Chỉ thị 37/CT-UBND

Chỉ thị 37/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 37/CT-UBND 2018 thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/CT-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh, về giao vốn đầu tư phát triển năm 2018; để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực, phạm vi và tình hình thực tiễn, các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đảm bảo quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Hội đồng nhân dân và các Quyết định của UBND tỉnh đã đề ra trong năm 2018.

2. Chủ động phối, kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các địa phương và các bộ, ngành Trung ương để triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hà Giang (ngày 27/11/2017). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; các kế hoạch, chương trình và đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, trong đó tập trung vào cụ thể hóa 02 đột phá và 05 chương trình trọng tâm.

3. Tập trung xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017; Hướng dẫn các nhà đầu tư lập hồ sơ dự án trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định đối với các dự án đã được trao cam kết đầu tư.

4. Triển khai quyết liệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt đề án 01 triệu tấn xi măng để kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc; tập trung phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, có phương án kịp thời di rời các hộ dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn trước mùa mưa bão.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát triển kinh tế biên mậu; phát triển du lịch theo các Nghị quyết HĐND tỉnh.

6. Tập trung đánh giá mô hình thí điểm phân cấp, ủy quyền cho các huyện, thành phố vùng động lực để bổ sung, hoàn thiện triển khai thực hiện. Triển khai đồng bộ chương trình phối hợp với Trường Đại học Fulbright để giải quyết các nút thắt trong phát triển kinh tế của tỉnh và triển khai các đề tài khoa học.

7. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn, chống thất thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài chính, tài sản công, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, chống lãng phí, bảo đảm chi đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, các tổ chức, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các quỹ sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định.

8. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư công, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, gắn với tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; quan tâm đầu tư, nhân rộng mô hình xây dựng trường học nhà sàn bê tông, theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học.

9. Phát triển kinh tế, gắn với giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tiếp tục phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng nâng cao chất lượng; thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Phát triển các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, bố trí đủ phòng học, đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung cho công tác tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

10. Đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính, trọng tâm là đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục phấn đấu nâng cao chỉ số PAPI, PCI, giữ vững chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong năm 2018, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh và bền vững.

Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho làn sóng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và rộng khắp để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh có điều kiện, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng trước pháp luật.

11. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tỉnh ủy và Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai và quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sản công. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

12. Thủ trưởng các ngành, các cấp phải chịu trách nhiệm giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật ngay tại cơ sở; củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ tiếp công dân về cả số lượng và chất lượng. Tập trung rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, đề ra giải pháp giải quyết dứt điểm trong năm 2018 và tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

13. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tăng cường công tác huấn luyện, chỉnh huấn, chỉnh quân, tăng cường tiềm lực đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ.

14. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị ngành, địa phương triển khai thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, năm. Thời hạn gửi báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 20 hàng tháng.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- T.Tr Tỉnh ủy;
- T.Tr HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPT
U, VPĐĐBQH, VPHĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo và CV VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptio
ffice;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu37/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 37/CT-UBND 2018 thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 37/CT-UBND 2018 thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu37/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 37/CT-UBND 2018 thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 37/CT-UBND 2018 thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

           • 05/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực