việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất cơ bản đã đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và công tác quản lý sử dụng đất dần đi vào nền nếp, đáp ứng được nhu cầu về đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số người sử dụng đất vẫn chưa thực sự tốt; việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên và một số chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện chưa được đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên cũng như tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. UBNB các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường và thị trấn; các ban, ngành cấp huyện:

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình cá nhân sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật, không tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố.

b) Tổ chức lập, điều chỉnh và trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải đăng ký đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án có sử dụng đất tại địa phương.

c) Có nhiệm vụ hướng dẫn, rà soát, tổng hợp đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi đất, các công trình dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng của địa phương mình quản lý và các dự án có nhu cầu sử dụng đất khác để trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo đúng quy định.

d) Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đúng quy định về thời gian và phải lấy ý kiến nhân dân, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân; thực hiện công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định; kịp thời xử lý hoặc báo cáo để xử lý những hành vi vi phạm đến việc sử dụng đất không đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

e) Tổ chức thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được duyệt.

g) Tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo Điều 50, Luật Đất đai năm 2013.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Trong quá trình tham mưu lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và hướng dẫn, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải đảm bảo cân đối quỹ đất đáp ứng được nhu cầu về đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, cần bảo vệ diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

b) Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành đồng bộ, đầy đủ các quy trình, quy định tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai theo quy định pháp luật hiện hành và theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

d) Việc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được duyệt

đ) Thực hiện, chỉ đạo các cấp công bố công khai quy hoạch sử dụng đất sau khi đã được duyệt; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo Điều 50, Luật Đất đai năm 2013.

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

a) Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của đơn vị, ngành mình để tiến hành rà soát, đăng ký các công trình, dự án có sử dụng đất cần thực hiện trong năm sau gửi về UBND cấp huyện nơi triển khai dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

b) Trong quá trình tham mưu, đề xuất, thẩm tra hoặc phê duyệt dự án đầu tư phải xem xét sự phù hợp so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; không để xảy ra tình trạng dự án đầu tư đã được chấp thuận, phê duyệt mà vị trí, địa điểm không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

c) Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy hoạch của ngành mình thống nhất với quy hoạch sử dụng đất.

4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng theo đúng mục đích, đúng diện tích được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, không bỏ đất hoang, đầu tư cải tạo làm tăng độ màu mỡ, bảo vệ môi trường sinh thái.

Hàng năm nếu có nhu cầu thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất phải thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện giám sát và phản ánh các trường hợp sai phạm trong lập, điều chỉnh, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

5. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TVTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh (bc);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Đài TRT, Báo TT Huế (đăng tin);
- VP: CVP, các PCVP và CV;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu33/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 33/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 33/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu33/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 33/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 33/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế

             • 21/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực