Chỉ thị 636-CNn/TV1

Chỉ thị 636-CNn/TV1 năm 1966 về việc thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để trong các xí nghiệp, công trường và ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ do Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 636-CNN/TV1 thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để xí nghiệp công trường đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ


BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 636-CNN/TV1

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1966 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM TRIỆT ĐỂ TRONG CÁC XÍ NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG VÀ Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ

Kỉnh gửi: - Các ông; bà giám đốc các xí nghiệp, công trường, nông trường và các đơn vị hành chính thuộc bộ.

Trong tình hình mới, để làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, miền Bắc nước ta vừa đẩy mạnh sản xuất tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện mức cao nhất cho cách mạng giải phóng miền Nam, giành thống nhất đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ trên, ngành công nghiệp nhẹ chúng ta phải hết sức khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất tới mức tối đa để thỏa mãn những nhu cầu về quốc phòng, dân sinh và xuất khẩu, đồng thời phải tăng cường tiết kiệm nhằm tăng tích lũy cho Nhà nước.

Sản xuất và tiết kiệm là hai mặt có quan hệ gắn bó với nhau trong quá trình tái sản xuất xã hội. Trong tình hình hiện nay ở nước ta, tiết kiệm lại càng có ý nghĩa chính trị và kinh tế rất lớn. Vì vậy, các xí nghiệp, công trường và đơn vị kinh phí hành chính sự nghiệp phải thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để trong mọi mặt công tác của đơn vị mình.

a) Tiết kiệm phải được thực hiện trên cơ sở không ngừng đẩy mạnh sản xuất với tốc độ cao. Phải tranh thủ chi được nhiều vào những công việc có lợi ích thiết thực đối với sản xuất, có mang lại hiệu quả kinh tế, vào những công trình kiến thiết cơ bản trọng điểm, bảo đảm hoàn thành vượt mức và toàn diện kế hoạch Nhà nước.

b) Tiết kiệm phải dựa trên cơ sở không ngừng cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tăng năng suất lao động xã hội và hạ giá thành sản phẩm; phải hết sức tiết kiệm nguyên vật liệu, lợi dụng tổng hợp phế phẩm, phế liệu, sử dụng hợp lý nhân lực và nâng cao công suất thiết bị, giảm chi phí sản xuất.

c) Tiết kiệm phải được thực hiện cả trong khu vực sản xuất vật chất và ngoài khu vực sản xuất vật chất, trừ bỏ mọi hiện tượng tham ô, lãng phí trong mọi lĩnh vực sản xuất, xây dựng và hành chính, sự nghiệp.

d) Chế độ tiết kiệm phải được tất cả cán bộ, công nhân viên cùng tự giác thi hành. Vì vậy cần phải thường xuyên liên tục giáo dục cán bộ, công nhân viên tinh thần khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Để bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu trên, các xí nghiệp, công trường và đơn vị hành chính, sự nghiệp cần tổ chức thực hiện chế độ tiết kiệm với nội dung những việc phải làm sau đây:

- Phải tổ chức thảo luận kỹ về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của chế độ tiết kiệm triệt để, trước hết trong nội bộ Đảng rồi trong cán bộ chính quyền và các đoàn thể quần chúng của xí nghiệp, công trường và đơn vị sự nghiệp, sau đó phổ biến sâu rộng trong toàn thể công nhân viên, phát động thành một phong trào quần chúng rộng rãi thi đua đẩy mạnh sản xuất thực hành tiết kiệm.

- Dựa vào nghị quyết Đại hội công nhân, viên chức trong cuộc vận động 3 xây 3 chống và nhận định về những khâu yếu tồn tại, các phòng, phân xưởng và tổ sản xuất trong nội bộ xí nghiệp, công trường phải xây dựng những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh sản xuất thực hành tiết kiệm trong 6 tháng cuối năm 1966. Những xí nghiệp đang tiến hành cuộc vận động 3 xây 3 chống thì kết hợp trong bước “xây” mà lập những biện pháp cụ thể. Biện pháp tiết kiệm hành năm nên có trọng tâm, tập trung vào từng khâu yếu. Phải tính được số lượng sản phẩm sẽ tăng thêm và mức tiết kiệm bằng tiền dự kiến sẽ thu hoạch được trong 6 tháng cuối năm. Mức tiết kiệm này được coi như một tiêu chuẩn thi đua của từng phân xưởng, phòng và tổ chức sản xuất. Toàn xí nghiệp, công trường và đơn vị sự nghiệp phải xây dựng những biện pháp tiết kiệm tổng hợp, với mức tiết kiệm dự tính bằng tiền trong 6 tháng cuối năm và báo cáo với Bộ. Mức tiết kiệm sẽ không tính thêm vào kế hoạch hạ thấp giá thành hoặc kế hoạch tích lũy mà Bộ đã duyệt cho các xí nghiệp.

- Các xí nghiệp, công trường và đơn vị sự nghiệp phải kiểm tra lại những quy định hiện nay trong nội bộ cơ quan mình, kể cả ở những bộ phận sản xuất sơ tán, về sử dụng vật tư, lao động và tài chính, phát hiện những mặt sơ hở dễ phát sinh tham ô lãng phí, xây dựng quy chế làm việc nội bộ hợp lý và chặt chẽ, bảo đảm tăng năng suất lao động thực hành tiết kiệm triệt để.

- Cần có tổ chức phân công theo dõi sát kết quả tiết kiệm ở các bộ phận, các đơn vị sản xuất trong nội bộ xí nghiệp, công trường, kiểm tra, phân tích và thường kỳ công bố kết quả tăng sản lượng thực hành tiết kiệm của từng bộ phận công tác hoặc đơn vị sản xuất để động viên chung. Cần tăng cường công tác sơ kết,  tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, gắn liền với nội dung động viên và bình xét thành tích thi đua trong nội bộ xí nghiệp, công trường và đơn vị sự nghiệp.

- Để khuyến khích thực hiện chế độ tiết kiệm, cần thực hiện việc thưởng tiết kiệm trong khu vực sản xuất căn cứ vào những quy định hiện hành. Các xí nghiệp cần lập phương án tiền thưởng về đối tượng, phạm vi và mức thưởng tiết kệim đề nghị Bộ duyệt trước khi thi hành. Mặt khác, cũng cần phải có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những trường hợp vô trách nhiệm gây lãng phí của công hoặc tham ô tài sản của Nhà nước.

Cuộc vận động thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để này cần đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy xí nghiệp, công trường và đơn vị hành chính sự nghiệp, được các đoàn thể quần chúng trực tiếp vận động thực hiện, được tổ chức chính quyền chuyên môn chỉ đạo cụ thể và theo dõi sát sao. Phải làm tốt công tác tư tưởng, dựa vào quần chúng, khéo léo phát huy khả năng sáng tạo của quần chúng trong việc đề ra biện pháp và thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động thực hành tiết kiệm triệt để.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ tiết kiệm cần có chỉ đạo riêng để rút kinh nghiệm phổ biến chung. Cần kết hợp chặt chẽ sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của các tổ chức đoàn thể, sử dụng tốt các bộ môn nghiệp vụ để phục vụ cuộc vận động.

Bộ yêu cầu các ông, các bà thủ trưởng các xí nghiệp, công trường, trường học và cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ nghiên cứu kỹ, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này và báo cáo kết quả về Bộ.

Các cục quản lý sản xuất cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn các xí nghiệp lập những biện pháp tiết kiệm theo đúng tinh thần của chỉ thị.

Bộ gửi kèm theo chỉ thị này bản gợi ý về nội dung những biện pháp tiết kiệm chủ yếu để các xí nghiệp, công trường và đơn vị sự nghiệp nghiên cứu thực hiện trong điều kiện cụ thể của đơn vị mình.(1)

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
 
 
 
 
Kha Vạn Cân

  (1)  Bản gợi ý về nội dung những biện pháp  tiết kiệm không đăng công báo

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 636-CNn/TV1

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu636-CNn/TV1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/1966
Ngày hiệu lực11/10/1966
Ngày công báo30/09/1966
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 636-CNn/TV1

Lược đồ Chỉ thị 636-CNN/TV1 thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để xí nghiệp công trường đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 636-CNN/TV1 thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để xí nghiệp công trường đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu636-CNn/TV1
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp nhẹ
        Người kýKha Vạn Cân
        Ngày ban hành26/09/1966
        Ngày hiệu lực11/10/1966
        Ngày công báo30/09/1966
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 636-CNN/TV1 thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để xí nghiệp công trường đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 636-CNN/TV1 thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để xí nghiệp công trường đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ

              • 26/09/1966

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/1966

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/1966

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực