Chỉ thị 4038/CT-CHK

Chỉ thị 4038/CT-CHK năm 2016 về tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 4038/CT-CHK tuân thủ quy định bảo vệ môi trường tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 2016


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4038/CT-CHK

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Nhằm tăng cường việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại cảng hàng không sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập Đoàn Kim tra tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Cảng HKQT Tân Sơn Nht từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/8/2016 đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn cảng. Kết quả đạt kiểm tra cho thấy các cơ quan, doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), công tác BVMT đã được cải thiện hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định pháp luật v BVMT vn còn một số tồn tại cần phải khắc phục ngay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện các nội dung sau:

1. Thường xuyên khơi thông dòng chảy tại mương thoát nước đi qua khu vực của cơ quan.

2. Rà soát và nghiêm túc khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường của cơ quan, doanh nghiệp.

Đối với:

a) Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

- Hoàn thành Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

- Khẩn trương có các biện pháp khắc phục tình trạng thông số Amoni của nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải nhà ga và hệ thng xử lý nước thải từ tàu bay vượt nhiều lần quy chuẩn cho phép.

- Cập nhật thường xuyên thông tin về lượng CTNH phát sinh trong báo cáo quản lý CTNH định kỳ.

- Tăng cường các giải pháp phân loại rác thải tại nguồn: Trang bị thêm các thùng rác 3 ngăn tại khu vực nhà ga.

b) Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS)

- Tổ chức lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

- Khảo sát lượng nước nước xả thải, nước ngầm khai thác và làm thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, Giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định (nếu vượt quá mức cho phép).

c) Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet)

- Phân công bộ phận/cán bộ phụ trách về công tác bảo vệ môi trường.

- Tổ chức lưu trữ riêng các hồ sơ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

- Xây dựng quy trình nội bộ kiểm soát việc thu gom, phân loại chất thải từ tàu bay theo quy định tại Điều 5, Thông tư 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

d) Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines (Jestar)

- Phân công bộ phận/cá nhân phụ trách công tác bảo vệ môi trường.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Đán bảo vệ môi trường đơn giản đã được phê duyệt.

- Phân định, phân loại chất thải nguy hại theo mã chất thải nguy hại tại Khu bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị và Khu kỹ thuật, không đlẫn chất thải thông thường với cht thải nguy hại.

- Thực hiện dán nhãn, biển báo theo mã chất thải nguy hại, thực hiện quản lý cht thải nguy hại theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

- Thực hiện các biện pháp thu gom nước thải ln váng dầu mỡ trên bề mặt khu vực bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện.

- Thực hiện báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo quy định.

- Xây dựng quy trình nội bộ kiểm soát việc thu gom, phân loại chất thải từ tàu bay theo quy định tại Điều 5, Thông tư 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

e) Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS)

- Thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

- Thực hiện đúng, đủ nội dung giám sát môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường theo Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Trường hợp có thay đổi so với nội dung Đề án BVMT đã được phê duyệt, VACS phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan phê duyệt Đán BVMT để được xem xét, chấp thuận.

- Khẩn trương tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho phù hp với công suất thực tế.

- Tiến hành xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đã hết hạn và không được cơ quan thẩm quyền cho phép gia hạn, yêu cầu VACS thực hin nghiêm túc quy định về khai thác, sử dụng nước dưới đt.

g) Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay tại TP.HCM (VAECO chi nhánh Tp.HCM)

- Tiến hành các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

- Thực hiện đúng, đủ nội dung giám sát môi trường theo Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được phê duyệt.

- Bổ sung hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sơn tàu bay tại Hangar số 3 theo quy định.

h) Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam khu vực miền Nam (Skypec miền Nam).

- Hoàn thành Giy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định

- Thực hiện ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có chức năng theo quy định.

- Thực hiện báo cáo quản lý CTNH định kỳ gửi Sở TNMT Tp.HCM theo quy định.

- Bổ sung văn bản pháp lý về hoạt động khai thác nước dưới đất vào Hồ sơ quản lý môi trường của công ty.

- B sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc đối với đơn vị quan trc cht lượng môi trường định kỳ cho Skypec miền Nam vào Hồ sơ quản lý môi trường của công ty.

- Thực hiện đủ nội dung giám sát môi trường theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt.

- Thực hiện việc phân định, phân loại chất thải nguy hại theo mã CTNH, có biển báo trong khu vực lưu trữ tạm thời CTNH theo quy định.

- Thường xuyên khơi thông dòng chảy đoạn Mương Nhật Bản đi qua khu vực công ty.

k) Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) - Chi nhánh tại Tp.HCM

- Hoàn thành Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

- Thực hiện đủ nội dung giám sát môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

- Báo cáo Sở TNMT về sự thay đổi khối lượng CTNH phát sinh so với khi lượng đã đăng ký trong Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hi

i) Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) - Chi nhánh Tân Sơn Nhất

- Hoàn thành Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

l) Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)

- Bổ sung Báo cáo ĐTM đã được Sở TNMT phê duyệt vào Hồ sơ môi trường lưu giữ của công ty.

- Thực hiện Đăng ký Chủ nguồn thải CTNH và báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

- Thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

- Đối việc lưu giữ tạm thời CTNH: Bố trí khu vực lưu giữ, thực hiện phân định, phân loại dán nhãn CTNH theo quy định về quản lý CTNH.

- Thực hiện lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực có mái che để tránh gây ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 30/11/2016.

 


Nơi nhận:
- Bộ GTVT (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Cng vụ HK miền Nam;
- Các đơn vị: ACV, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; SAGS; Vietjet; Jetstar; VACS; VAECO chi nhánh Tp.HCM; VIAGS; SCSC; Skypec miền Nam; PA - Chi nhánh tại Tp.HCM;
- Thanh tra HK, Phòng QLC;
- Lưu: VT, KHCNMT (vtt20b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Đào Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4038/CT-CHK

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu4038/CT-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2016
Ngày hiệu lực27/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4038/CT-CHK

Lược đồ Chỉ thị 4038/CT-CHK tuân thủ quy định bảo vệ môi trường tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 4038/CT-CHK tuân thủ quy định bảo vệ môi trường tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu4038/CT-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýĐào Văn Chương
        Ngày ban hành27/09/2016
        Ngày hiệu lực27/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 4038/CT-CHK tuân thủ quy định bảo vệ môi trường tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 4038/CT-CHK tuân thủ quy định bảo vệ môi trường tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 2016

           • 27/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực