Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT

Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 71/2008/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN

Công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. Điều 93 Luật Giáo dục 2005 khẳng định “Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”.

Hiện nay, công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác phối hợp còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng một số trẻ em chưa được hưởng điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt nhất; vẫn tồn tại một bộ phận học sinh, sinh viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, có lối sống hưởng thụ, vướng vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị:

1. Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường) thực hiện các nhiệm vụ chung sau đây:

Thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan để kịp thời xử lý thông tin thường xuyên, đột xuất liên quan đến học sinh, sinh viên.

Phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành mạnh trong nhà trường và tại địa phương, đặc biệt vào các dịp khai giảng, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, nghỉ hè hằng năm.

Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến từ phía gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.

2. Đối với các trường mầm non cần tập trung:

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; thu hút tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, chuẩn bị cho trẻ em; thu hút tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo lớn vào tiểu học.

Trao đổi thông tin thường xuyên giữa nhà trường với gia đình; kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong trường học.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn như Y tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn, thương tích, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

3. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên cần tập trung:

Xây dựng môi trường giáo dục, lành mạnh, thân thiện, phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập, rèn luyện và chủ động tham gia các hoạt động xã hội; rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường giáo dục cho học sinh ý thức; thái độ học tập chủ động, nghiêm túc.

Động viên, khuyến khích học sinh đến trường, thường xuyên có liên hệ và phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, động viên các em tới trường; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho học sinh yếu, kém.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn như Công an, Giao thông, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cực Giáo chức, Hội Cựu Chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan trong việc giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

Nâng cao trách nhiệm, phát huy tiềm năng giáo dục của các tổ chức, đoàn thể trong trường: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh.

4. Đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp cần tập trung:

Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh; tăng cường công tác học sinh, sinh viên ngoại trú để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư trú.

Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong trường: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Công đoàn và các tổ chức khác trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Có hình thức thích hợp thường xuyên liên hệ với gia đình để thông báo tình hình rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức để học sinh, sinh viên tiếp cận với yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp đang được đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội ngay sau khi tốt nghiệp.

Có cơ quan thường trực về công tác học sinh, sinh viên, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tổng kết công tác phối hợp trong và ngoài nhà trường; tăng cường dịch vụ sự nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên theo hướng chuyên môn hóa, phát huy lợi thế của trường và phù hợp với điều kiện của địa phương nơi trường đóng.

5. Tổ chức thực hiện:

Các Vụ, Cục, Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đưa nội dung chỉ đạo công tác này thành một nhiệm vụ của mỗi năm học; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch phối hợp trong phạm vi toàn ngành; làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện công tác phối hợp.

Các giám đốc sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục và đào tại, các nhà trường trong việc thực hiện công tác phối hợp; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể để triển khai Chỉ thị.

Các giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện trong nội dung báo cáo tổng kết năm học gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP (để phối hợp);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- TW Hội Sinh viên VN (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT, các ĐH, HV, các trường ĐH, CĐ, TCCN (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục, Viện, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT (để thực hiện).
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2008/CT-BGDĐT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu71/2008/CT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2008
Ngày hiệu lực13/02/2009
Ngày công báo29/01/2009
Số công báoTừ số 93 đến số 94
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2008/CT-BGDĐT

Lược đồ Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu71/2008/CT-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành23/12/2008
        Ngày hiệu lực13/02/2009
        Ngày công báo29/01/2009
        Số công báoTừ số 93 đến số 94
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

              • 23/12/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/01/2009

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/02/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực