Chỉ thị 89-KT

Chỉ thị 89-KT năm 1961 về việc tăng cường và đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch do Tổng Cục Lâm Nghiệp ban hành.

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89-KT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1961 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐIỀU TRA QUY HOẠCH

Kính gửi:

- Các Sở, Ty Lâm nghiệp
- Các Ty Nông lâm,
- Cục Lâm trường quốc doanh

 

Trước yêu cầu mới của việc phát triển công, lâm trường năm 1962, công tác điều tra quy hoạch hiện nay rất nặng nề và phức tạp.

Công tác điều tra quy hoạch phải tăng nhanh tốc độ kịp thời với yêu cầu sản xuất trước mắt theo phương châm “Có quy hoạch mới khai thác”.

Những năm qua, các Sở, Ty Lâm trường chưa thật chú ý củng cố và tăng cường các đội điều tra, một số đội lại sử dụng đội viên điều tra vào các công việc linh tinh khác hoặc đã chuyển sang ngành khác sau khi đã mất công đào tạo về nghiệp vụ điều tra và anh em đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thực tế.

Để đẩy mạnh và hoàn thành tốt công tác điều tra quy hoạch công, lâm trường, cần thiết giải quyết đúng đắn vấn đề tổ chức và cán bộ.

Vậy Tổng cục nhắc các Sở, Ty, Lâm trường cần tăng cường lãnh đạo công tác điều tra quy hoạch được chặt chẽ hơn; cụ thể cần tiến hành các mặt sau đây:

I. VỀ TỔ CHỨC

1. Kiện toàn các đội điều tra gọn, nhẹ và mạnh. Tăng số lượng, chất lượng cán bộ, công nhân.

2. Tăng cường các tổ chức mới cho thích hợp với yêu cầu điều tra quy hoạch, các công, lâm trường của địa phương.

3. Không được điều động cán bộ, công nhân điều tra quy hoạch đi làm những công việc khác. Cần rút về những cán bộ, công nhân có nghiệp vụ điều tra trước đây đã được điều đi ngành khác.

4. Trường hợp đề bạt hay cho đi học phải cử người có khả năng thay thế mới được đi, nếu người được đi học trở về đơn vị cũ thì cần bố trí vào công tác cũ.

II. VỀ BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

1. Xúc tiến ngay việc mở lớp ngắn ngày đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân điều tra quy hoạch (dựa vào bản quy định tạm thời về điều tra quy hoạch công lâm trường vừa mới phổ biến trong tháng 9-61)

2. Có kế hoạch trong việc học văn hóa, chính trị đối với các đội điều tra quy hoạch.

3. Cần chú ý bồi dưỡng chính trị cho các đội trưởng đội phó kỹ thuật trung cấp phụ trách về điều tra quy hoạch nhằm nâng cao trình độ chính trị phục vụ cho việc phân tích, vận dụng vào các phương án quy hoạch được sâu sắc.

III. VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Nghiêm chỉnh thực hiện các chế độ đã có như: Trang bị và bồi dưỡng đi rừng v.v... Cấp lãnh đạo cần quan tâm đúng mức kiểm tra việc tổ chức ăn ở, phương tiện làm việc trong rừng, vệ sinh phòng bệnh và bảo hộ an toàn lao động v.v...

IV. VỀ LÃNH ĐẠO TƯ TƯỞNG, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Đội điều tra quy hoạch thường phải làm việc nơi rừng sâu, khó khăn gian khổ nhiều, cần chú trọng và có kế hoạch thích hợp giáo dục chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần làm chủ của anh em.

Tiếp được chỉ thị này, yêu cầu các Sở, Ty, Lâm trường kiểm điểm lại việc lãnh đạo của mình trong công tác điều tra quy hoạch vừa qua và nghiên cứu thi hành; đồng thời báo cáo cho Tổng cục biết.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

 
 
 

Nguyễn Tạo

 

Thuộc tính văn bản 89-KT
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 89-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/11/1961
Ngày hiệu lực 06/12/1961
Ngày công báo 27/12/1961
Số công báo Số 50
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 89-KT tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 89-KT tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 89-KT
Cơ quan ban hành Tổng cục Lâm nghiệp
Người ký Nguyễn Tạo
Ngày ban hành 21/11/1961
Ngày hiệu lực 06/12/1961
Ngày công báo 27/12/1961
Số công báo Số 50
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 21/11/1961

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/12/1961

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/12/1961

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực