Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 11/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) trong năm 2013 theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội khóa XIII kỳ họp lần thứ 3, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1310/KH-UBND ngày 27/02/2012 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, qua đó, các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) đã tập trung triển khai thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện còn chậm và chưa đạt yêu cầu đề ra. Mặc dù công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhận tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đạt 98% số thửa và 98% diện tích đủ điều kiện nhưng số thửa và diện tích cần phải cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn khá nhiều (khoảng 10% diện tích), lượng Giấy chứng nhận đã ký chưa giao cho chủ sử dụng ở một số địa phương vẫn còn tồn đọng; đối với công tác cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số nông, lâm trường, cơ sở tôn giáo và đặc biệt đất an ninh, quốc phòng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận còn thấp so với chỉ tiêu đề ra.

Nguyên nhân cấp giấy chậm là do một số Sở, ban, ngành và địa phương chưa phối hợp tốt trong công tác quản lý; chưa tập trung chỉ đạo, quan tâm đúng mức đến công tác này. Việc chậm cấp Giấy chứng nhận trên còn do công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai không thường xuyên, nhiều thửa đất phải đo đạc lại; việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với các tổ chức đang sử dụng đất xử lý còn chậm hoặc chưa được xử lý triệt để gây ảnh hưởng đến tiến độ cấp Giấy chứng nhận.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý sử dụng đất đai; hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân

a) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Tổ chức rà soát, chủ động triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo hướng cải cách thủ tục hành chính. UBND cấp huyện phải chỉ đạo kiên quyết loại bỏ, xử lý các trường hợp yêu cầu bổ sung các thủ tục không được quy định trong các văn bản pháp luật khi người sử dụng đất xin cấp Giấy chứng nhận; xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức cố ý gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây chậm trễ trong công tác cấp Giấy chứng nhận.

- Chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp, UBND cấp xã tổ chức lực lượng tiếp tục thực hiện việc rà soát, thống kê các thửa đất chưa đăng ký, chưa cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thông báo cho người sử dụng đất kê khai đăng ký đất đai, tiến hành thẩm tra, công khai, xác nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận; thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, tổ chức phát Giấy chứng nhận. Nhanh chóng bổ sung thêm nguồn nhân lực đối với các xã, phường, thị trấn đang thiếu cán bộ và có hồ sơ cấp giấy tồn đọng nhiều, thực hiện chậm, đồng thời chỉ đạo Chi cục thuế giải quyết các thủ tục về nghĩa vụ tài chính theo đúng thời gian quy định.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi trong việc kê khai, đăng ký đất đai cũng như khi được cấp Giấy chứng nhận.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân cùng cấp về kết quả cấp Giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhận trên địa bàn, đồng thời giải quyết khiếu nại về việc không cấp Giấy chứng nhận hoặc để chậm trễ, gây phiền hà cho người sử dụng đất.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai đối với việc thực hiện trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận; qua đó phát hiện, xử lý và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quá trình thực hiện.

- Chủ động phối hợp với ngành thuế, tài chính, ngân hàng giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Phối hợp với cơ quan báo, đài, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật về đất đai, các văn bản liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận.

- Phối hợp xử lý những vướng mắc đối với các trường hợp đất của các tổ chức được giao nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, để xảy ra việc lấn chiếm, xây dựng trái phép,…nhằm tạo điều kiện để UBND cấp huyện xét, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tập trung rà soát tình hình cấp Giấy chứng nhận các tổ chức, trong đó trọng tâm là các tổ chức cơ sở tôn giáo, nông lâm trường, đơn vị quân đội; xác định chỉ tiêu từng tháng, biện pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp thực hiện. Hướng dẫn các tổ chức thực hiện việc rà soát kê khai để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả rà soát, cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức.

- Tiến hành lập hồ sơ cấp Giấy đối với các nông, lâm trường đã hoàn thành công tác rà soát, các đơn vị sử dụng đất an ninh, quốc phòng có ranh giới rõ ràng, sử dụng đúng mục đích, không có tranh chấp. Đối với đất của các cơ sở tôn giáo sau khi rà soát có ranh giới rõ ràng, nguồn gốc sử dụng ổn định, không có tranh chấp, được chứng nhận là cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp phải khẩn trương gửi lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo, UBND cấp huyện…), tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả cấp Giấy chứng nhận đối với các tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9 năm 2013.

b) Các Sở, ban, ngành

- Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ kiểm tra các cơ sở tôn giáo có giấy phép hoạt động hợp pháp, kịp thời chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất của các cơ sở tôn giáo. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận của các cơ sở tôn giáo.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các nông, lâm trường, các đơn vị quản lý sử dụng đất rừng khẩn trương tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; có biện pháp xử lý đối với các trường hợp các nông, lâm trường không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Cục thuế tỉnh thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, chỉ đạo Chi cục thuế cấp huyện xác định nghĩa vụ tài chính trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đúng thời gian quy định.

- Các Sở, ban, ngành có các cơ quan, đơn vị trực thuộc đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận, nhanh chóng chỉ đạo, rà soát hiện trạng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

c) Các tổ chức sử dụng đất

Kê khai đăng ký và báo cáo rà soát tình hình sử dụng đất; cung cấp hồ sơ tài liệu, số liệu, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất, cử người tham gia trực tiếp thực hiện các thủ tục để phục vụ công tác rà soát và cấp Giấy chứng nhận cho diện tích mình đang sử dụng.

Trên đây là chỉ thị của UBND tỉnh về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thường xuyên, đôn đốc thực hiện và định ký hàng quý tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực14/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 11/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 11/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành04/04/2013
        Ngày hiệu lực14/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị số 11/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 11/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở Đồng Nai

           • 04/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực