Chỉ thị 45/2004/CT-UB

Chỉ thị 45/2004/CT-UB triển khai tuyên truyền, phổ biến và thi hành Luật Thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 45/2004/CT-UB triển khai tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Thanh tra


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2004/CT-UB

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ THI HÀNH LUẬT THANH TRA, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

Luật Thanh tra và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo được quốc hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. Đây là hai văn bản Luật quan trọng có liên quan và tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức.

Nội dung Luật Thanh tra và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo có nhiều vấn đề mới về lĩnh vực thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cần phải được quán triệt, triển khai, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân.

Để tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật Thanh tra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và nhanh chóng đưa các Luật nêu trên vào thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh lập kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh tra và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo đến Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Lãnh đạo các đoàn thể, các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm biên soạn tài liệu, xây dựng đề cương, chương trình kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bảp pháp luật khác liên quan đến cán bộ, công chức và nhân dân trong Tỉnh.

3 . Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

3.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của đơn vị mình, đảm bảo có chất lương và hiệu quả nhằm phục vụ tốt cho công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3.2. Rà soát, sắp xếp, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị phù hợp với qui định của pháp luật, đảm bảo thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả.

3.3. Phối hợp với các ngành, các cấp trong quá trình thanh tra, kiểm tra tránh sự trùng lắp, chồng chéo. Đồng thời thực hiện việc xây dựng và phê duyệt chương trình công tác thanh tra thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị phải được xem xét, phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 của năm trước.

3.4. Trực tiếp tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo; những kiến nghị phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp dân.

3.5. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; đặc biệt các vụ khiếu nại còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm, không để kéo dài thêm.

Hàng tháng (trước ngày 25) các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải báo cáo tình hình, số liệu đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của sở, ngành, cấp mình gửi về Thanh tra tỉnh, Phòng Tiếp dân- UBND tỉnh, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Tiếp dân - UBND tỉnh tập hợp tình hình, số liệu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các sở, ngành, các cấp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 hàng tháng. Báo cáo cần nêu cụ thể: số lượng đơn thư, đã giải quyết của các sở, ngành, các cấp theo thẩm quyền; đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, đã thẩm tra xác minh, đề xuất UBND tỉnh giải quyết (danh sách và số liệu), số liệu tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh mà các, sở, ngành chuyên môn đang thụ lý, xác minh đề xuất.

4. Thanh tra tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra theo pháp luật thanh tra; đồng thời phối hợp làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Thanh tra, Luật sửa đổi một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện Thông tin đại chúng.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
-Văn phòng CP (để b/c);
-Tổng Thanh tra (để b/c);
-Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
-TTr TU, TTr HĐND tỉnh (b/c);
-Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-Sở Tư pháp (để theo dõi)
-HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã (để t/h);
-Các sở, ban, ngành Tỉnh (để t/h);
-Phòng TD-UBND tỉnh (để t/h);
-Lưu VT-TH-PC.

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu45/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2004
Ngày hiệu lực19/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 45/2004/CT-UB triển khai tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Thanh tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 45/2004/CT-UB triển khai tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Thanh tra
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu45/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành19/10/2004
        Ngày hiệu lực19/10/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 45/2004/CT-UB triển khai tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Thanh tra

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 45/2004/CT-UB triển khai tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Thanh tra

             • 19/10/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/10/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực