Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY

Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY 2019 đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm vụ Đông Xuân


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8256/CT-BNN-TY

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VỤ ĐÔNG XUÂN

Theo báo cáo tình hình dịch bệnh và kết quả giám sát các loại mầm bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh, Dại, … vẫn còn lưu hành ở mức cao tại nhiều địa phương trên phạm vi cả nước. Nhận định vào các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 (vụ Đông Xuân), nguy cơ dịch bệnh xảy ra là rất cao, làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là trong điều kiện: (i) Thời tiết thay đổi chuyển mùa, làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi và tạo thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán rộng; (ii) Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng cao và việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm sẽ tăng mạnh do nhu cầu thực phẩm các tháng trước và sau Tết Nguyên đán; trong khi hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tại một số địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ; (iii) Việc vận chuyển bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật qua biên giới gây nguy cơ mang theo mầm bệnh vào Việt Nam; (iv) Việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi tại một số địa phương chưa được triển khai đầy đủ và bị hạn chế bởi dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong thời gian qua; (v) Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, có ban hành văn bản chỉ đạo nhưng thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện tại tuyến cơ sở; có nơi không công bố dịch, không triển khai các biện pháp quản lý ổ dịch; (vi) Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh động vật chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; (vii) Công tác giám sát, phát hiện sớm và báo cáo ổ dịch tại một số địa phương chưa được thực hiện nghiêm, chỉ báo cáo khi dịch đã lây lan rộng; (viii) Tại nhiều địa phương, người chăn nuôi hoặc thú y cơ sở lấy mẫu gửi để xét nghiệm tại phòng thử nghiệm chưa được chỉ định hoặc không có thẩm quyền, nhưng không báo cho chính quyền và cơ quan thú y địa phương, dẫn đến nhiều trường hợp các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp không kịp thời tổ chức các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Để tăng cường tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định, trong đó lưu ý các giải pháp chính sau:

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các lực lượng chuyên môn chăn nuôi, thú y thực hiện:

(i) Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019; chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019; các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(ii) Rà soát, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng, trong đó chú ý các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao và địa phương bị ảnh hưởng lớn về thời tiết (lũ lụt, rét đậm, rét hại, …). Chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong các Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh: Bệnh Lở mồm long móng tại Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bệnh Cúm gia cầm tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; bệnh Dại tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

(iii) Đồng loạt tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất từ ngày 01/11/2019 - 01/12/2019 tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực sau lũ lụt, khu vực chăn nuôi mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, theo tinh thần tại Công văn số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(iv) Chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định;

(v) Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng;

(vi) Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Công văn số 10/BCĐDTLCP ngày 16/10/2019 và Công văn số 4980/BNN-TY ngày 11/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam;

(vii) Bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở, chăn nuôi gia súc, gia cầm để được công nhận an toàn dịch bệnh theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sang các nước;

(viii) Khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7725/BNN-TY ngày 15/10/2019; dự trữ hóa chất bằng nguồn ngân sách của địa phương để chủ động xử lý môi trường tại các khu vực nguy cơ cao nhằm cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh.

b) Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh.

c) Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo các Sở, Ủy ban nhân dân các cấp làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; bao gồm cả việc kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 ở các cấp.

2. Giao Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương trọng điểm, nguy cơ cao về dịch bệnh để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh của các địa phương, đặc biệt tại tuyến xã, tuyến huyện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thường xuyên thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Sở NN&PTNT, Chi cục CN&TY các tỉnh, TP;
- Cục TY; Cục CN; Trung tâm KNQG;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;

- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8256/CT-BNN-TY

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu8256/CT-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8256/CT-BNN-TY

Lược đồ Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY 2019 đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm vụ Đông Xuân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY 2019 đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm vụ Đông Xuân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu8256/CT-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY 2019 đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm vụ Đông Xuân

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY 2019 đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm vụ Đông Xuân

           • 01/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực