Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY

Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY 2020 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc vụ Đông Xuân


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8711/CT-BNN-TY

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VỤ ĐÔNG XUÂN

Theo báo cáo của các địa phương và kết quả chủ động giám sát các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật từ đầu năm 2020 đến nay cho thy: (i) Bệnh Dịch tlợn Châu Phi (DTLCP) đã xy ra tại hơn 1.500 xã của 50 tỉnh, thành ph; vi rút DTLCP có kh năng còn lưu hành, tn tại trong môi trường và đàn lợn khá cao; (ii) Bệnh Cúm gia cm (CGC) đã xảy ra tại 84 xã của 28 tỉnh, thành ph, tăng gần 2 lần số với năm 2019; (iii) Bệnh Lmồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại 194 xã của 24 tỉnh, thành ph: (iv) Bnh Tai xanh đã xy ra tại 05 xã của 02 tỉnh: (v) Tgiữa tháng 10/2020 cho đến nay, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) ln đầu tiên xut hiện tại Việt Nam và đã xảy ra tại trên 83 xã, 33 huyn của 10 tỉnh, thành phố, làm tổng số trên 1.100 con trâu, bò mc bệnh, trong đó có trên 170 con chết, buộc phải tiêu hủy.

Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (vụ Đông Xuân) là rất cao, do một snguyên nhân như sau: (i) Tổng đàn vật nuôi, mật độ chăn nuôi tăng cao, trong đó chăn nuôi nh l vn chiếm ttrọng lớn, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh còn hạn chế nhiều nơi; (ii) Các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật tăng mạnh đphục vụ nhu cầu trong thời gian trước, trong và sau Tết Tân Sửu, trong khi đó giết m nh lẻ chiếm tỷ lệ lớn (trên 80%) ở nhiều địa phương; (iii) Công tác tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi tại một sđịa phương chưa được trin khai đầy đủ, t l tiêm phòng thp; (iv) Công tác chủ động giám sát, phát hiện dịch bnh còn rt hạn chế, nhiu nơi chưa nắm bắt kịp thời, chậm báo cáo tình hình dịch bệnh; (v) Việc xử lý các dịch chưa được thực hiện dứt khoát, triệt để, chưa bo đảm đúng yêu cầu kthuật; (vi) (vii) Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch tại một sđịa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự kiểm tra, đôn đc, giám sát thực hiện tại tuyến cơ sở dn đến dịch bệnh dây dưa kéo dài, nguy cơ lây lan ra diện rộng cao; (viii) Thời tiết thay đổi chuyn mùa, làm gim sức đề kháng ca đàn vật nuôi và tạo thuận lợi cho mm bệnh tồn tại, phát tán diện rộng và gây ra dịch bnh.

Để chđộng tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy him xy ra diện rộng, bo đảm nguồn cung thực phm, bảo đảm an toàn thc phm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyn các cấp của địa phương tập trung các nguồn lực và khn trương trin khai quyết lit, đng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bnh theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bn hướng dn thi hành Luật, các văn bản chđạo của Ban Bí thư, Quc hi, Chính phủ, Thtướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và PTNT; trong đó chú trọng tchức ngay nhng biện pháp sau:

1. B trí các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các chương trình, kế hoch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phphê duyệt, bao gm: Kế hoạch quc gia phòng, chng bệnh CGC, giai đoạn 2019 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019; Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP, giai đoạn 2020 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định s 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020; Chương trình quốc gia phòng, chng bệnh LMLM ban hành kèm theo Quyết định số 1632/-TTg ngày 22/10/2020; Chương trình quốc gia phòng, chng bệnh Dại, giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định s 193/-TTg ngày 13/02/2017.

2. Hưng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; hằng ngày v sinh, sát trùng bng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chung nuôi, phun thuốc sát trùng, thuc diệt các loài này.

3. Chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp tổ chức tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 20/12- 20/01/2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trưng, nht là những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mđộng vật, địa phương thường xuyên xảy ra dịch bệnh.

4. Rà soát, tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm b sung cho đàn vật nuôi, bo đảm tối thiu trên 80% tng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vc xin, nhất là đối với bệnh CGC, LMLM, Tai xanh

5. Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nht là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bc xúc cho người dân và cộng đồng.

6. Tăng cường công tác quản lý kim dịch, kim soát vận chuyển động vật, sản phm động vt; tchức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyn động vật, sản phẩm động vật trái phép; chủ động phối hợp với các cơ quan qun lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kim tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyn, giết mđộng vật, chế biến các sn phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

7. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chng dịch bệnh động vật, nhất là tại các địa phương đang bệnh Cúm gia cm, Lở mồm long móng, Dịch tlợn Châu Phi, Viêm da nổi cục để kim soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, dây dưa kéo dài; công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định của Luật thú y.

8. Chn chnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã; đặc biệt chú trọng khc phục nhng tn tại, bt cập trong công tác phòng, chng dịch bệnh, báo cáo sliệu dịch bệnh theo đúng quy định; tổ chức kim tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ng, buôn bán các loại vắc xin không bo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành; xử lý nghiêm các trưng hợp cn trở, lợi dụng tình hình dịch bệnh, găm hàng gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc tiếp cận, mua vc xin để tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

9. Khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt và btrí kinh phí đtổ chức trin khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4757/BNN-TY ngày 16/7/2020; dự tr hóa chất bng nguồn ngân sách của địa phương để chđộng xlý môi trường tại các khu vực nguy cơ cao nhằm cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh.

10. Chỉ đạo, phi hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chng dịch bệnh.

Bộ giao Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương trọng điểm, nguy cơ cao về dịch bệnh đhướng dn, đôn đốc, kim tra công tác phòng chống dịch bệnh của các địa phương, đặc biệt tại tuyến xã, tuyến huyện.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hin nghiêm các nội dung nêu trên; thưng xuyên thông báo về Bộ Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xlý kịp thời các vn đ phát sinh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;

-
Sở NN&PTNT, Chi cục CN&TY các tỉnh, TP;
-
Cục TY; Cục CN; Trung tâm KNQG;
-
Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT,
TY.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8711/CT-BNN-TY

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu8711/CT-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2020
Ngày hiệu lực11/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8711/CT-BNN-TY

Lược đồ Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY 2020 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc vụ Đông Xuân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY 2020 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc vụ Đông Xuân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu8711/CT-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành11/12/2020
        Ngày hiệu lực11/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY 2020 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc vụ Đông Xuân

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY 2020 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc vụ Đông Xuân

           • 11/12/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực