Chỉ thị 97/CT-BTL

Chỉ thị 97/CT-BTL năm 2011 về công tác quốc phòng địa phương do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 97/CT-BTL công tác quốc phòng địa phương


BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/CT-BTL

Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

Căn cứ Thông tư số 248/TT-BQP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2011; Chỉ lệnh số 52/CL-TM ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tổng Tham mưu về công tác quân sự năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 72-NQ/ĐU ngày 06/12/2010 của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2011;

Tư lệnh Quân khu chỉ thị về công tác quốc phòng địa phương năm 2011 như sau:

1. Quán triệt thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng

-  Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khoa X), Nghị định 152 của Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, triển khai nội dung, xác định biện pháp xây dựng khu vực phòng thủ, tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định 119 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương và Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị và Nghị định 116 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác GDQP-AN; kết hợp quán triệt thực hiện Kết luận 41 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X), Hướng dẫn 246 của Đảng ủy Quân sự Trung ương với triển khai thực hiện Nghị quyết 869 của Đảng ủy Quân khu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới.

- Chỉ đạo triển khai toàn diện Luật DQTV và hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Từ các chủ trương, chỉ đạo về công tác quốc phòng của trên, cơ quan Quân khu và các địa phương, đơn vị nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp cấp mình để triển khai tổ chức thực hiện.

2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP-AN

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP-AN sau Đại hội Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đủ số lượng, đúng thành phần, kịp thời bổ sung Qui chế hoạt động.

- Rà soát các đối tượng cán bộ, phân cấp, đăng ký quản lý chặt chẽ, xây dựng kế hoạch công tác GDQP-AN ở các cấp. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu chiêu sinh bồi dưỡng kiến thức (BDKT) quốc phòng - an ninh cho đối tượng 1, 2; các địa phương BDKT QP-AN cho các đối tượng cán bộ sau đại hội Đảng theo phân cấp, đúng qui định. Chú trọng mở rộng BDKT QP-AN cho cán bộ, công nhân viên chức cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiếp tục thực hiện Quyết định 818 và 817 của Bộ Quốc phòng về BDKT QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo.

- Chỉ đạo trường Chính trị tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định 1104 và các Quyết định có liên quan của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện môn học GDQP-AN cho học viên tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo nguồn cán bộ cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và liên kết đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên GDQP-AN ở các trường THPT, TCCN, DN, CĐ, ĐH. Quán triệt và thực hiện Quyết định 27 của Bộ LĐTB-XH, Quyết định 79, 80, 81 của Bộ GD&ĐT về chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

- Trường QS Quân khu và trường QS các tỉnh Tiền Giang, An Giang, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện Quyết định 638 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Trung tâm GDQP-AN.

- Các địa phương tăng cường GDQP-AN cho toàn dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và kết hợp với lễ hội truyền thống, tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công quân sự, quốc phòng địa phương

- Quán triệt, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh, quyết định, chỉ thị của Bộ TTM về biên chế, tổ chức các đơn vị thường trực, lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng vũ trang nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt chức năng là lực lượng nòng cốt thực hiện quyết tâm tác chiến khu vực phòng thủ; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự.

- Triển khai thực hiện Luật DQTV và tổ chức hội thi kiểm tra nhận thức Luật DQTV ở cấp huyện, tỉnh và quân khu, cử đoàn tham gia thi cấp Bộ; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 869 của Đảng ủy Quân khu tăng sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với lực lượng DQTV, tăng cường phát triển đảng viên trong DQTV, củng cố chi bộ quân sự cấp xã, nâng tỉ lệ chi bộ quân sự có cấp ủy lên 40 - 45%; củng cố, kiện toàn biên chế tổ chức DQTV phù hợp với yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ của từng địa phương; triển khai thực hiện tốt quyết định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, huấn luyện điểm các đơn vị DQTV.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 773 của Bộ quốc phòng "Đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới".

- Tổ chức Hội thao quốc phòng DQTV (3 môn quân sự, võ chiến đấu).

- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, củng cố kiện toàn Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; tiếp tục thực hiện tốt quyết định 73 của Bộ GD&ĐT về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, đồng thời chuẩn bị kế hoạch để thực hiện Quyết định 1388 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo cán bộ quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, phấn đấu năm 2011 có 100% cán bộ CHT và CHP Ban CHQS cấp xã đạt Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, hướng tới năm 2015 có 35 - 50% cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở.

- Quán triệt thực hiện Thông tư 79 của Bộ Quốc phòng về tập huấn, bồi dưỡng và huấn luyện lực lượng DQTV; bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng" huấn luyện cho các đối tượng DQTV đúng nội dung, chương trình, thời gian, quân số theo Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Kết hợp huấn luyện với luyện tập ở cơ sở nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ của các địa phương.

- Chỉ đạo cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 74 của Chính phủ, Thông tư liên bộ 98 và 100 của Bộ QP và các Bộ Công an, Nông nghiệp và PTNT trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy rừng. Tiếp tục chỉ đạo cơ sở bổ sung, kiện toàn hệ thống kế hoạch tác chiến, SSCĐ theo qui định mới, chỉ đạo lực lượng DQTV hoạt động theo qui định, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

4. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ, chỉ đạo cơ sở tăng cường thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng - an ninh, huy động sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực của địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ các cấp; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng lực lượng, huy động nguồn lực và dự trữ vật chất, phương tiện, xây dựng căn cứ hậu phương theo nhiệm vụ tác chiến khu vực phòng thủ. Chỉ đạo địa phương tiếp tục thực hiện Nghị định 117 của Chính phủ và Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/3/2010 của BQP về phòng thủ dân sự, kết hợp thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự.

5. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh

- Xác định biện pháp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng, Luật dân quân tự vệ và các văn bản có liên quan về công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

- Các địa phương xây dựng Đề án về xây dựng lực lượng và bảo đảm chính sách cho DQTV giai đoạn năm 2011 - 2015, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quốc phòng, DQTV và GDQP-AN; năm 2011, Hội đồng GDQP-AN TW kiểm tra công tác GDQP-AN của Quân khu và các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh; Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN TW kiểm tra tỉnh Kiên Giang; Quân khu thanh tra kiểm tra 25% số tỉnh, thành phố về công tác quân sự, quốc phòng; kiểm tra công tác GDQP-AN tỉnh An Giang, Bạc Liêu; cấp tỉnh và huyện thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc quyền về công tác quốc phòng, DQTV, GDQP-AN theo kế hoạch.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định 38 của Bộ Quốc phòng về qui định chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh, thực hiện có nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu ấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Cục DQTV/BTTM;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Cơ quan QK và BCH.QS 12 tỉnh (thành phố)
- Lưu: VT, P. DQTV, T35b

TƯ LỆNH
TRUNG TƯỚNG
Trần Phi Hổ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/CT-BTL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu97/CT-BTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2011
Ngày hiệu lực24/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 97/CT-BTL công tác quốc phòng địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 97/CT-BTL công tác quốc phòng địa phương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu97/CT-BTL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư lệnh Quân khu 9
        Người kýTrần Phi Hổ
        Ngày ban hành24/01/2011
        Ngày hiệu lực24/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 97/CT-BTL công tác quốc phòng địa phương

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 97/CT-BTL công tác quốc phòng địa phương

             • 24/01/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/01/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực