Chỉ thị 659-TTg

Chỉ thị 659-TTg về phổ biến kế hoạch Nhà nước năm 1956, bổ sung kế hoạch khu và kế hoạch tỉnh, đặt kế hoạch huyện và kế hoạch xã do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 659-TTg phổ biến kế hoạch Nhà nước năm 1956 bổ sung kế hoạch khu tỉnh đặt kế hoạch huyện xã


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 659-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1956 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1956, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KHU VÀ KẾ HOẠCH TỈNH, ĐẶT KẾ HOẠCH HUYỆN VÀ KẾ HOẠCH XÃ

A. - Ở cấp khu (và các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định):

Sau khi nghe báo cáo của Ban Kế hoạch khu, Ủy ban hành chính khu triệu tập hội nghị các ngành chuyên môn cấp khu để:

1) Nghiên cứu Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về kế hoạch Nhà nước năm 1956.

2) Nghiên cứu bản kế hoạch năm 1956 của khu để bổ sung thêm về nhiệm vụ cụ thể: nghiên cứu và định những biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch.

3) Định những việc phải làm trong 3 tháng đầu năm và những việc cấp bách phải làm ngay.

Sau đó, Ủy ban Hành chính khu và Ban Kế hoạch khu phái ủy viên và cán bộ xuống giúp các tỉnh trong việc phổ biến và bổ sung kế hoạch tỉnh (Riêng khu Tự trị Thái Mèo thì phải giúp các huyện làm kế hoạch huyện).

B - Ở cấp tỉnh:

 Sau khi nghe báo cáo của Ban Kế hoạch tỉnh, Ủy ban Hành chính tỉnh triệu tập Hội nghị các ngành chuyên môn cấp tỉnh để:

1) Nghiên cứu Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về Kế hoạch Nhà nước năm 1956.

2) Nghiên cứu bản Kế hoạch năm 1956 của tỉnh: bổ sung thêm về nhiệm vụ cụ thể; nghiên cứu những biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch đó. Trong khi làm những việc này, sẽ làm luôn dự án kế hoạch cho các huyện.

3) Định những việc phải làm trong 3 tháng đầu năm và những việc phải làm ngay.

Liền sau đó, Ủy ban Hành chính tỉnh và Ban Kế hoạch tỉnh họp hội nghị các chủ tịch huyện, các chủ tịch xã và mỗi xã một đại biểu nông dân xã có tham gia sản xuất. Những ngành chuyên môn cấp tỉnh có liên quan đến việc đặt kế hoạch cho huyện và cho xã cùng dự hội nghị này. Thành phần chính của hội nghị này là cán bộ xã.

Hội nghị sẽ làm mấy việc sau đây:

1) Giới thiệu những nét lớn của kế hoạch tỉnh. Đi sâu phân tích nhiệm vụ về nông nghiệp, thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (gồm trồng trọt, thủy lợi, đê điều, chăn nuôi, lâm nghiệp). Cần nêu rõ kế hoạch sản xuất năm 1956 khác với năm 1955 như thế nào, căn cứ vào đâu mà định nhiệm vụ, như thế có lợi gì cho nhân dân địa phương, cho toàn quốc, phải làm gì để thực hiện nhiệm vụ đó?,v.v...

2) Sau phần giới thiệu, hội nghị sẽ đặt kế hoạch cho huyện và cho xã. (Tỉnh chia mức cho huyện, mỗi huyện chia mức cho các xã trong huyện mình).

3) Sau đó, hội nghị bàn và định những việc mà huyện và xã phải làm ngay và làm trong 3 tháng đầu năm.

C - Ở cấp xã:

a) Yêu cầu phổ biến tại cấp xã.

1) Đối với nhân dân phải tuyệt đối tránh gán mức. Các con số dự kiến trong kế hoạch xã là cốt để cán bộ nắm lấy mà lãnh đạo, không tuyên bố cho nhân dân. Chủ yếu là làm cho nông dân nhận định rõ kế hoạch Nhà nước năm 1956 có lợi cho nhà, có ích cho nước như thế nào; thấy rõ khó khăn và thuận lợi; tin tưởng ở sức mình, ở sự lãnh đạo và giúp đỡ của cấp trên; hăng hái sản xuất được nhiều và tốt. Về những công việc phải làm thì chủ yếu là phổ biến nhiệm vụ nữa năm đầu, và cần nói cụ thể, căn cứ vào tình hình của địa phương, không nên nói chung chung hoặc nêu lên những việc mà địa phương không làm được (Ví dụ như: nuôi ngựa, giồng đay ở những nơi không có điều kiện). Nội dung chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tài liệu chính là thư của Hồ Chủ tịch. Đối với các công tác văn hóa (tiểu học, bình dân học vụ, Y tế, vệ sinh…) cán bộ phải nắm và dựa vào sức dân để làm.

2) Đối với cán bộ xã (chi ủy, ủy ban, nông hội, tổ trưởng tổ đổi công, tổ nông hội, trưởng thôn) thì phải nắm kế hoạch của xã toàn năm và toàn bộ; các mức phải đạt và những biện pháp cụ thể để thực hiện; những việc phải làm ngay và những việc phải làm từng thời vụ. Phải nắm vững hoàn cảnh thực tế của xã và thắc mắc của nhân dân, khả năng của nhân dân.

b) Cách tiến hành:

1) Cán bộ đi dự hội nghị tỉnh về sẽ hộp hội nghị cán bộ xã (thành phần nói ở điều 2) để:

- Phổ biến những điểm lớn của hội nghị tỉnh, chủ yếu là kế hoạch xã. Hội nghị cán bộ thảo luận kỹ và bổ sung kế hoạch xã về nhiệm vụ và biện pháp cụ thể.

- Chuẩn bị việc phổ biến xuống thôn. Phân công cán bộ đi các thôn.

2) Tại thôn. Các cán bộ xã chia nhau xuống thôn cùng với cán bộ thôn họp với một tổ đổi công điển hình và các tổ trưởng tổ đổi công khác dự (đối với nơi chưa tổ chức được tổ đổi công thì họp với phụ trách thôn hay khu xóm). Trong hội nghị này sẽ học tập thư của Hồ Chủ Tịch, bàn nhiệm vụ và biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của tổ đổi công điển hình, về sáu tháng đầu năm (đến lúc tổng kết vụ chiêm). Những việc nêu ra phải rất cụ thể, thích hợp với hoàn cảnh thực tế của tổ đổi công. Phải kết hợp với những việc đang phải tiến hành như chống hạn, chống rét, giải quyết những khó khăn và thắc mắc của nhân dân. Sau hội nghị, các tổ trưởng tổ đổi công sẽ về tổ chức hội nghị tổ của mình để đặt kế hoạch cho tổ. Cán bộ xã và thôn chia nhau đi giúp các tổ.

3) Sau các hội nghị tổ đổi công, các tổ viên sẽ về bàn với gia định để định mức cụ thể, các biện pháp thi hành, làm cho mọi người trong gia đình đều thống nhất về mức và quyết tâm thực hiện. Sau đó họp lại các tổ đổi công để xây dựng kế hoạch tổ. Các kế hoạch tổ sẽ tập trung lên xã thành kế hoạch xã. Ở nơi chưa lập tổ đổi công, thì do phụ trách thôn hay khu xóm phổ biến cho các gia đình sau khi từng gia đình đã bàn để định mức cụ thể và biện pháp thi hành, thì họp khu xóm để xây dựng kế hoạch xóm rồi tập trung lên xã.

4) Khi kế hoạch xã đã xong, họp Đại hội nhân dân toàn xã để thông qua kế hoạch xã và động viên thi đua thực hiện. Nên họp vào dịp tết ta.

Chú ý: Đối với các nơi đang cải cách ruộng đất thì khu, tỉnh sẽ cùng Đoàn ủy phổ biến cho các đội và cán bộ tham gia cải cách ruộng đất, các đội cần nắm được nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch tỉnh (không phổ biến con số) và toàn bộ kế hoạch xã.

Các đội cải cách ruộng đất có nhiệm vụ kết hợp với công tác cải cách ruộng đất mà lãnh đạo phổ biến kế hoạch ở xã và thực hiện kế hoạch đó.

Việc phổ biến kế hoạch năm 1956, bổ sung kế hoạch khu và tỉnh, đặt kế hoạch cho huyện và nhất là cho xã hết sức quan trọng. Nó là bước đầu, có tác dụng đặt cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1956. Các cấp phải nghiên cứu kỹ Chỉ thị này, kết hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương mà làm việc này cho thiết thực và kịp thời. Nhằm động viên nhân dân hoàn thành thắng lợi kế hoạch.

Các công việc phải làm xong vào hồi tết ta, và báo cáo gửi lên Trung ương trước ngày 29 tháng 02 dương lịch năm 1956.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 

 
Phạm Văn Đồng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 659-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu659-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 659-TTg phổ biến kế hoạch Nhà nước năm 1956 bổ sung kế hoạch khu tỉnh đặt kế hoạch huyện xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 659-TTg phổ biến kế hoạch Nhà nước năm 1956 bổ sung kế hoạch khu tỉnh đặt kế hoạch huyện xã
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu659-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 659-TTg phổ biến kế hoạch Nhà nước năm 1956 bổ sung kế hoạch khu tỉnh đặt kế hoạch huyện xã

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 659-TTg phổ biến kế hoạch Nhà nước năm 1956 bổ sung kế hoạch khu tỉnh đặt kế hoạch huyện xã