Chỉ thị 52/2006/CT-UBND

Chỉ thị 52/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 52/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tổ chức hoạt động các hội Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2006/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Trong những năm qua công tác quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội bước đầu đi vào nề nếp. Đã có sự phối hợp tích cực giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hội hoạt động trong việc hoàn thiện các thủ tục cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ Hội. Các Hội đã hoạt động đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ, phát huy tính tích cực của hội viên xây dựng phát triển ngành, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, một số Hội hoạt động còn hình thức, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của hội viên, công tác quản lý theo dõi hội viên còn yếu. Sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh với các Hội thành viên còn chưa chặt chẽ, sự phối hợp của Hội với các Sở chuyên ngành trong hoạt động còn chưa thường xuyên, một số Hội chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Thông tư số 88/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP và các quy định hiện hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt là những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hội nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức cũng như người dân về vị trí, vai trò của các Hội trong phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời qua đó giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Hội.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã được giao giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Hội hoạt động cần quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các Hội tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, chuyển giao một số dịch vụ công để tạo điều kiện cho Hội hoạt động; hỗ trợ cho các Hội thông qua các chương trình, đề án, những hoạt động gắn với nhiệm vụ của sở, ban , ngành, UBND các huyện, thị xã; Có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động đối với các Hội thuộc lĩnh vực ngành, cấp quản lý đến các tổ chức Hội cơ sở. Bố trí một công chức kiêm nhiệm thuộc Văn phòng (đối với các sở, ban, ngành), phòng Nội vụ- Lao động TBXH (đối với các huyện, thị xã) theo dõi công tác này.

3. Các Hội cần rà soát, củng cố tổ chức Hội, nâng cao trách nhiệm của tổ chức với hội viên, xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, động viên, thu hút hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng và một năm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh với các Hội thành viên, giữa hội viên với hội viên, giữa Hội với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm giúp các Hội hoạt động có hiệu quả.

5. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc theo dõi, quản lý Hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn giúp các Hội giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của Hội theo đúng các quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội theo quy định của Nhà nước; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2006/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 52/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2006
Ngày hiệu lực 26/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 52/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tổ chức hoạt động các hội Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 52/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tổ chức hoạt động các hội Vĩnh Phúc
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 52/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành 16/08/2006
Ngày hiệu lực 26/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 52/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tổ chức hoạt động các hội Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 52/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tổ chức hoạt động các hội Vĩnh Phúc

  • 16/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực