Chỉ thị 37/2006/CT-UBND

Chỉ thị 37/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với đơn vị xây dựng ngoài tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 37/2006/CT-UBND quản lý thu thuế đơn vị xây dựng ngoài tỉnh Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2006/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ XÂY DỰNG NGOÀI TỈNH.

Thực hiện điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng. Trong thời gian qua ngành Thuế đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý thuế các doanh nghiệp xây dựng có trụ sở chính ở ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam ( gọi tắt là đơn vị xây dựng ngoài tỉnh ) thi công các công trình trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị xây dựng ngoài tỉnh chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thuế, công tác phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ quan Thuế chưa thường xuyên, tích cực làm cho công tác quản lý thu thuế các đơn vị xây dựng ngoài tỉnh gặp khó khăn.

Để tăng cường quản lý thu thuế đối với đơn vị xây dựng ngoài tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006 và những năm tiếp theo. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các công việc sau:

1. Các ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cho cơ quan Thuế để thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế đối với các đơn vị xây dựng ngoài tỉnh.

2. Các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư khi thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho đơn vị xây dựng ngoài tỉnh phải trích 3% giá trị thanh toán để nộp thuế theo văn bản đề nghị của cơ quan Thuế.

3. Kho bạc Nhà nước, các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại phối hợp, thực hiện và hướng dẫn Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư về trình tự lập thủ tục hồ sơ, hạch toán kế toán.

4. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam:

4.1. Chủ trì, phối hợp với các Ngành liên quan, các Ban Quản lý dự án tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và thực hiện khấu trừ thu thuế nộp vào ngân sách Nhà nước trước khi thanh toán khối lượng hoàn thành cho đơn vị xây dựng ngoài tỉnh.

4.2. Cân đối trong mức thưởng vượt thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kế hoạch hàng năm để chi thưởng cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phối hợp quản lý thu thuế, nhưng không quá 1% trên số thu khấu trừ nộp vào ngân sách Nhà nước.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

5.1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công các công trình, hạng mục công trình như giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, ... đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thuế.

5.2. Chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan phối hợp với Chi cục Thuế triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các Luật Thuế và chủ trương của địa phương để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ đầu tư, các đơn vị xây dựng ngoài tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- VP Tỉnh uỷ;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH.(Mỹ).
(\\FILES-SERVERS\KTTONGHOP\My\
Chi thi\Chi thu thu thue vang lai.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu37/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2006
Ngày hiệu lực25/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 37/2006/CT-UBND quản lý thu thuế đơn vị xây dựng ngoài tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 37/2006/CT-UBND quản lý thu thuế đơn vị xây dựng ngoài tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu37/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Đức Hải
        Ngày ban hành15/12/2006
        Ngày hiệu lực25/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 37/2006/CT-UBND quản lý thu thuế đơn vị xây dựng ngoài tỉnh Quảng Nam

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 37/2006/CT-UBND quản lý thu thuế đơn vị xây dựng ngoài tỉnh Quảng Nam

             • 15/12/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/12/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực