Chỉ thị 3524/CT-BNN-TC

Chỉ thị 3524/CT-BNN-TC năm 2007 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý tài chính nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, Tổ chức quốc tế và Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 3524/CT-BNN-TC tăng cường công tác quản lý tài chính nguồn vốn viện trợ không hoàn lại CP Tổ chức quốc tế phi CP nuớc ngoài thuộc nguồn thu NS


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 3524/CT-BNN-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CÁC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thời gian vừa qua, việc triển khai “Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2004/QĐ-BNN ngày 30/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của các chính phủ, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư vào ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các chương trình, dự án và khoản hỗ trợ phi dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cơ quan, đơn vị và một số Ban quản lý dự án thuộc Bộ chưa chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý tài chính nguồn viện trợ không hoàn lại. Vẫn còn tiếp diễn tình trạng, nhiều đơn vị không theo dõi, không tiến hành các thủ tục xác nhận viện trợ, không tổ chức công tác kế toán, không ghi sổ hạch toán, không thực hiện chế độ báo cáo quyết toán năm, quyết toán và xử lý tài sản dự án hoàn thành.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do : (i) Nhận thức về việc chấp hành kỷ luật tài chính của các cá nhân, đơn vị được giao quản lý chương trình, dự án chưa đầy đủ; (ii) Cơ chế công khai, cung cấp, chia sẻ và khai thác thông tin về nguồn vốn viện trợ còn chưa được rõ ràng; (iii) Trách nhiệm, năng lực của các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nguồn vốn viện trợ chưa được phát huy; (iv) Công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp từ Bộ cho đến cơ sở về tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Xuất phát từ tình hình thực tiến, nhằm chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của các chính phủ, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng yêu cầu :

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, Trưởng ban/Giám đốc các Ban quản lý dự án thuộc Bộ thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/207 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Trước mắt, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ khẩn trương rà soát danh mục các chương trình, dự án đã được Bộ phê duyệt, tiến hành ngay các thủ tục xác nhận viện trợ, thực hiện đăng ký kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước và tổ chức ghi sổ hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chuẩn bị số liệu lập báo cáo quyết toán năm 2007 và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (đối với các dự án đã kết thúc) gửi về Bộ trước ngày 01/4/2008.

Tuyệt đối chấm dứt tình trạng : không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án và khoản hỗ trợ phi dự án trước khi triển khai thực hiện; mở tài khoản cá nhân để tiếp nhận và sử dụng viện trợ; để ngoài sổ sách không tổ chức hạch toán kế toán và thực hiện chế độ kế toán, báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành; tự ý trích lập các quỹ và sử dụng kinh phí không đúng mục đích, không đúng đối tượng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại …

2. Trước quý III năm 2008, Vụ Tài chính phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thành việc rà soát danh mục các chương trình, dự án, xem xét những đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo quyết toán năm, quyết toán dự án hoàn thành, trình Bộ trưởng biện pháp xử lý, trường hợp cần thiết sẽ công bố danh sách các đơn vị không đủ điều kiện thực hiện các chương trình, dự án mới.

3. Trong năm 2008, Vụ Tài chính phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT1 tổ chức khóa đào tạo, tập huấn “Nghiệp vụ quản lý tài chính nguồn viện trợ không hoàn lại” cho Thủ trưởng các đơn vị, trưởng ban/giám đốc Ban quản lý dự án, các cán bộ tài chính kế toán đang làm việc tại các Ban quản lý Chương trình/dự án thuộc Bộ.

4. Vụ Hợp tác Quốc tế trong quý I hàng năm, tổng hợp, thông báo cho các Cục/Vụ có liên quan danh mục các chương trình, dự án đã ký kết năm trước và danh mục các chương trình, dự án dự kiến vận động, đàm phán, ký kết trong năm tiếp theo để các đơn vị chủ động phối hợp quản lý.

5. Trong năm 2008, Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Cục/Vụ liên quan lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra tình hình chấp hành các quy định về tiếp nhận và sử dụng kinh phí tại một số Ban quản lý/đơn vị sử dụng viện trợ.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, Trưởng Ban/Giám đốc các Ban quản lý dự án thuộc Bộ chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3524/CT-BNN-TC

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 3524/CT-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3524/CT-BNN-TC

Lược đồ Chỉ thị 3524/CT-BNN-TC tăng cường công tác quản lý tài chính nguồn vốn viện trợ không hoàn lại CP Tổ chức quốc tế phi CP nuớc ngoài thuộc nguồn thu NS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 3524/CT-BNN-TC tăng cường công tác quản lý tài chính nguồn vốn viện trợ không hoàn lại CP Tổ chức quốc tế phi CP nuớc ngoài thuộc nguồn thu NS
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 3524/CT-BNN-TC
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Cao Đức Phát
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 3524/CT-BNN-TC tăng cường công tác quản lý tài chính nguồn vốn viện trợ không hoàn lại CP Tổ chức quốc tế phi CP nuớc ngoài thuộc nguồn thu NS

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 3524/CT-BNN-TC tăng cường công tác quản lý tài chính nguồn vốn viện trợ không hoàn lại CP Tổ chức quốc tế phi CP nuớc ngoài thuộc nguồn thu NS

  • 24/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực