Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2010 triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 22/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trong thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có chuyển biến tích cực, phục vụ ngày một tốt hơn, nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giá trị tài sản qua bán đấu giá đã tăng lên đáng kể, hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản ngày càng được nâng cao. Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản ngày càng hoàn thiện; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản được bảo đảm.

Ngày 04/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP sẽ là tiền đề quan trọng để chuyên nghiệp hóa và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản, phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời thúc đẩy hoạt động bán đấu giá phát triển, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho một bộ phận người lao động, ngăn ngừa tiêu cực, tránh thất thoát tài sản công và bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, tổ chức có tài sản.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động bán đấu giá tài sản, khắc phục những hạn chế bất cập trong thời gian qua. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Chỉ thị như sau:

1. Sở Tư pháp:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản đến các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các tổ chức doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo đấu giá viên, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đấu giá viên của tổ chức bán đấu giá nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của đấu giá viên trong hoạt động bán đấu giá. Củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoạt động, phát huy cơ chế tự chủ về tài chính, bảo đảm cho Trung tâm có đủ năng lực thực hiện tốt việc bán đấu giá tài sản.

c) Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức bán đấu giá các loại tài sản là tài sản thi hành án, tài sản Nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản của cơ quan Nhà nước thanh lý, tài sản của các doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước và tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản, đồng thời thường xuyên kiểm tra hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh theo quy định. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm của các tổ chức bán đấu chuyên nghiệp hoặc Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện có dấu hiệu vi phạm trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

e) Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong chính sách, pháp luật và thực tiễn hoạt động bán đấu giá, báo cáo đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về bán đấu giá tài sản.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng Định giá tài sản để xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

 b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là tài sản Nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đúng theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản hoặc trước khi chuyển giao tài sản để bán đấu giá.

c) Rà soát, kiểm tra các văn bản có liên quan về việc xử lý tài sản có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khi xử lý tài sản bằng hình thức bán đấu giá tài sản phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

d) Hướng dẫn kịp thời về mức thu phí, sử dụng phí đấu giá, việc quản lý tiền bán tài sản thuộc nguồn thu của ngân sách Nhà nước theo quy định, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh mức thu phí, lệ phí đấu giá theo quy định hiện hành.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện việc ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

4. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh:

Tổ chức triển khai các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản đến cơ quan Thi hành án các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan Thi hành án.

Hướng dẫn các cơ quan Thi hành án Dân sự lập thủ tục thực hiện việc ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản để thi hành án theo đúng quy định của pháp luật về Thi hành án Dân sự và quy định về bán đấu giá tài sản theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

5. Công an tỉnh:

 Phối hợp Sở Tư pháp có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn việc liên kết kiềm giá của những người tham gia mua đấu giá tài sản và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

6. Giám đốc các sở, ban, ngành, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, các Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước chiếm 51% trở lên, các Tổng Công ty và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện việc bán đấu giá tài sản của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

Các tài sản thuộc sở hữu Nhà nước hoặc tài sản được hình thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi có quyết định thanh lý tài sản phải tiến hành thành lập Hội đồng Tổ chức định giá tài sản và chuyển giao tài sản cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng và thanh lý tài sản Nhà nước tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

a) Không tổ chức thành lập Hội đồng Bán đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện để bán đấu giá quyền sử dụng đất, việc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về việc giao cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

b) Việc thành lập Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện và bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt phải tuân thủ theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

c) Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện khi tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phải ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản để các tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản của Hội đồng, trừ Hội đồng Bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 20, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

Chỉ đạo phòng Tư pháp cấp huyện phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật về bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trên địa bàn…

d) Chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp cơ quan Thi hành án Dân sự và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện việc tống đạt văn bản, thông báo bán đấu giá tài sản đến người phải thi hành án, chủ tài sản, người đang quản lý sử dụng tài sản đưa ra bán đấu giá để thi hành án theo quy định.

8. Đề nghị Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ đến các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2010
Ngày hiệu lực19/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 22/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 22/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành19/11/2010
        Ngày hiệu lực19/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị số 22/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 22/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản Đồng Nai

           • 19/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực