Chỉ thị 49/2015/CT-UBND

Chỉ thị 49/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 49/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông truyền hình Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2015/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG CÁP VIỄN THÔNG, TRUYỀN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là phát triển hạ tầng viễn thông nói chung cũng như hạ tầng mạng cáp viễn thông treo, mạng cáp ngoại vi của Quân đội, Công an nói riêng, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, tạo điều kiện thuận lợi việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hạ tầng cáp viễn thông của các doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước, dẫn đến mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Để tăng cường công tác quản lý hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông cùng các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Trong đó có quy hoạch về hạ tầng viễn thông thụ động theo Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương) gắn với quy hoạch phát triển chung của các ngành liên quan (giao thông, xây dựng, điện lực, cấp thoát nước,...) trình UBND tỉnh phê duyệt, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết, đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh.

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và chủ trì làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan để thúc đẩy việc hợp tác xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (bao gồm nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp…)

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình tại các tuyến phố, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý hạ tầng cáp viễn thông, cáp truyền hình; thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp khi xây dựng, lắp đặt công trình, đặc biệt là mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình không thực hiện đúng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị theo các quy định hiện hành và tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý để báo cáo UBND tỉnh.

đ) Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo để đảm bảo hiệu quả.

2. Đối với các đơn vị, địa phương:

a) Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu kinh tế Phú Yên và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc lập và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động.

- Khi lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển khu đô thị, khu dân cư, kế hoạch giải tỏa, di dời, sửa chữa, xây dựng mới các tuyến đường,... phải đảm bảo tính đồng bộ giữa các công trình của các ngành, lĩnh vực, địa phương để tránh lãng phí trong đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng mạng viễn thông.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông, cáp truyền hình trên các tuyến đường theo quy định.

b) Điện lực Phú Yên phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện theo Quy chế sử dụng chung cột điện (Ban hành kèm theo Quyết định số 215/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010); phối hợp giải quyết khiếu nại thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp theo các quy định hiện hành.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông treo, truyền hình cáp trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành chính và đình chỉ các công trình không đảm bảo các quy định về xây dựng và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

a) Chủ động phối hợp cùng với các đơn vị quản lý các tuyến cáp viễn thông để sắp xếp, chỉnh trang các tuyến cáp phục vụ an ninh, quốc phòng của đơn vị theo các quy định, quy chuẩn quốc gia.

b) Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ, bảo đảm an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật cáp viễn thông.

4. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến về nội dung, ý nghĩa, mục đích kinh tế, chính trị, an ninh đối với việc quản lý hạ tầng cáp viễn thông, cáp truyền hình và các nội dung tại Chỉ thị này.

5. Các doanh nghiệp:

a) Chủ động nắm bắt các quy hoạch, kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp, tuyến đường giao thông, khu đô thị, khu dân cư... Trên cơ sở đó, tiến hành đồng bộ, hợp lý kế hoạch xây dựng, lắp đặt, di dời các công trình cáp viễn thông của doanh nghiệp mình gắn với việc triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng các công trình khác của địa phương.

b) Hàng năm, căn cứ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp đã được phê duyệt, doanh nghiệp lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa, ngầm hóa và xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật mạng cáp thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn thực hiện.

c) Tăng cường phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp khác để sử dụng chung hệ thống cống, bể; thực hiện ngầm hóa mạng cáp treo trên nguyên tắc đàm phán hai bên cùng có lợi.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan lập kế hoạch của đơn vị để chỉnh trang, bó gọn cáp. Tăng cường kiểm tra và tiến hành khảo sát, xử lý hệ thống dây cáp viễn thông, truyền hình bị chùng, võng, dây cáp viễn thông đứt rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; thu hồi cáp không sử dụng, căng lại độ võng cáp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, đảm bảo tuân thủ đúng Quy chuẩn quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT.

đ) Tiến hành gắn thẻ nhận biết trên các tuyến cáp viễn thông, truyền hình (bao gồm số điện thoại liên lạc, tên chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

e) Chấp hành nghiêm việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp;
- Công báo tỉnh; Website Sở TT&TT;
- Lưu: VT, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu49/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực21/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 49/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông truyền hình Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 49/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông truyền hình Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu49/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực21/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 49/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông truyền hình Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 49/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông truyền hình Phú Yên

           • 11/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực