Chỉ thị 91/2013/CT-BQP

Chỉ thị 91/2013/CT-BQP về thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 91/2013/CT-BQP tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo


BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2013/CT-BQP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công; ngày 27 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị và các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành, theo chức năng được giao đã có văn bản hướng dẫn thực hiện trong toàn quốc. Trong các văn bản quy định nêu trên, Bộ Quốc phòng được giao giúp Chính phủ quản lý nhà nước, thống nhất chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới (phần thuộc phạm vi trách nhiệm của quân đội), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị :

1. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và các văn bản quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xác định chủ trương, xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp sát tình hình, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo và kiện toàn cơ quan chuyên môn, lực lượng chuyên trách ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

a) Các Quân khu thành lập Ban Chỉ đạo, thành phần theo quy định; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, bảo đảm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các địa phương.

b) Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, kiện toàn cơ quan chính sách để giúp cơ quan Thường trực và Ban Chỉ đạo các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Số lượng tăng cường cho các cơ quan chính sách thuộc cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau :

- Cục Chính Sách – Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237 là 02 đồng chí.

- Cơ quan chính sách các Quân khu 1, 2, 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội mỗi đơn vị được tăng cường 02 đồng chí; Quân khu 4, 5, 7, 9 mỗi đơn vị được tăng cường 3 đồng chí; các Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Binh đoàn 12 được tăng cường 01 đồng chí.

- Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh mỗi đơn vị được tăng cường 02 đồng chí. Cán bộ tăng cường được sử dụng từ số cán bộ đã tăng cường cho ngành chính sách trước đây hoặc điều động trong biên chế hiện có của các đơn vị (không tăng biên chế). Các chế độ, chính sách đối với lực lượng tăng cường được thực hiện như cán bộ cơ quan, đơn vị cùng cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện việc điều động, sắp xếp cán bộ theo quy định về tổ chức, biên chế của Bộ Quốc phòng.

- Đối với cấp sư đoàn, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng đảm nhiệm và thời gian triển khai, được điều động lâm thời cán bộ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

c) Đối với các đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trước mắt giữ nguyên như hiện có; bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước cho các Đội làm nhiệm vụ ở Lào, Campuchia và tổ chức lực lượng phù hợp. Những nơi xét thấy cần thiết thành lập mới báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

3. Các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí của quân đội tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, những thuận lợi, khó khăn; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính sự, sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

4. Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ cơ quan chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể có liên quan và lực lượng chuyên trách về Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia 1237, của các Bộ, ngành có liên quan và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của cấp mình, bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành việc tập huấn đến cơ sở trong quý I/2014.

5. Quá trình thực hiện các nội dung công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào những trọng điểm sau đây:

a) Đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: Tập trung đổi mới phương pháp tiếp nhận thông tin; huy động các tổ chức, cá nhân, nhất là Cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hoàn thành giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo và hướng dẫn cấp Trung đoàn và tương đương trở lên kiện toàn hệ thống hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, sơ đồ mộ chí hiện đang quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ cho đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, báo cáo về Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để tích hợp và chuyển giao cho các đơn vị, địa phương quản lý, khai thác; đồng thời, làm cơ sở lập bản đồ công nghệ số cấp quốc gia về tìm kiếm, quy tập nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Đối với các Quân khu: Thực hiện tốt công tác quản lý về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn đảm nhiệm; chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với các nhiệm vụ tại điểm a nêu trên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước đối với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, phù hợp với thông lệ quốc tế, phong tục, tập quán của từng địa phương.

6. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh không để kẻ xấu lợi dụng, làm trái. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

a) Tổng cục Chính trị

Trực tiếp chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tổ chức tập huấn; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, cung cấp tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp kiện toàn tổ chức cơ quan chuyên môn, chuyên trách; chỉ đạo các hoạt động tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Bộ Tổng Tham mưu

Chỉ thị các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tăng cường lực lượng cơ quan chuyên môn; quy định về tổ chức, biên chế, bảo đảm trang bị, phương tiện cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hoàn thành giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.

c) Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng

Theo phạm vi đảm nhiệm, hướng dẫn về nghiệp vụ có liên quan và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

d) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị này và hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng; báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách – Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐQG1237;
- Thủ trưởng BQP và CN. TCCT;
- BTTM; TCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP (75);
- Thành viên BCĐQG 1237 (13);
- Văn phòng BCĐQG 1237 (3);
- Văn phòng BQP;
- Vụ pháp chế BQP;
- Cục Chính sách/TCCT(4);
- Lưu : VT, NCTH; Q111b.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2013/CT-BQP

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu91/2013/CT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2013/CT-BQP

Lược đồ Chỉ thị 91/2013/CT-BQP tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 91/2013/CT-BQP tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu91/2013/CT-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhùng Quang Thanh
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực22/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 91/2013/CT-BQP tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 91/2013/CT-BQP tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực