Chỉ thị 417/CT-TTg

Chỉ thị 417/CT-TTg năm 2010 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 417/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 417/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị) và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh (gọi tắt là Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ), trong những năm qua, nhất là năm 2009 công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) đã được lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (gọi tắt là cơ quan, tổ chức Trung ương), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hội đồng GDQP-AN các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ chức được nâng cao, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội được củng cố; công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên dần đi vào nền nếp, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN ở một số địa phương, cơ quan tổ chức Trung ương chưa toàn diện; nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác GDQP-AN chưa sâu sắc, đến nay vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức Trung ương chưa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (KTQP-AN) cho các đối tượng theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là đối tượng 3, 4, 5 thuộc Bộ, ngành quản lý. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN còn thiếu chặt chẽ.

- Đội ngũ giáo viên GDQP-AN còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, nhiều cơ sở giáo dục chưa có hoặc thiếu giáo viên chuyên trách theo quy định, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu, chất lượng môn học GDQP-AN của học sinh, sinh viên ở một số trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng, đại học còn nhiều hạn chế.

Để phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các cơ quan, tổ chức Trung ương, các quân khu, địa phương và cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định số 07/QĐ-BTCTW ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn KTQP-AN đối với cán bộ, đảng viên và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác GDQP-AN; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng KTQP-AN cho các đối tượng, vận dụng linh hoạt các hình thức học tập trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng KTQP-AN, nội dung chương trình, thời gian học tập và chỉ tiêu về số lượng. Phấn đấu hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng KTQP-AN cho các đối tượng, trọng tâm là đối tượng 2, 3, 4, 5 ở các cơ quan, tổ chức Trung ương.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức Trung ương, các quân khu, địa phương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN (2001-2010) bảo đảm mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Đào tạo giáo viên GDQP-AN để đến năm 2016 các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề có đủ giáo viên chuyên trách theo yêu cầu; nghiên cứu đào tạo giảng viên GDQP-AN cho các trường đại học, cao đẳng; có chế độ, chính sách trong đào tạo và sử dụng sau đào tạo đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN; phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sỹ quan biệt phái cho các trung tâm GDQP-AN sinh viên, các trường đại học, cao đẳng để nâng cao chất lượng GDQP-AN tại các cơ sở này.

4. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng KTQP-AN cho các đồng chí được bổ nhiệm làm Đại sứ và Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng KTQP-AN cho đội ngũ văn nghệ sỹ ngoài các đối tượng quy định tại Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung GDQP-AN cho phù hợp với đối tượng là sinh viên các trường văn hóa, nghệ thuật.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, góp phần làm tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền GDQP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình kỹ thuật số. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp nghiên cứu, thống nhất đề xuất việc mở kênh truyền hình GDQP-AN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bảo đảm ngân sách xây dựng và củng cố các trung tâm GDQP sinh viên theo Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003, Quyết định số 104/2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm GDQP-AN tại các nhà trường quân đội.

7. Bộ Quốc phòng tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ Hàng không, câu lạc bộ Hàng hải, góp phần bổ sung lực lượng cho quân đội; phối hợp tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo kế hoạch của Hội đồng GDQP-AN Trung ương.

8. Hội đồng GDQP-AN các cấp thường xuyên kiện toàn, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt việc kiểm tra công tác GDQP-AN theo kế hoạch ở tất cả các cấp, trọng tâm là các cơ quan, tổ chức Trung ương, đưa công tác kiểm tra thành nền nếp và có chiều sâu, tránh phô trương, hình thức.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức Trung ương, Bộ Tư lệnh các quân khu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội đồng GDQP-AN các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Các Đại học: Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TPHCM;
- Các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, BTL Thủ đô Hà Nội;
- Thành viên HĐGDQP-ANTW;
- Cơ quan thường trực HĐGDQP-ANTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, NC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 417/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu417/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2010
Ngày hiệu lực31/03/2010
Ngày công báo12/04/2010
Số công báoTừ số 157 đến số 158
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 417/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 417/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 417/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu417/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành31/03/2010
        Ngày hiệu lực31/03/2010
        Ngày công báo12/04/2010
        Số công báoTừ số 157 đến số 158
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 417/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 417/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010

           • 31/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực