Chỉ thị 24/2013/CT-UBND

Chỉ thị 24/2013/CT-UBND tổ chức thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND tổ chức thi hành hình phạt tại xã phường thị trấn Bắc Cạn 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH HÌNH PHẠT TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Luật Thi hành án hình sự đã cụ thể hoá, quy định thống nhất việc thi hành các hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền thực thi có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án hình sự. Tuy nhiên, ở mức độ khác nhau, các cơ quan thi hành pháp luật ở địa phương mới chỉ quan tâm đến thi hành hình phạt tù, tử hình. Còn việc thi hành các hình phạt Cải tạo không giam giữ, Cấm cư trú, Quản chế, Tước một số quyền công dân, Cấm đảm nhiệm chức vụ, Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, hình phạt tù cho hưởng án treo (gọi chung là thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn) chưa được quan tâm thực hiện; đặc biệt có địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện việc thi hành các hình phạt nêu trên, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thi hành án hình sự chưa đảm bảo hiệu quả; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án không được bảo đảm; giảm hiệu lực thực thi bản án, quyết định của Tòa án trên thực tế.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật bản án, quyết định của Toà án; tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong việc tổ chức thi hành các hình phạt tại xã, phường, thị trấn, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục chỉ đạo việc quán triệt thực hiện nghiêm Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số: 14/2011/CT-UBND ngày 24/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, đặc biệt là số cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án hình sự góp phần đưa Luật Thi hành án hình sự đi vào cuộc sống.

2. Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục làm tốt chức năng quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự nói chung, thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn nói riêng. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng làm công tác thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, đặc biệt là đối với Công an các xã, phường, thị trấn đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thi hành án hình sự dưới nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh giúp họ nâng cao nhận thức và thực hiện tốt pháp luật; tạo điều kiện cho người dân tham gia vào việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ về thi hành án hình sự.

Thực hiện tốt công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập, thiếu sót hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Rà soát, hệ thống hóa nghiên cứu xây dựng cuốn Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự; xây dựng Bảng hệ thống tóm tắt quy trình thi hành hình phạt tại xã phường, thị trấn theo quy định của Luật Thi hành án hình sự đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh in ấn và cấp phát cho Ủy ban nhân dân các cấp, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn phục vụ có hiệu quả yêu cầu thực tiễn công tác. Tham mưu, đề xuất trang bị các trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp tỉnh và hoạt động xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan Thi hành án hình sự, Công an cấp huyện trong việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành các hình phạt tại xã, phường, thị trấn; hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ thi hành án chuyển giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để tổ chức thi hành. Chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, giám sát người chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn; thực hiện việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn; cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong các hình phạt tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật; việc cung cấp thông tin về thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn cho Sở Tư pháp tỉnh theo quy định...

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là những cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến hoạt động thi hành án hình sự trong việc thi hành bản án, quyết định thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả công tác thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn để rút ra bài học kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn tồn tại, đồng thời đề ra được những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn.

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới tổ chức thi hành dứt điểm phần dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án theo quy định; đối với các trường hợp có đủ điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật thì xem xét lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự theo quy định.

4. Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tiếp nhận, cập nhật thông tin về thi hành án hình sự nói chung, thông tin về thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn nói riêng đảm bảo thực hiện có hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu, đề nghị.

5. Sở Tài chính tỉnh nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí hằng năm bảo đảm phục vụ hiệu quả hoạt động thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương dành thời lượng, thời gian tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân địa phương biết để giúp họ hiểu đúng và thực hiện tốt pháp luật về thi hành án hình sự, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình trong thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; Điều 18, Chương II và các chương: V, VI, VIII, IX của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo thi hành nghiêm minh các hình phạt tại xã, phường, thị trấn, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực hoá mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời gửi bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu liên quan đến việc thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền cho cơ quan Công an cùng cấp để đảm bảo việc thi hành án hiệu quả, đúng pháp luật.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự nói chung, thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn nói riêng đảm bảo hoạt động thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, các tổ chức thành viên của Mặt trận thông qua các hoạt động của mình thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh biết, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực30/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND tổ chức thi hành hình phạt tại xã phường thị trấn Bắc Cạn 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND tổ chức thi hành hình phạt tại xã phường thị trấn Bắc Cạn 2013
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành20/12/2013
        Ngày hiệu lực30/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND tổ chức thi hành hình phạt tại xã phường thị trấn Bắc Cạn 2013

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND tổ chức thi hành hình phạt tại xã phường thị trấn Bắc Cạn 2013

          • 20/12/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/12/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực