Chỉ thị 66/CT-BTL

Chỉ thị 66/CT-BTL năm 2016 về triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Bộ Tư lệnh quân khu 5 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 66/CT-BTL chế độ chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp chống Mỹ 2016


BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/CT-BTL

Đà Nng, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 ca Thủ tướng Chính ph; Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Chthị s 95/CT-BQP ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tquốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đây là chủ trương, chính sách ln của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bo vệ Tquốc và làm nhiệm vụ quc tế; thhiện truyn thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tăng cường an sinh xã hội, n định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ T quc.

Để việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến qua các thời kỳ được kịp thời, phù hợp với Điều kiện cụ thcủa từng địa phương và thống nhất trong toàn Quân khu. Chính y Quân khu chthị:

1. Đng ủy, Bộ Chhuy quân sự các tnh (thành phố)

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chinh phủ, Chthị của Bộ Quốc phòng và các văn bản, hướng dn quy định của các cấp, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên ở mi cơ quan, đơn vị.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thcó liên quan, tham mưu cho cấp y, chính quyền địa phương có biện pháp lãnh đạo, chđạo tổ chức thực hiện phù hợp với cấp mình trong từng giai đoạn. Kiện toàn, bsung Ban Chỉ đạo 2 cấp và Hội đồng chính sách cấp xã (phường, thị trấn) đcơ cấu, thành phn theo quy định; chđạo thành lp Ttư vấn ở cấp huyện, cấp xã để giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc xác định các đợt và số lượng được huy động tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến làm cơ sở phát hiện, xem xét, xác định đi tượng.

- Phát huy vai trò và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, tổ chức Đng, chính quyn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, nhất là Hội Cựu chiến binh cơ s. Tuyên truyn phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, đến cơ s xã (phường), thôn (bn), đến đối tượng chính sách và mọi người dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới (chú ý địa bàn các xã tuyến biên giới giáp Campuchia và Lào) đm bo các tổ chức và mọi cá nhân thấy rõ ý nghĩa về chế độ, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ trì, các tổ chức ở cơ sở, cán bộ chuyên trách các cấp hiu và nm chắc về đối tượng, Điều kiện áp dụng, nội dung chế độ, chính sách, thủ tục hồ sơ, quy trình, trách nhiệm thực hiện; xây dựng tinh thần làm việc tận tụy, tỉ m, chu đáo, thường xuyên bám sát cơ sở; phát huy quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân.

- Trên cơ sở lực lượng tăng cường theo Chthị số 84/2008/CT-BQP ngày 19/9/2008, Chthị số 110/2011/CT-BQP ngày 02/12/2011 của Bộ trưng Bộ Quốc phòng, u cầu các đơn vị, địa phương Điều chnh, bsung lực lượng cho cơ quan chính sách các cấp có đủ cán bộ, đảm bo chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác chính sách trong tình hình mới và phải hoàn thành trong tháng 02 năm 2016 để kịp trin khai tập huấn, bi dưng chuyên môn, nghiệp vụ (chú ý những địa phương có số lượng đi tượng nhiều, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người).

- Chỉ đạo tổ chức tốt việc làm Điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hin; hướng dẫn kê khai chính xác, đúng quy trình và thủ tục hành chính, không quy định thêm giấy tờ trong hsơ. Tổ chức xét duyệt chặt chẽ, dân ch, công khai, hạn chế sai sót và không đ trùng hưng (nhất là số đối tượng đã được giải quyết chính sách theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg); xét duyệt đến đâu tng hợp báo cáo đến đó không để tồn đọng ở cấp xã, phường.

- Có kế hoạch và tổ chức chi trả chế độ kịp thời, chu đáo, không để xảy ra tiêu cực hoặc gây phiền hà cho đối tượng, làm nh hưởng đến tình hình chính trị - xã hội ở địa pơng. Khi có Quyết định hưởng chế độ trợ cấp một ln của cấp có thẩm quyền, chđộng chuyn giao Quyết định kèm theo danh sách đối tượng cho ngành LĐ TB&XH quản lý, thực hiện kịp thời chế đ bo him y tế theo quy định. Đăng ký, qun lý và lưu trhồ sơ đầy đủ, khoa học bảo đm thuận tiện cho việc thm định, xét duyệt và tra cu.

- Tăng cường công tác kim tra, giám sát ở các cấp, các ngành đặc biệt là cấp cơ sở; chđộng nm bt và đề xut giải quyết kịp thời nhng vướng mắc phát sinh, không đxảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Làm tốt công tác sơ tng kết trong lãnh đạo, chỉ đạo và t chc thực hiện; nhân rộng kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của những địa phương làm tốt; kịp thời chỉ ra khâu yếu, mặt yếu cần khc phục. Biu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích đồng thời xử lý nghiêm việc sai phạm, chậm tr, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trước Quân khu về việc quản lý, thực hiện chính sách đi với đối tượng trên địa bàn.

2. Cục Chính trQuân khu (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 24 Quân khu) chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, chđạo 11 tnh (thành phố) và các cơ quan liên quan làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện; rà soát đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành quyết định bsung, kiện toàn Ban Chđạo; xây dựng kế hoạch, chủ trì tiến hành kim tra, đôn đốc việc trin khai, thc hiện ở các cấp, kịp thời giải quyết nhng vướng mc, phát sinh; tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, hoàn chnh thủ tục gii quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng theo quy định.

3. Phòng Cán bộ/CCT, Phòng Quân lực/BTM Quân khu: Chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Bộ CHQS các tnh, thành phố thực hiện tốt việc Điều chnh, bổ sung lực lượng cho cơ quan chính sách các cấp theo tinh thần Chthị s84/2008/CT-BQP ngày 19/9/2008, Chthị số 110/2011/CT-BQP ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Phòng Tài chính Quân khu: Cùng với Phòng Chính sách/CCT Quân khu phân b, thông báo kinh phí cho các tỉnh, thành phố đồng thời quản lý, chỉ đạo việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định; phi hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết vướng mắc, phát sinh liên quan đến tài chính.

5. Bộ CHQS tnh Quảng Ngãi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện trong tháng 01 năm 2016 đ Quân khu làm Điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu tiến hành tổ chức trin khai đng loạt.

Nhận được Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện khn trương, nghiêm túc. Cục Chính trị Quân khu chịu trách nhiệm chđạo, hướng dn và có kế hoạch triển khai thực hiện cụ th./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ trưởng BTL QK (07b);
- Thành viên BCĐ 24/
QK (12b);
- Bộ TM, Cục Chính trị
QK;
- Phòng C
án bộ, Chính ch/CCT QK;
- Phòng Qu
ân lực/BTM, Phòng Tài chính QK;
- Trưởng BCĐ 24 của 11
tỉnh, TP (Đ/c Phó CT UBND 11 tnh, TP);
- Bộ CH
QS 11 tỉnh, TP (CQTT BCĐ 24 của 11 tỉnh, TP);
- Lưu VT, CS62; D52b.

CHÍNH ỦY
Trung tướng Trần Quang Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/CT-BTL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu66/CT-BTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2016
Ngày hiệu lực13/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 66/CT-BTL chế độ chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp chống Mỹ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 66/CT-BTL chế độ chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp chống Mỹ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu66/CT-BTL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư lệnh Quân khu 5
        Người kýTrần Quang Phương
        Ngày ban hành13/01/2016
        Ngày hiệu lực13/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 66/CT-BTL chế độ chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp chống Mỹ 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 66/CT-BTL chế độ chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp chống Mỹ 2016

           • 13/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực