Chỉ thị 48-CT/TW

Chỉ thị 48-CT/TW năm 2015 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 48-CT/TW lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 2015


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 48-CT/TW

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Năm năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát huy tốt nhất vai tṛ, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh và khả năng đóng góp của ḿnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ được ban hành và thực hiện có hiệu quả, nhiều mục tiêu b́nh đẳng giới đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ trong gia đ́nh và xă hội ngày càng được nâng cao. Các tầng lớp phụ nữ đă phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực trong học tập, lao động đạt nhiều thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp hội đă chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đ́nh hạnh phúc" và cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", đă góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xă hội, bảo đảm quốc pḥng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Tuy nhiên, một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ chưa được thực hiện tốt. Nhiều nơi phụ nữ c̣n gặp khó khăn về đời sống, việc làm do tŕnh độ chuyên môn, nghiệp vụ thấp và định kiến giới của xă hội. Một bộ phần phụ nữ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào tệ nạn xă hội và vi phạm pháp luật. Hoạt động của các cấp hội ở một số nơi chưa thực sự đổi mới, c̣n mang tính h́nh thức và hành chính; tỉ lệ thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội chưa cao; công tác cán bộ nữ một số nơi c̣n hạn chế; năng lực và tŕnh độ cán bộ hội nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm 2016 là năm tổ chức đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước; đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Để lănh đạo đạt kết quả tốt sự kiện này, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xă hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai tṛ, năng lực của phụ nữ và ư thức trách nhiệm thực hiện b́nh đẳng giới; lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ. Nâng cao tŕnh độ mọi mặt và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và cán bộ nữ. Tăng cường lănh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tạo điều kiện để hội thực hiện tốt vao tṛ, chức năng của ḿnh.

2- Lănh đạo ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội cấp ḿnh. Báo cáo tŕnh đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội 5 năm qua; khẳng định những thành quả đóng góp của các tầng lớp phụ nữ; nêu rơ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo t́nh h́nh, xác định cơ hội và thách thức của hội, của phụ nữ trong 5 năm tới. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X và nghị quyết đại hội đảng bộ từng cấp, mỗi cấp hội xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả cao hơn phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các h́nh thức tập hợp nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động bản thân phụ nữ và gia đ́nh rèn luyện phẩm chất đạo dức, lối sống mẫu mực; đồng thời vận động và tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực, tŕnh độ học vấn, học nghề, có việc làm và nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp hội cần đẩy mạnh thực hiện chức năng giám sát và phản biện xă hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; mở rộng hoạt động ngoại giao nhân dân.

Trong quá tŕnh lănh đạo đại hội, các cấp ủy, chính quyền cần kết hợp đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính tị khóa X, các văn bản của Trung ương Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, về b́nh đẳng giới.

3- Lănh đạo chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lư, có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong cơ quan lănh đạo hội các cấp; đồng thời giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước. Phân công cấp ủy viên có năng lực, phẩm chất tốt, có uy tín, trực tiếp phụ trách công tác hội và ứng cử tham gia lănh đạo tổ chức hội liên hiệp phụ nữ đồng cấp.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xă hội phối hợp, bảo đảm các điều kiện để hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức đại hội thành công. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo khí thế sôi nổi trong cả nước về sự kiện chính trị trọng đại của phụ nữ và tổ chức hội. Thời gian tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2016; Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tổ chức vào quý I – 2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ tŕ, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn pḥng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dơi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị được phổ biến đến chi bộ.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48-CT/TW

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu48-CT/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48-CT/TW

Lược đồ Chỉ thị 48-CT/TW lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 48-CT/TW lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu48-CT/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 48-CT/TW lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 2015

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 48-CT/TW lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 2015

             • 09/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực