Chỉ thị 9296/CT-TCHQ

Chỉ thị 9296/CT-TCHQ triển khai thi hành Luật Hải quan năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 9296/CT-TCHQ 2014 triển khai thi hành Luật Hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9296/CT-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN 2014

Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, Luật này thay thế Luật Hải quan số 29/2001/QH10 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 năm 2005.

Luật Hải quan năm 2014 có ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác cải cách, hiện đại hóa Hải quan Việt Nam, tạo nền tảng pháp luật mới thực hiện chiến lược phát triển hải quan, chiến lược phát triển tài chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, làm thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ thủ công truyền thống, bán điện tử sang thực hiện thông quan điện tử; khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hải quan hiện hành; tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hải quan và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật liên quan.

Để tổ chức thi hành Luật một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

1. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Hải quan:

1.1. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật:

a. Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng kế hoạch xây dựng các văn bản thi hành Luật Hải quan; thực hiện rà soát xác định danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật. Trước mắt, từ nay đến 15/11/2014 hoàn thành công tác xây dựng 03 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành. Việc phân công đơn vị chủ trì, tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hải quan.

b. Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật bao gồm Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lận, Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm:

Nghiên cứu kỹ nội dung Luật Hải quan; rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế và đánh giá tác động của các dự thảo này;

Triển khai lấy ý kiến trong toàn ngành, các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan vào dự thảo, thực hiện các thủ tục xây dựng văn bản để trình cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch;

Rà soát các quy trình nghiệp vụ để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm:

Cử cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập khi được yêu cầu;

Tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan hiện hành để báo cáo Tổng cục;

Nghiên cứu kỹ dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Hải quan để đánh giá tác động và có ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản khi được yêu cầu.

1.2. Công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền về Luật Hải quan:

a. Công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền về pháp luật hải quan nói chung, Luật Hải quan nói riêng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Trước mắt từ nay đến hết năm 2014, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành trong cán bộ, công chức toàn ngành Hải quan, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan trước khi Luật có hiệu lực.

Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Hải quan với các hình thức phù hợp; xây dựng tài liệu, đề cương giới thiệu Luật Hải quan; biên soạn các cuốn sách: "Luật Hải quan năm 2014", "Luật Hải quan song ngữ Việt - Anh", "Hỏi - Đáp về pháp luật hải quan", "Hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Hải quan"; biên soạn tờ rơi, tờ gấp để phục vụ công tác tập huấn, tuyên truyền về Luật Hải quan và chủ trì giúp Tổng cục tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Hải quan cho các cán bộ chủ chốt trong Ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan thông qua hội nghị Ngành, hội nghị đối thoại doanh nghiệp, Báo Hải quan, Website Hải quan và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

b. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động quán triệt nội dung Luật Hải quan cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và tổ chức tuyên truyền Luật Hải quan cho doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý.

c. Trường Hải quan Việt Nam chủ trì biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành về Luật Hải quan.

d. Báo Hải quan, Bản tin Nghiên cứu Hải quan, Cổng thông tin điện tử Hải quan bố trí chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy; sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực:

a. Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm chủ trì nghiên cứu mô hình tổ chức hải quan, sắp xếp lực lượng, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và nhu cầu đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Luật Hải quan để xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành về kiện toàn tổ chức, bộ máy; sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực.

b. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc; sắp xếp bộ máy, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu triển khai thực hiện Luật; trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất để Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng cục xem xét, quyết định.

1.4. Thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ triển khai thi hành Luật:

a. Vụ Tài vụ - Quản trị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí bảo đảm cho các các hoạt động để triển khai thực hiện Luật Hải quan.

b. Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Ban Quản lý rủi ro, Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan, Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu xác định nhu cầu trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ... và thiết bị công nghệ thông tin phần cứng, phần mềm đối với từng hoạt động nghiệp vụ để lập kế hoạch, đề án trình Tổng cục phê duyệt.

c. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xác định nhu cầu trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ... và thiết bị công nghệ thông tin phần cứng, phần mềm để lập kế hoạch, đề án và chủ động mua sắm trong phạm vi thẩm quyền; đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan để tổng hợp theo thẩm quyền, trình Tổng cục xem xét, quyết định.

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Luật Hải quan, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động hải quan, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nên hình ảnh tốt đẹp về Hải quan Việt Nam ở trong nước và quốc tế; thực hiện theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Hải quan và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục các vướng mắc theo chế độ báo cáo của Ngành.

Ban hành kèm theo Chỉ thị này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hải quan.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để t/h);
- Lưu: VT, PC (05b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 9296/CT-TCHQ ngày 25/7/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Xây dựng văn bản QPPL triển khai thi hành Luật Hải quan

 

 

 

1

Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

1.1

Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

5/10/2014 báo cáo Bộ trình Chính phủ ký ban hành

 

1.2

Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan

- Chủ trì: Cục ĐTBL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

5/10/2014 báo cáo Bộ trình Chính phủ ký ban hành

 

1.3

Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

- Chủ trì: Vụ TCCB

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

5/10/2014 báo cáo Bộ trình Chính phủ ký ban hành

 

1.4

Quyết định sửa đổi Quyết định 65/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

- Chủ trì: Cục ĐTBL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

5/10/2014 báo cáo Bộ trình Thủ tưởng Chính phủ ký ban hành

 

2

Thông tư, thông tư liên tịch

 

 

 

2.1

Thông tư thay thế Thông tư 86/2013/TT-BTC và Thông tư 133/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

- Chủ trì: Cục KTSTQ

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

25/10/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.2

Thông tư thay thế Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Chủ trì: Cục Thuế XNK

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

25/10/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.3

Thông tư thay thế Thông tư số 205/2010/TT-BTC và Thông tư 29/2014/TT-BTC về xác định trị giá hải quan

- Chủ trì: Cục Thuế XNK

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

25/10/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.4

Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

25/10/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.5

Thông tư thay thế Thông tư 59/2013/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Đã trình Bộ ký ban hành

 

2.6

Thông tư thay thế Thông tư 02/2001/TT-TCHQ về thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

9/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.7

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 13/2014/TT-BTC về TTHQ đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

25/10/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.8

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan

- Chủ trì: Cục Quản lý công sản

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo tiến độ Cục QLCS đề xuất và được Bộ phê duyệt

 

2.9

Thông tư thay thế Quyết định 29/2006/QĐ-BTC ngày 8/5/2006 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh; Quyết định số 42/2006/QĐ-BTC ngày 18/8/2006 bổ sung Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 8/5/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định số 55/2006/QĐ-BTC ngày 11/10/2006 bãi bỏ mẫu tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh quy định tại Điều 1 QĐ 29/2006/QĐ-BTC

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Năm 2015

 

2.10

Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

8/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.11

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 99/2010/TT-BTC về TTHQ đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ bưu chính

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

25/10/2014 trình Bộ ký ban hành

 

2.12

Thông tư thay thế Thông tư 100/2010/TT-BTC và Thông tư 36/2011/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế và dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

- Chủ trì: Cục GSQL

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Năm 2015

 

II

Tuyên truyền về Luật Hải quan và văn bản hướng dẫn thi hành

 

 

 

1

Xây dựng Đề cương giới thiệu Luật Hải quan

 

 

 

1.1

Xây dựng Đề cương giới thiệu Luật Hải quan trong ngành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tháng 7/2014

Sử dụng giới thiệu cho cán bộ, công chức trong toàn ngành

1.2

Xây dựng Đề cương tuyên truyền Luật Hải quan cho doanh nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tháng 7/2014

Sử dụng tuyên truyền cho doanh nghiệp

2

Xây dựng Tài liệu tập huấn, tuyên truyền các Nghị định

 

 

 

2.1

Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

- Đơn vị chủ trì: Cục Giám sát quản lý

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

Tháng 11/2014

Sử dụng giới thiệu cho cán bộ, công chức trong toàn ngành và doanh nghiệp

2.2

Nghị định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Đơn vị chủ trì: Cục Thuế XNK

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

Tháng 11/2014

Sử dụng giới thiệu cho cán bộ, công chức trong toàn ngành và doanh nghiệp

2.3

Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan

- Đơn vị chủ trì: Cục Điều tra CBL

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

Tháng 11/2014

Sử dụng giới thiệu cho cán bộ, công chức trong toàn ngành

2.4

Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

- Đơn vị chủ trì: Vụ TCCB

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

Tháng 11/2014

Sử dụng giới thiệu cho cán bộ, công chức trong toàn ngành

3

Xây dựng Tài liệu tập huấn, tuyên truyền các Thông tư

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản soạn thảo nội dung tài liệu tập huấn, tuyên truyền

Tùy thuộc tiến độ của từng thông tư

Sử dụng giới thiệu cho cán bộ, công chức trong toàn ngành và doanh nghiệp

4

Tổ chức dịch sang Tiếng Anh, xây dựng bộ Hỏi - Đáp về Luật Hải quan

 

 

 

4.1

Dịch "Luật Hải quan năm 2014" sang Tiếng Anh

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Tháng 7/2014

 

4.2

Xây dựng bộ Hỏi - Đáp về Luật Hải quan Tiếng Việt

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp:

+Các đơn vị liên quan;

+ Website Hải quan;

+ Báo Hải quan.

Tháng 7/2014

 

4.3

Xây dựng bộ Hỏi - Đáp các Nghị định (Điểm 1.1, 1.2 Mục 1 Phần I)

- Đơn vị chủ trì: đơn vị soạn thảo văn bản

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế; Website Hải quan; Báo Hải quan.

Tháng 11/2014

 

4.4

Xây dựng bộ Hỏi - Đáp các Thông tư (Điểm 2.1 đến 2.4 và 2.7 Mục 2 Phần I)

- Đơn vị chủ trì: đơn vị soạn thảo văn bản

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế; Website Hải quan; Báo Hải quan.

Tháng 12/2014

 

5

In sách, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền

 

 

 

5.1

Biên soạn nội dung Tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền Luật Hải quan

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tháng 8/2014

 

5.2

Biên soạn nội dung in sách "Luật Hải quan năm 2014" bản Tiếng Việt

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tháng 7/2014

 

5.3

Biên soạn nội dung in sách "Luật Hải quan năm 2014" bản song ngữ Việt-Anh

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2014

 

5.4

Biên soạn nội dung in sách "Hỏi - Đáp về pháp luật Hải quan"

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2014

 

5.5

Biên soạn nội dung in sách "Hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Hải quan"

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Năm 2015

 

5.6

Tổ chức in, phát hành

- Đơn vị chủ trì: Báo Hải quan

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Tài vụ quản trị và các đơn vị có liên quan

- Điểm 5.1 Phần II: Tháng 8/2014

- Điểm 5.2 Phần II: Tháng 9/2014

- Điểm 5.3 Phần II: Tháng 10/2014

- Điểm 5.4 Phần II: tháng 01/2015

- Điểm 5.5 Phần II: Năm 2015

 

6

Tổ chức tập huấn Luật Hải quan và văn bản hướng dẫn thi hành

 

 

 

6.1

Tổ chức phổ biến Luật Hải quan cho cán bộ chủ chốt thông qua hội nghị Ngành

- Chủ trì chuẩn bị tài liệu: Vụ Pháp chế

Tháng 7/2014

 

6.2

Tổ chức phổ biến Luật Hải quan cho cán bộ, công chức tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

Các Cục Hải quan chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức của đơn vị

Trước 01/01/2015

Sử dụng tài liệu nêu tại Điểm 1.1 Mục 1 Phần II

6.3

Tập huấn các Nghị định cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành

- Đơn vị chủ trì: đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

Tháng 12/2014

Sử dụng tài liệu nêu tại Mục 2 Phần II

6.4

Tập huấn các Thông tư cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành

- Đơn vị chủ trì: đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tổ chức sau khi trình ký ban hành Thông tư và hoàn thành tài liệu tập huấn

Sử dụng tài liệu nêu tại Mục 3 Phần II

7

Tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp

 

 

 

7.1

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Tháng 8/2014

Sử dụng tài liệu nêu tại Điểm 1.2 Mục 1 Phần II

7.2

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quốc

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Thực hiện theo kế hoạch của Bộ

Sử dụng tài liệu nêu tại:

- Điểm 1.2 Mục 1 Phần II;

- Mục 2, 3 Phần II.

7.3

Tuyên truyền cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Các Cục Hải quan chủ động tổ chức

Trước 01/01/2015

Sử dụng tài liệu nêu tại:

- Điểm 1.2 Mục 1 Phần II;

- Mục 2, 3 Phần II.

8

Tổ chức họp báo, tuyên truyền trên Báo Hải quan, Website Hải quan, truyền hình và báo, đài khác

 

 

 

8.1

Tổ chức họp báo tuyên truyền về Luật Hải quan

- Công tác tổ chức: Văn phòng;

- Chuẩn bị nội dung: Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị liên quan phối hợp

Tháng 7/2014

 

8.2

Viết bài tuyên truyền trên Báo Hải quan, Website Hải quan

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Thực hiện thường xuyên

Sử dụng tài liệu nêu tại Mục 1, 2, 3, 4 Phần II

8.3

Xây dựng chuyên mục hỏi đáp về pháp luật hải quan trên Website Hải quan

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

Thực hiện thường xuyên

Sử dụng tài liệu nêu tại Mục 1, 2, 3, 4 Phần II

8.4

Viết bài tuyên truyền trên truyền hình và báo, đài khác

- Đơn vị chủ trì: Theo sự phân công của Tổng cục

Thực hiện thường xuyên

 

III

Chuẩn bị cơ sở vật chất (trang thiết bị, phần mềm...)

 

 

 

1

Trang thiết bị (trừ thiết bị công nghệ thông tin)

- Chủ trì: Vụ TVQT

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

- Các đơn vị nghiên cứu quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất nhu cầu mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa; phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, có hiệu, pháo hiệu, đèn hiệu, thiết bị quan sát, soi chiếu, công nghệ sinh hóa, thiết bị cơ khí, điện, điện tử và các phương tiện khác để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;...

- Vụ TVQT bố trí kinh phí thực hiện.

2

Thiết bị công nghệ thông tin (phần cứng), phần mềm phục vụ hoạt động nghiệp vụ hải quan

- Chủ trì: Cục CNTT

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Để bảo đảm yêu cầu thông quan điện tử, các đơn vị nghiên cứu quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề xuất nhu cầu để Cục CNTT tổ chức thực hiện.

IV

Sắp xếp tổ chức, bộ máy và chuẩn bị nguồn nhân lực

- Chủ trì: Vụ TCCB

- Phối hợp:

+ Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và Cục HQ tỉnh, thành phố nghiên cứu quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để:

- Xác định nhu cầu sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân lực và chủ động thực hiện theo thẩm quyền;

- Đề xuất để Vụ TCCB tổ chức thực hiện đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9296/CT-TCHQ

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu9296/CT-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9296/CT-TCHQ

Lược đồ Chỉ thị 9296/CT-TCHQ 2014 triển khai thi hành Luật Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 9296/CT-TCHQ 2014 triển khai thi hành Luật Hải quan
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu9296/CT-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 9296/CT-TCHQ 2014 triển khai thi hành Luật Hải quan

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 9296/CT-TCHQ 2014 triển khai thi hành Luật Hải quan

           • 25/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực