Chỉ thị 932/CT-UBND

Chỉ thị 932/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 932/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/CT-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Trong thời gian qua, tốc độ xây dựng và phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh, các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao; công tác quản lý đô thị của Ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên, chất lượng đồ án quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh; việc tuân thủ và chấp hành các quy định của nhà nước về xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý trật tự xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cụ thể là: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch còn thấp; chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chưa cao; các huyện, thành phố chưa có chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị; thiết kế đô thị và xây dựng quy chế quản lý đô thị chưa được quan tâm; tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo dự án đầu tư còn phổ biến; việc vi phạm các quy định trong quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị vẫn thường xuyên xảy ra như: tình trạng san ủi mặt bằng tạo quỹ đất ở còn diễn ra tự phát chưa tuân thủ các quy định của pháp luật; xây dựng công trình không đúng quy hoạch, xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép, vi phạm chỉ giới xây dựng... ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành và các cấp chưa được quan tâm đúng mức; nguồn lực bố trí cho công tác quy hoạch còn hạn chế; trình độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch đô thị còn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý; chất lượng tư vấn còn hạn chế, thiếu tầm nhìn dài hạn; công tác thông tin, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về quy hoạch chưa thường xuyên; sự phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa tốt.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Sở Xây dựng:

1.1. Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

1.2. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để các tổ chức, công dân quán triệt thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã.

1.3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; làm tốt công tác công bố công khai quy hoạch, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng cấp phép hoặc công trình do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp Giấy phép xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không có biển báo, không che chắn, tập kết vật liệu không đúng quy định, không đảm bảo quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường... trong thi công xây dựng công trình; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm.

2. Các sở, ngành có liên quan:

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thường xuyên tuyên truyền trên trang thông tin điện tcủa ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn việc quảng cáo ngoài trời gắn với các công trình, quản lý tuyến phố, lắp đặt, dựng, treo biển, băng rôn có nội dung tuyên truyền, quảng cáo phù hợp; hướng dẫn và thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với bảng quảng cáo, băng rôn theo đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các các công trình trong phạm vi bảo vệ các công trình hồ, đập chứa nước và các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Giao thông vận tải:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân chấp hành luật và nội dung của Chỉ thị này về trật tự xây dựng trên địa bàn nói chung. Đặc biệt chú ý đến việc tuyên truyền ý thức của người dân đối với việc đổ thải vật liệu xây dựng sau khi hoàn thành công trình để không làm ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan đô thị; Chỉ đạo việc giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và cảnh quan đô thị.

2.6. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng.

2.7. Sở Tài chính:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối và bố trí đủ kinh phí cho công tác lập quy hoạch, trong đó có công tác tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa.

2.8. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong việc thực thi các quyết định đình chỉ thi công, cưỡng chế, phá dỡ đối với các công trình vi phạm các quy định của pháp luật.

- Tổ chức điều tra, xác minh, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.9. Các sở, ban, ngành khác:

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra của ngành thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực do mình quản lý; phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

3.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt.

3.2. Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

3.3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông... (lập hồ sơ từng hộ gia đình, từng tổ chức, cá nhân của từng tuyến đường, tuyến phố, khu đô thị, khu dân cư...), xác định cụ thể mức độ vi phạm của các công trình, trên cơ sở đó tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp không chấp hành thì thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng; hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch mới được duyệt.

3.5. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền ban hành về công tác quản lý xây dựng, quy chế quản lý đô thị theo quy hoạch đã phê duyệt. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng; niêm yết công khai các điều kiện, quy trình thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp phép xây dựng đúng theo quy định của pháp luật và quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3.6. Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn.

3.7. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật về xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.

3.8. Khẩn trương rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã có hiệu lực pháp luật được ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình trì hoãn, không thực hiện quyết định xử phạt.

3.9. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời.

4. Ban quản lý Khu kinh tế:

4.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt.

4.2. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng không còn phù hợp. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

4.3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế do đơn vị mình quản lý. Khi phát hiện vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng phải có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Thanh tra Sở Xây dựng để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4.4. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, công tác quản lý trật tự xây dựng; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Tuyên truyền phổ biến pháp luật, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

4.5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền:

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động cung cấp thông tin, video, hình ảnh và các hình thức xử lý đối với nhũng trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và cảnh quan đô thị cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để kịp thời đăng tải, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

6.2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cấp, các ngành liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Căn cứ nội dung chỉ thị, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV NCTH VP UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 932/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu932/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực17/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 932/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 932/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 932/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng Hà Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu932/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực17/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 932/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng Hà Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 932/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng Hà Giang

             • 17/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực