Chỉ thị 38/2009/CT-UBND

Chỉ thị 38/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý internet trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 38/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý internet trên địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 38/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, Internet cùng với hệ thống công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội và cả nước đã có bước phát triển mạnh mẽ góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố và Đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực hệ thống Internet cũng bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến phẩm chất, tư duy, đạo đức của lớp trẻ hiện nay. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố theo đúng các quy định của pháp luật, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành phố xây dựng các văn bản liên quan để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động kinh doanh đại lý Internet. Đề xuất các biện pháp quản lý nội dung thông tin trên mạng Internet với UBND Thành phố. Là đầu mối trong việc tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý đại lý Internet trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định.

b) Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã phổ biến tuyên truyền các quy định của Nhà nước và Thành phố về khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet đến người dân.

c) Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, các Sở, Ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động kinh doanh đại ký Internet trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ an toàn và an ninh trong hoạt động Internet trên địa bàn Thành phố theo quy định.

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý Internet cho các Sở, Ngành đơn vị có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã theo quy định.

e) Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet, theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

f) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và đề xuất UBND Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định, hoạt động của các đại lý Internet, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet kiên quyết tiến hành xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

g) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành xây dựng quy định về quản lý đại lý Internet trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

h) Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét chỉ đạo giải quyết.

2. Công an Thành phố

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với phòng, ban chức năng của UBND các Quận, huyện, thị xã và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn quản lý. Thực hiện công tác phòng chống và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn, đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động Internet trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phổ biến, tham gia hướng dẫn sử dụng dịch vụ Internet cho thanh niên, học sinh, phụ huynh theo đúng quy định; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện xử lý các trường học vi phạm về quản lý và sử dụng Internet trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet theo quy định của pháp luật.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, tập trung vào các nội dung:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước và Thành phố về khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet trên địa bàn quản lý.

b) Tổ chức, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh của các đại lý Internet đảm bảo tất cả các đại lý được thanh tra hoặc kiểm tra ít nhất 1 lần/năm. Có kế hoạch và phương án cụ thể để xử lý vi phạm, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và đại lý Internet công cộng vi phạm pháp luật về dịch vụ Internet theo đúng thẩm quyền và chức năng quản lý nhà nước.

c) Thực hiện việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các quy định của pháp luật.

d) Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành khi Thành phố kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trên địa bàn quản lý.

đ) Phối hợp với các Sở, Ngành của Thành phố trong việc thực hiện quản lý đại lý Internet trên địa bàn quản lý.

e) Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố tình hình thực hiện (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp).

6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn Thành phố

a) Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các quy định khác của Nhà nước và Thành phố trong hoạt động Internet.

b) Chấp hành nghiêm túc các quy định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c) Chủ động giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đại lý Internet công cộng; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của đại lý Internet công cộng. Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của đại lý Internet, nếu có đủ cơ sở kết luận chủ đại lý vi phạm các điều khoản hợp đồng là điều kiện đình chỉ hợp đồng thì doanh nghiệp lập biên bản, ngừng cung cấp dịch vụ đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật của đại lý Internet.

d) Ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp đồng đại lý theo các điều khoản của hợp đồng đối với các hộ kinh doanh đại lý Internet vi phạm khi có ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Trách nhiệm của các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố

a) Thực hiện các quy định về cung cấp, bán lại dịch vụ Internet theo quy định của pháp luật.

b) Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

c) Ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và thực hiện đầy đủ các quy định về đại lý.

d) Từ chối cung cấp dịch vụ đối với người sử dụng dịch vụ vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm (theo Điều 6 của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ) hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

e) Thực hiện thời gian mở, đóng cửa hàng ngày theo quy định của Thành phố.

f) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Các cơ quan báo đài Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet công cộng để các đại lý kinh doanh và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ 06 tháng/01 lần báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ: TTTT; Bộ TP; Bộ KHĐT; Bộ CA;
- Thường trực TU, HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, Ngành thành phố;
- UBMTTQTP và các Đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các báo, đài Thành phố;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn TP;
- Đ/c CVP, PVP UBND TP;
- Lưu VT, VHKGh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu38/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực10/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 38/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý internet trên địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 38/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý internet trên địa bàn thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu38/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành31/12/2009
        Ngày hiệu lực10/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 38/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý internet trên địa bàn thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 38/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý internet trên địa bàn thành phố Hà Nội

           • 31/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực