Chỉ thị 735/CT-KTNN

Chỉ thị 735/CT-KTNN năm 2018 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Kiểm toán nhà nước

Nội dung toàn văn Chỉ thị 735/CT-KTNN 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Kiểm toán nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/CT-KTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã từng bước đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN và đến nay đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như hoạt động kiểm toán của KTNN.

Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN còn hạn chế, chưa khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi ích, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong công việc; các đơn vị chưa thực sự đánh giá đúng tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như hoạt động kiểm toán; việc sử dụng văn bản điện tử trong quản lý, điều hành còn hạn chế; một số đơn vị chưa thường xuyên cập nhật dữ liệu vào các phần mềm ứng dụng hoặc cập nhật dữ liệu còn mang tính hình thức, chưa đầy đủ và đúng quy định; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong ứng dụng CNTT còn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; tính chủ động trong ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn của một bộ phận công chức, viên chức và người lao động còn hạn chế; nhân lực chuyên trách về CNTT còn yếu và thiếu. Để khắc phục nhng tồn tại, hạn chế trên và đẩy mạnh ng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN gắn với cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp trong thời gian tới, Tng KTNN yêu cầu:

1. Các đơn vị trực thuộc KTNN:

- Thủ trưởng đơn vị đy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị: Tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32/NQ-ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy về lãnh đạo ng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán của KTNN và Đề án tổng thể phát triển CNTT của KTNN giai đoạn 2015-2020 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi lề lối làm việc và tăng cường kỹ năng ứng dụng CNTT của công chức, viên chức và người lao động KTNN; tăng cường áp dụng các phương pháp và CNTT hiện đại vào công tác kiểm toán, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN, xác định đây là một trong những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với hoạt động cải cách hành chính ở đơn vị.

- Thực hiện nghiêm, hiệu quả việc khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là hoạt động kiểm toán của đơn vị; nghiêm chỉnh thực hiện việc thu thập, cập nhật thông tin vào các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định của KTNN. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng tại đơn vị mình.

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử (trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật, danh mục thông tin chưa được phép công bố của KTNN) trong hoạt động nội bộ của mỗi đơn vị có tên miền sav.gov.vn; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi hai chiều giữa các đơn vị trực thuộc với nhau và với các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương khác; đẩy mạnh việc trao đổi các loại văn bản khác trong hoạt động nội bộ mỗi đơn vị qua mạng nội bộ tại tất cả các cấp thuộc đơn vị mình.

- Tổ chức các lớp học, tập huấn về ứng dụng CNTT tại đơn vị mình, đảm bảo mọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động đều sử dụng thành thạo CNTT theo cương vị công tác.

- Bảo đảm các điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng CNTT hiệu quả, tiết kiệm trong hoạt động của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT của công chức, viên chức và người lao động trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức và người lao động trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính.

- Thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình cung cấp, cập nhật và khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng.

- Thủ trưởng các đơn vị coi việc ứng dụng CNTT là nhiệm vụ quan trọng mang tính đột phá của ngành; trực tiếp chỉ đạo, gương mẫu, quyết liệt đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT và sử dụng văn bản điện tử phục vụ việc quản lý, điều hành công việc qua mạng, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin, ưu tiên nguồn lực đtriển khai công tác này tại đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN về tình hình triển khai Chỉ thị tại đơn vị.

- Sớm hoàn thiện và ban hành hướng dẫn kim toán CNTT và đẩy mạnh công tác kiểm toán CNTT. Tăng cường hoàn thiện, nâng cao năng lực cho Phòng kiểm toán CNTT.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị (hàng năm và đột xuất) về KTNN (qua Trung tâm Tin học để tổng hợp, báo cáo Tổng KTNN).

2. Trung tâm Tin học chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Xây dựng Chiến lược và khung kiến trúc ứng dụng CNTT của KTNN đến năm 2030. Trong quá trình xây dựng phải tham khảo kinh nghiệm của một số nước có ứng dụng CNTT phát triển và kinh nghiệm của các công ty kiểm toán lớn Big4 để đề xuất những nội dung về ứng dụng CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành cũng như khả năng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT theo mô hình tập trung, đáp ứng yêu cầu triển khai các ng dụng trên môi trường mạng; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin khi khai thác các dịch vụ trên môi trường mạng của KTNN.

- Tham mưu giúp Tổng KTNN triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc ng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc, đưa các phần mềm đã hoàn thành vào sử dụng một cách hiệu quả; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, hộp thư điện tử nội bộ để chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc trong toàn ngành.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng của KTNN đảm bảo đồng bộ, thiết thực và có thể kết nối liên thông các phần mềm nội bộ và các phần mềm quản lý của các bộ, ngành, địa phương, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử theo định hướng của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt công tác số hóa các hồ sơ kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán đồng thời đạt hiệu quả của công tác số hóa.

- Xây dựng cơ sở pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện vào các hoạt động của KTNN nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là: Xây dựng các quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống mạng và các phần mềm ứng dụng nội bộ; chính sách đảm bảo các tiêu chí an toàn thông tin (như chính sách quản trị người dùng, cơ chế giám sát,...); xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành nội bộ và hoạt động kiểm toán.

- Từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại Trung tâm Tin học và các đơn vị trực thuộc; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT, trong đó chú trọng đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT để cập nhật công nghệ mới và đủ khả năng quản lý, vận hành hệ thống CNTT của KTNN; thực hiện tốt công tác đào tạo, đảm bảo công chức, viên chức và người lao động của KTNN sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công việc.

- Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Tổng KTNN tình hình thực hiện Chỉ thị của các đơn vị; đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai các nội dung của Chỉ thị này.

3. Ban quản lý dự án CNTT

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”, đặc biệt là xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động kiểm toán, gồm: Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán theo quy trình kiểm toán của KTNN; các phần mềm hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện kỹ thuật kiểm toán cho 04 lĩnh vực kiểm toán (ngân sách, đầu tư, doanh nghiệp và tài chính-ngân hàng).

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học tiếp tục triển khai dự án hp phần 2 “Xây dựng hệ thống thông tin tích hp và trung tâm dữ liệu dự phòng” và các dự án khác theo đúng tiến độ đề ra.

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát nhân lực CNTT hiện có, tham mưu cho Tổng KTNN bổ sung đủ nhân lực CNTT cho các đơn vị để đảm bảo triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của ngành một cách hiệu quả. Thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành vào phần mềm Quản lý cán bộ nhm giúp công tác quản lý cán bộ kịp thời, chính xác.

5. Văn phòng KTNN bố trí nguồn kinh phí phù hợp, đảm bảo cho hoạt động đầu tư về CNTT cũng như việc quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT và các phần mềm ứng dụng của KTNN hoạt động an toàn, ổn định.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị biết để tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Ban QLDA ĐTXDCN của KTNN;
- Ban QLDA CNTT của KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn thanh niên KTNN;
- Lưu: VT.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 735/CT-KTNN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu735/CT-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2018
Ngày hiệu lực09/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 735/CT-KTNN

Lược đồ Chỉ thị 735/CT-KTNN 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Kiểm toán nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 735/CT-KTNN 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Kiểm toán nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu735/CT-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành09/04/2018
        Ngày hiệu lực09/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 735/CT-KTNN 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Kiểm toán nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 735/CT-KTNN 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Kiểm toán nhà nước

              • 09/04/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/04/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực