Chỉ thị 13/2007/CT-UBND

Chỉ thị 13/2007/CT-UBND về triển khai thi hành luật công chứng và nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng và nghị định 79/2007/NĐ-CP


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 03 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG VÀ NGHỊ ĐỊNH 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Công chứng, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007; tiếp đó, ngày 18/5/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Theo quy định mới việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực; đồng thời tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất các quy định của Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, phục vụ tốt nhu cầu công chứng, chứng thực của các tổ chức và công dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP:

- Sở Tư pháp tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức phổ biến tuyên truyền Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã tập trung quán triệt, phổ biến nội dung của Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong tỉnh hiểu và thực hiện nghiêm túc; đồng thời, chỉ đạo tổ chức, thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo đúng quy định.

- Sở Văn hoá Thông tin h­ướng dẫn cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng tích cực phổ biến Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP tổ chức tốt các chuyên mục giới thiệu, hỏi đáp pháp luật về công chứng, chứng thực.

- Cơ quan Báo Hư­ng Yên, Đài phát thanh - Truyền hình chủ động tăng cường giới thiệu Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cả về thời lượng, số lần phát sóng, đăng tải với nội dung ngắn ngọn, dễ hiểu.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phối hợp với cơ quan t­ư pháp, các sở, ngành hữu quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP tới toàn thể nhân dân trong tỉnh.

2- Tập huấn, bồi dư­ỡng nghiệp vụ:

- Sở Tư­ pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức bồi dư­ỡng nghiệp vụ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính cho những ng­ười làm công tác chứng thực của UBND cấp huyện, những ng­ười làm công tác cấp bản sao từ sổ gốc của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở tài nguyên môi tr­ường h­ướng dẫn nghiệp vụ chứng thực hợp đồng, giao dịch dân sự về nhà đất.

- UBND các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Tư­ pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tư­ pháp hộ tịch xã, phư­ờng, thị trấn để việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đảm bảo kịp thời, chính xác, thuận lợi.

3- Kiện toàn tổ chức, bổ sung kinh phí cho hoạt động chứng thực:

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư­ pháp xây dựng ph­ương án kiện toàn tổ chức cơ quan T­ư pháp cấp huyện và cán bộ, công chức T­ư pháp hộ tịch cấp xã chuyên trách, không kiêm nhiệm đảm bảo thư­ờng trực tiếp dân đủ các ngày trong tuần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới bổ sung.

- Sở Tài chính cân đối ngân sách trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị, sổ sách, biểu mẫu đảm bảo đủ để cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ chứng thực đạt chất l­ượng, hiệu quả.

4- Tổ chức thực hiện:

- Sở Tư­ pháp chủ trì có sự phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã trong tỉnh, định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo; th­ường xuyên kiểm tra h­ướng dẫn, thanh tra định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đảm bảo việc thi hành nghiêm túc Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

- Thủ tr­ưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện tốt việc cấp bản sao từ sổ gốc theo đúng quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thuận tiện cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu.

- Các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đạt chất lư­ợng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân.

Nhận đ­ược Chỉ thị này yêu cầu Thủ tr­ưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện, nếu có v­ướng mắc báo cáo ngay về UBND tỉnh (qua Sở T­ư pháp để tổng hợp chung) để xem xét, chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2007
Ngày hiệu lực13/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng và nghị định 79/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng và nghị định 79/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành03/07/2007
        Ngày hiệu lực13/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng và nghị định 79/2007/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng và nghị định 79/2007/NĐ-CP

           • 03/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực