Chỉ thị 9/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 9/CT-UBND 2023 quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích Ủy ban cấp xã Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG ÍCH DO UBND CẤP XÃ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thời gian gần đây, công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời do vậy đã có những chuyển biến rất tích cực: nhiều địa phương đã thiết lập được hồ sơ, mở sổ theo dõi và cơ bản nắm được số thửa, diện tích đất công ích đang quản lý; nhiều hợp đồng thuê đất công ích đã được thanh lý, đưa quỹ đất về UBND cấp xã trực tiếp quản lý; một số hợp đồng thuê thầu đất công ích hết thời hạn, ký chưa đúng thẩm quyền đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật...

Tuy nhiên từ kết quả thanh tra, kiểm tra và theo dõi tình hình quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Nhiều nơi UBND cấp xã chỉ tổng hợp trên giấy tờ, sổ sách, chưa phù hợp với hiện trạng thực tế ngoài thực địa; nhiều thửa đất công ích nằm phân tán, nhập chung với thửa đất nông nghiệp giao ổn định của các hộ gia đình, cá nhân và chưa thể hiện đầy đủ thông tin thửa đất theo sổ sách; thửa đất chưa xác định được trong hồ sơ địa chính nhưng có trong danh sách thu tiền cho thuê đất; một số trường hợp giao khoán qua sổ sách nhưng không ký Hợp đồng thuê đất hoặc ký Hợp đồng thuê đất nhưng hết thời hạn mà không ký lại theo quy định; việc lấn, chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất công ích trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa được chính quyền địa phương kiểm tra ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để theo pháp luật....

Thực trạng trên nếu không được giải quyết rốt ráo có thể tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công ích, khắc phục những yếu kém trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất này và thực hiện nghiêm pháp luật đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành phố

a) Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện tổng rà soát, kiểm tra việc lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng (Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, các thành viên khác do UBND huyện quyết định); nội dung này hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc UBND cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát thực trạng việc bố trí, sử dụng kinh phí quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn; trường hợp chưa đủ đáp ứng thì khẩn trương đề xuất UBND cấp huyện phân bổ để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ quản lý.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho UBND các xã, phường, thị trấn: Tổ chức thực hiện việc điều tra, rà soát, thống kê chi tiết đến từng thửa đất; lập hồ sơ địa chính hoặc cập nhật biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Sổ địa chính đất công ích) trong hệ thống hồ sơ địa chính; lập Đề cương, nhiệm vụ và bố trí kinh phí ngân sách địa phương đo đạc, lập hồ sơ quản lý đất công ích trên địa bàn cấp huyện trên tinh thần kế thừa dữ liệu của các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã và đang thực hiện, đảm bảo không trùng lặp nội dung đã thực hiện; làm rõ, xử lý những trường hợp diện tích giao khoán nhưng chưa ký Hợp đồng thuê đất, diện tích ký Hợp đồng thuê đất hết thời hạn nhưng không ký lại Hợp đồng thuê đất; diện tích do UBND cấp xã quản lý nhưng để cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng không đúng quy định; hướng dẫn UBND cấp xã lập, ký kết Hợp đồng cho thuê quỹ đất công ích trên địa bàn cấp huyện.

- Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký các huyện, thành phố hướng dẫn các địa phương chỉnh lý biến động khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền để sử dụng vào mục đích khác.

- Nghiên cứu chủ trương dồn đổi để đưa đất công ích tập trung về một địa điểm, thuận tiện cho công tác quản lý (trong báo cáo của UBND các huyện, thành phố phải có đánh giá và đề xuất quan điểm xử lý đối với nội dung này).

Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 15/8/2023.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thuộc thẩm quyền theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh, Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 29/3/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Chương trình hành động số 44-CT/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022; Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 05/9/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn để phân định rõ các khu vực đất công ích; Công văn số 1625/UBND-TN ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan; chấn chỉnh những tồn tại và xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật, xem đây là công tác quan trọng trong việc quản lý đất đai.

d) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chỉ đạo và lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng; chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm hoặc không xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về việc quản lý, sử dụng quỹ đất nêu trên.

2. UBND các xã, phường, thị trấn:

a) Thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát, kiểm tra việc lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng; trong đó Tổ trưởng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách, Thư ký là công chức địa chính cấp xã; các thành viên của tổ do UBND cấp xã quyết định. Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức rà soát, kiểm kê trên thực địa và hồ sơ địa chính để thiết lập danh mục về vị trí, diện tích loại đất, tình trạng sử dụng các loại đất để làm cơ sở quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án sử dụng đúng mục đích để công khai, đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Sau khi rà soát, mời các hộ dân có diện tích đất công ích ghi trong sổ sách nhưng không xác định được trên thực địa, thực địa sai khác so với sổ sách quản lý đến làm việc, đối thoại để làm rõ nguồn gốc, vị trí, diện tích đất các hộ dân đang quản lý, sử dụng; xác nhận thống nhất giữa thực địa và các loại giấy tờ lưu giữ tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến công khai, minh bạch tại thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố nơi có đất đối với những trường hợp có vướng mắc.

- Kiểm tra, rà soát đề xuất UBND cấp xã thanh lý, xử lý những hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn, những hợp đồng thuê đất chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng thời hạn; diện tích đất do UBND xã quản lý nhưng để cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng không đúng quy định. Triển khai thực hiện ký Hợp đồng cho thuê quỹ đất công ích đúng quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với các trường hợp UBND cấp xã đã cho các tổ chức, đoàn thể và hộ gia đình, cá nhân thuê, mượn không đúng quy định thì yêu cầu tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình, cá nhân trả lại đất để quản lý, sử dụng và thực hiện đấu giá cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê theo đúng quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013.

- Đối với các thửa đất đã thực hiện phương án dồn điền đổi thửa; đã được thu hồi đất để thực hiện các Dự án trên địa bàn xã thì kiến nghị UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Thời gian hoàn thành các nội dung trên xong trước ngày 30/7/2023.

b) Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND cấp xã xây dựng phương án sử dụng đất đúng mục đích, công khai, đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật; có kế hoạch đưa quỹ đất chưa sử dụng vào sử dụng; bổ sung quỹ đất đã thu hồi ngoài chỉ giới của các công trình, dự án vào quỹ đất 5% của địa phương đảm bảo theo đúng quy định.

c) UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, các giấy tờ có liên quan đối với thửa đất công ích và phải kê khai đăng ký đất đai đầy đủ với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Trong quá trình quản lý có sự thay đổi chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách và công chức địa chính thì phải lập thủ tục bàn giao hồ sơ quỹ đất công ích cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ này theo quy định.

d) Việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về quản lý quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn cấp xã; chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm hoặc không xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về việc quản lý, sử dụng quỹ đất nêu trên. Chủ tịch UBND cấp xã đông chịu trách nhiệm nắm bắt, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thuộc thẩm quyền theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo công chức địa chính theo dõi và cập nhật những biến động về quỹ đất công ích.

UBND cấp xã hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý đất công ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn cấp xã, gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2023.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Là cơ quan chủ trì trong việc kiểm tra, đôn đốc quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm khẩn trương xây dựng, thống nhất biểu mẫu, đề cương báo cáo chung cho toàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị này và kịp thời xử lý, chấn chỉnh các thiếu sót về chuyên môn trong công tác quản lý, sử dụng đất công ích ở các địa phương trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật về đất đai, xong trước ngày 30/6/2023.

b) Tổng hợp, thống kê toàn bộ quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Đề án quản lý đất công ích để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành trước ngày 20/8/2023).

4. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách tỉnh hoặc chỉ đạo các UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện đo đạc, lập hồ sơ quản lý đất công ích trên địa bàn theo pháp luật.

5. Thanh tra tỉnh: Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý đất công ích; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc tự ý giao khoán, ký hợp đồng cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất công ích .. trái pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị này đến đoàn viên, hội viên để tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành.

7. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến về nội dung Chỉ thị này để tổ chức, nhân dân và cán bộ, đảng viên biết, thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ô Pích

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu9/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 9/CT-UBND 2023 quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích Ủy ban cấp xã Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 9/CT-UBND 2023 quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích Ủy ban cấp xã Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu9/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ô Pích
        Ngày ban hành22/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 9/CT-UBND 2023 quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích Ủy ban cấp xã Bắc Giang

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 9/CT-UBND 2023 quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích Ủy ban cấp xã Bắc Giang

              • 22/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực