Chỉ thị 40/2007/CT-UBND

Chỉ thị 40/2007/CT-UBND triển khai, thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 40/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP minh bạch tài sản Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản không còn phù hợp Bình Dương 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 40/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP minh bạch tài sản Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2007/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09/3/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 12/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006, ngoài việc đưa ra hệ thống các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, Luật đã quy định một chương riêng về minh bạch tài sản, thu nhập.

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc minh bạch tài sản, thu nhập chưa được triển khai đồng bộ, trước đây chỉ thực hiện việc kê khai tài sản các đối tượng thuộc tổ chức chính trị và nội dung kê khai đơn giản, mang tính tham khảo là chính.

Trong tình hình hiện nay, khi mà cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước kiên quyết thực hiện một cách triệt để thì việc minh bạch tài sản, thu nhập là một trong những biện pháp phòng ngừa. Đây là việc làm thiết thực, cụ thể, không mang tính hình thức, thực hiện kê khai tài sản lần này là bước tiến mới để đưa Luật Phòng, chống tham nhũng vào cuộc sống.

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2007/NĐ-CP); Thông tư 37/2007/NĐ-CP minh bạc tài sản, thu nhập">2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Việc triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập, xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập yêu cầu phải có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các ngành các cấp và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Xây dựng đề cương tuyên truyền nội dung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP; phối hợp với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Nội vụ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai để quán triệt việc thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Thông tư 37/2007/NĐ-CP minh bạc tài sản, thu nhập">2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập đến các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã. Chậm nhất đến ngày 15/12/2007 phải tổ chức hội nghị triển khai.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Thanh tra huyện, thị xã giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã theo dõi và báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh theo quy định của Trung ương.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Tổng hợp và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn việc ghi chép những nội dung trong các biểu mẫu về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; hướng dẫn việc cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Chậm nhất đến ngày 31/12/2007 phải hoàn thành.

- Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP theo quy định của Trung ương.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc đảm bảo kinh phí cho việc triển khai quán triệt và thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.

5. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Chậm nhất ngày 20/12/2007 phải phổ biến, quán triệt xong.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập được quy định tại Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Chỉ đạo bộ phận phụ trách tổ chức của cơ quan, đơn vị gửi bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu chậm nhất ngày 04/01/2008 phải hoàn thành.

- Kể từ năm 2008, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung theo đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và chịu trách nhiệm đối với kết quả triển khai, thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định và hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2007/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 40/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2007
Ngày hiệu lực 23/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 40/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP minh bạch tài sản Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 40/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP minh bạch tài sản Bình Dương
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 40/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành 13/12/2007
Ngày hiệu lực 23/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 40/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP minh bạch tài sản Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 40/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP minh bạch tài sản Bình Dương