Chỉ thị 74-TTg-VG

Chỉ thị 74-TTg-VG năm 1964 về tăng cường giáo dục chính trị và tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn và tăng cường các phương tiện làm việc, phương tiện nghiên cứu đối với cán bộ khoa học kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 74-TTg-VG tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng bồi dưỡng chuyên môn tăng cường phương tiện làm việc phương tiện nghiên cứu cán bộ KHKT


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74-TTG-VG

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 1964 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ TƯ TƯỞNG, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC,PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Miền Bắc nước ta đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là cả một quá trình cách mạng kỹ thuật, từng bước cải tiến và trang bị kỹ thuật mới cho các ngành kinh tế quốc dân. Một trong những nhân tố quan trọng để thực hiện quá trình cách mạng đó, là phải có một đội ngũ công nhân lành nghề và cán bộ khoa học kỹ thuật thành thạo có giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao.

Xuất phát từ những yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng nói trên, Đảng và Chính phủ đã chú ý đào tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ngày càng đông đảo và từng bước đã có những chính sách, chế độ cụ thể nhằm tạo điều kiện cho anh chị em phát huy tài năng phục vụ công cuộc cách mạng. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà, nhiệm vụ của những người làm công tác khoa học kỹ thuật là phải ra sức học tập, nâng cao trình độ tư tưởng và nghề nghiệp, cố gắng đem hết tài năng để góp phần giải quyết tốt những vấn đề khoa học, kỹ thuật do thực tiễn đề ra.

Để giúp đỡ cán bộ khoa học kỹ thuật làm tròn được nhiệm vụ của mình, song song với việc tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao quan điểm phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, cần phải tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đã ban hành, đồng thời nghiên cứu bổ sung một số chính sách, chế độ mới, nhằm tạo thêm điều kiện cho cán bộ khoa học kỹ thuật phát huy đầy đủ nhất khả năng của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng nước nhà, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể chủ ý thực hiện một số điểm dưới đây:

1. Tích cực bồi dưỡng về chính trị và tư tưởng cho cán bộ khoa học kỹ thuật.

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đối với cán bộ khoa học kỹ thuật là công việc thường xuyên phải được các cấp, các ngành và các đoàn thể coi trọng.

Cần tổ chức việc học tập một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối và những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước cho cán bộ khoa học kỹ thuật. Hình thức học phải thích hợp với hoàn cảnh của anh chị em. Nội dung học phải thiết thực và gắn liền với thực tế đời sống miền Bắc, với sự nghiệp nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Cần chú ý hướng dẫn anh chị em biết vận dụng một cách sáng tạo những nghị quyết, chỉ thị lớn của Đảng và Nhà nước vào công tác nghiên cứu, sáng chế, phát minh khoa học, kỹ thuật. Đối với các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Nhà nước, các cơ quan có sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật cần tổ chức một cách thiết thực cho anh chị em nghiên cứu những vấn đề lớn của kế hoạch ấy, nhằm thấm nhuần chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát huy sáng kiến, đóng góp nhiều nhất vào việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch đó.

2. Sử dụng hợp lý và đúng đắn ngành nghề, đồng thời có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ khoa học kỹ thuật.

Để phát huy tài năng, trí tuệ của cán bộ khoa học kỹ thuật, song song với việc giáo dục chính trị tư tưởng, cần sử dụng anh chị em đúng ngành nghề của mỗi người. Hiện nay việc quản lý và sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật còn có chỗ chưa hợp lý. Ủy ban Khoa học Nhà nước cùng với các ngành liên quan cần tiến hành điều tra tình hình, phân phối và sử dụng đúng đắn cán bộ khoa học kỹ thuật, kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh những trường hợp sử dụng không đúng ngành nghề, đồng thời kiến nghị những biện pháp nhằm sử dụng hợp lý cán bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho anh chị em phát triển được khả năng chuyên môn, cống hiến được nhiều nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà.

Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của ta mỗi ngày được tăng cường, nhiều người đã tỏ ra có triển vọng tốt. Một số ít đã có những công trình nghiên cứu có giá trị. Đã đến lúc chúng ta cần nghiên cứu và ban hành chế độ nghiên cứu sinh, thực tập sinh khoa học trong nước và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao hơn trình độ đại học, đào tạo chuyên gia cao cấp, kỹ sư trưởng, công trình sư. Song song với việc ban hành chế độ nghiên cứu sinh, thực tập sinh, cần nghiên cứu tiêu chuẩn hóa cán bộ khoa học kỹ thuật, xác nhận trình độ những người làm công tác giảng dạy ở các trường đại học, những người làm công tác nghiên cứu ở các Viện khoa học, công nhận trình độ những người trước đây chưa qua thi cử nhưng đã làm công tác khoa học kỹ thuật lâu năm, có những sáng kiến, phát minh, có công trình nghiên cứu có giá trị. Đây là những vấn đề rất mới đối với chúng ta. Ủy ban Khoa học Nhà nước có trách nhiệm cùng với Bộ Giáo dục nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ xét và quyết định, sau đó tổ chức làm thí điểm, và từng bước thi hành ở những ngành có điều kiện thực hiện.

Cần có chế độ khuyến khích cán bộ khoa học kỹ thuật viết là dịch sách, viết và dịch những bài, những cuốn sách có chất lượng tốt, có tác dụng thiết thực; cần tổ chức cho cán bộ khoa học kỹ thuật đi tham quan nghiên cứu ở trong nước và ở ngoài nước, đi tham dự các cuộc hội nghị quốc tế, các cuộc triển lãm khoa học kỹ thuật.

3. Chấp hành đầy đủ, đúng đắn các chính sách, chế độ đã có đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu bổ sung một số chính sách, chế độ phù hợp với khả năng của Nhà nước và hoàn cảnh chung của miền Bắc nước ta hiện nay.

Nhà nước đã ban hành một số chính sách, chế độ đối với cán bộ khoa học kỹ thuật. Các cấp, các ngành, các đoàn thể cần chú ý thường xuyên theo dõi và kiểm điểm việc thực hiện. Những nơi chấp hành chưa tốt cần kịp thời sửa chữa.

Đi đôi với việc chấp hành các chính sách, chế độ đã có, cần nghiên cứu bổ sung một số chính sách, chế độ cụ thể nhằm đáp ứng một số yêu cầu của công tác nghiên cứu và hoạt động khoa học kỹ thuật:

a) Về phương tiện nghiên cứu, hoạt động khoa học kỹ thuật.

Ủy ban Khoa học Nhà nước cùng với các ngành liên quan cần soát lại việc sử dụng các thiết bị, phương tiện và cơ sở nghiên cứu khoa học, có kế hoạch phân phối lại hoặc kiến nghị với Chính phủ phân phối lại cho phù hợp với yêu cầu của từng ngành, đồng thời kiến nghị với Chính phủ kế hoạch tăng cường những phương tiện và thiết bị cho những nơi cần thiết.

Ở những nơi có nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật công tác, cần tổ chức phòng đọc sách hoặc tủ sách khoa học kỹ thuật. Hàng năm có kinh phí mua thêm sách báo và tạp chí khoa học kỹ thuật cần thiết cho việc nghiên cứu khoa học của cơ quan, xí nghiệp.

Thư viện khoa học cần được tăng thêm sách báo, nhất là những sách và tạp chí khoa học kỹ thuật của nước ngoài, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật đọc sách.

b) Bước đầu giải quyết một số chế độ cụ thể nhằm giúp cho cán bộ khoa học kỹ thuật có điều kiện làm việc tốt hơn.

Trong điều kiện hiện nay của miền Bắc, các chế độ đối với cán bộ khoa học kỹ thuật nhằm chủ yếu giải quyết những phương tiện làm việc để anh chị em có thể phát triển tài năng, cống hiến thật nhiều cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế. Các cơ quan sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể hết sức cố gắng bố trí cho anh chị em làm việc ở những nơi tương đối yên tĩnh, thích hợp với công tác nghiên cứu, có những tiện nghi cần thiết; giúp đỡ những anh chị em ở xa nơi làm việc, hoặc cần đi lại nhiều, mua sắm phương tiện đi lại như xe đạp, xe máy.

Trước mắt, cần thi hành những chế độ cụ thể đó đối với những cán bộ từ đại học trở lên đang làm công tác khoa học kỹ thuật, rồi dần dần mở rộng tới các cán bộ khoa học kỹ thuật khác. Đối với các cán bộ khoa học xã hội, Ủy ban Khoa học Nhà nước cùng với Bộ Giáo dục, Bộ Lao động và Bộ Nội vụ thảo luận việc thi hành các chế độ đó và có công văn hướng dẫn việc thực hiện sau khi trình Thủ tướng Chính phủ xét.

Ủy ban Khoa học Nhà nước cùng với các Bộ có liên quan cần nghiên cứu nhằm cải tiến hoặc bổ sung các chế độ bồi dưỡng vật chất đối với cán bộ khoa học kỹ thuật làm việc ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, có hại đến sức khỏe, như ở hầm lò, ở phòng thí nghiệm có khí độc, có bụi độc, v.v...

Để làm tốt các việc trên đây, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp ở các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở, cần tăng cường lãnh đạo công tác khoa học kỹ thuật, và phối hợp với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên lao động, ra sức thực hiện tốt từng bước chỉ thị này. Các cấp, các ngành cần động viên cán bộ khoa học kỹ thuật hăng hái phấn khởi vươn lên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân, tăng cường đoàn kết, ra sức công tác và học tập để phục vụ cách mạng được nhiều hơn nữa.

Ủy ban Khoa học Nhà nước, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính cùng với Tổng Công đoàn cần thi hành mọi biện pháp thích hợp trong phạm vi trách nhiệm của mình nhằm thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh chỉ thị này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74-TTg-VG

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu74-TTg-VG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/1964
Ngày hiệu lực12/08/1964
Ngày công báo19/08/1964
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 74-TTg-VG tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng bồi dưỡng chuyên môn tăng cường phương tiện làm việc phương tiện nghiên cứu cán bộ KHKT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 74-TTg-VG tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng bồi dưỡng chuyên môn tăng cường phương tiện làm việc phương tiện nghiên cứu cán bộ KHKT
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu74-TTg-VG
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành28/07/1964
        Ngày hiệu lực12/08/1964
        Ngày công báo19/08/1964
        Số công báoSố 26
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 74-TTg-VG tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng bồi dưỡng chuyên môn tăng cường phương tiện làm việc phương tiện nghiên cứu cán bộ KHKT

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 74-TTg-VG tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng bồi dưỡng chuyên môn tăng cường phương tiện làm việc phương tiện nghiên cứu cán bộ KHKT

              • 28/07/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/08/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực