Chỉ thị 3595/CT-BKHCN

Chỉ thị 3595/CT-BKHCN năm 2011 về tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 3595/CT-BKHCN tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3595/CT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thống kê khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng đặc biệt đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Luật Thống kê được Quốc hội thông qua và đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Để thực hiện Luật này, một loạt văn bản hướng dẫn đã được ban hành như Nghị định số 40/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 về thống kê KH&CN; Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ; Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2009 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ; Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2009 ban hành danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 7 năm 2010 quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, cho đến nay các chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ chưa được thu thập và xử lý một cách hệ thống và đầy đủ, chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê chưa được thực hiện. Chất lượng thông tin thống kê khoa học và công nghệ còn hạn chế, chưa phục vụ một cách thiết thực, hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành của ngành khoa học và công nghệ nói riêng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hiện nay, việc hoạch định nhiệm vụ, tổ chức, kinh phí cho công tác thống kê khoa học và công nghệ cả ở Trung ương và địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân của tình hình trên là do chưa hình thành được một hệ thống tổ chức thống kê khoa học và công nghệ từ trung ương đến địa phương, cán bộ làm công tác thống kê khoa học và công nghệ còn thiếu về số lượng và yếu về nghiệp vụ. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thống kê khoa học và công nghệ còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thống kê khoa học và công nghệ còn chưa được đảm bảo.

Nhằm đẩy mạnh công tác thống kê khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành trong tình hình mới, Bộ Trưởng Bộ khoa học và công nghệ chỉ thị:

1. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia có trách nhiệm

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai công tác thống kê ngành khoa học và công nghệ; đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn quốc. Tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý công tác thống kê trong ngành khoa học và công nghệ; tiến hành hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ;

b) Đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp luận thống kê khoa học và công nghệ và hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác thống kê khoa học và công nghệ;

c) Khẩn trương phối hợp với Tổng cục Thống kê, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và trình “Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ” theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;

d) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ cho các cán bộ làm công tác thống kê tại các đơn vị Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ;

đ) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tập huấn thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ;

e) Khẩn trương xây dựng ngân hàng dữ liệu, các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ, hệ thống trao đổi và chia sẻ thông tin thống kê khoa học và công nghệ trên quy mô toàn quốc;

g) Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về thống kê khoa học và công nghệ;

h) Chủ trì xây dựng “Đề án Phát triển công tác thống kê khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020” trình lãnh đạo Bộ trong Quý II năm 2012.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm

a) Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ; bố trí kinh phí và nhân lực để triển khai nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin thống kê thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ cho Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

b) Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia xây dựng phương án và các điều kiện cần thiết để triển khai điều tra thống kê về đổi mới công nghệ theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê về chuyển giao công nghệ;

c) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia khẩn trương xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê ngành khoa học và công nghệ theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại trong Quý II năm 2012;

d) Vụ Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Bộ cân đối và bố trí ngân sách để triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ;

đ) Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về công tác thống kê khoa học và công nghệ; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thống kê khoa học và công nghệ cho cán bộ làm công tác thống kê khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ;

e) Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thống kê khoa học và công nghệ;

g) Ban Khoa học và Công nghệ địa phương phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia giám sát việc triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ của các địa phương;

h) Vụ Hợp tác Quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy công tác thống kê khoa học và công nghệ.

3. Các Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm

a) Nghiên cứu việc giao chức năng thống kê khoa học và công nghệ cho đơn vị trực thuộc theo hướng tích hợp với đơn vị thực hiện chức năng thông tin khoa học và công nghệ, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực làm công tác thống kê khoa học và công nghệ;

b) Xây dựng danh mục các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở thuộc địa phương quản lý;

c) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, thu thập báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ của các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý;

d) Xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ định kỳ hàng năm gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

đ) Phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia triển khai các cuộc điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển và các cuộc điều tra khác;

e) Tùy theo điều kiện cụ thể, các Sở Khoa học và Công nghệ cần chủ động xây dựng chương trình hàng năm và dài hạn phối hợp với Cục Thống kê và các ban ngành có liên quan của địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê khoa học và công nghệ.

4. Các tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm

Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin phục vụ các cuộc điều tra thống kê về khoa học và công nghệ.

5. Tổ chức thực hiện

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi có vướng mắc phát sinh và kiến nghị các biện pháp xử lý.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3595/CT-BKHCN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu3595/CT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo14/12/2011
Số công báoTừ số 621 đến số 622
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3595/CT-BKHCN

Lược đồ Chỉ thị 3595/CT-BKHCN tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 3595/CT-BKHCN tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu3595/CT-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo14/12/2011
        Số công báoTừ số 621 đến số 622
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 3595/CT-BKHCN tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 3595/CT-BKHCN tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ

           • 22/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực