Chỉ thị 42/2004/CT-TTg

Chỉ thị 42/2004/CT-TTg sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 42/2004/CT-TTg sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP giáo dục quốc phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2001/NĐ-CP giáo dục quốc phòng">42/2004/CT-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 42/2004/CT-TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, ngày 01 tháng 5 năm 2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2001/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng. Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đi vào nền nếp; các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã nâng cao nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng đạt chất lượng và hiệu quả, góp phần củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tăng cường công tác giáo dục quốc phòng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng :

a) Nội dung sơ kết:

Đánh giá đúng kết quả đã làm được, những tồn tại vướng mắc; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong những năm qua; đề xuất chủ trương, biện pháp đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp giáo dục quốc phòng; bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; xây dựng kế hoạch hành động sát thực với những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khoá IX) về " Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

b) Thời gian sơ kết:

- Đối với cấp huyện: hoàn thành trước tháng 6 năm 2005.

- Đối với cấp tỉnh, quân khu, các Bộ, ngành có liên quan: hoàn thành trước tháng 9 năm 2005.

- Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết toàn quốc vào quý IV năm 2005.

c) Chế độ thông tin, báo cáo:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Bộ Tư lệnh các quân khu, các Bộ, ngành liên quan báo cáo kế hoạch sơ kết về cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương (Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng) trước ngày 20 tháng 12 năm 2004.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả sơ kết về Uỷ ban nhân dân tỉnh, quân khu trước ngày 20 tháng 7 năm 2005.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh các quân khu; các Bộ, ngành liên quan báo cáo kết quả sơ kết về cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương trước ngày 20 tháng 10 năm 2005.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, bảo đảm việc sơ kết tiết kiệm, đạt kết quả thiết thực và tổng hợp kết quả sơ kết, đề xuất bổ sung, sửa đổi những chính sách, cơ chế để tiếp tục đưa công tác giáo dục quốc phòng ngày càng bền vững, sâu rộng trong toàn dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2004/CT-TTg

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 42/2004/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/12/2004
Ngày hiệu lực 24/12/2004
Ngày công báo 09/12/2004
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2004/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 42/2004/CT-TTg sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP giáo dục quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 42/2004/CT-TTg sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP giáo dục quốc phòng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 42/2004/CT-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phan Văn Khải
Ngày ban hành 03/12/2004
Ngày hiệu lực 24/12/2004
Ngày công báo 09/12/2004
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 42/2004/CT-TTg sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP giáo dục quốc phòng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 42/2004/CT-TTg sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP giáo dục quốc phòng

 • 03/12/2004

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/12/2004

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/12/2004

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực