Chỉ thị 13/2012/CT-UBND

Chỉ thị 13/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị15/2012/CT-UBND biện pháp tái hoà nhập người chấp hành xong án Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 80/2011/NĐ-CP NGÀY 16 NĂM 9 THÁNG 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; ngày 13 tháng 10 năm 2011 Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số: 1753-CV/VPTW về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư triển khai thực hiện Nghị định số: 80/2011/NĐ-CP Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị định này đến từng cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong thời gian tới; phát huy những kết quả đạt được đối với công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế tái phạm tội góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, theo chức năng nhiệm vụ, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số: 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ đến từng cán bộ, đảng viên; xác định đây là một trong những công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

2. Công an tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng. Thường xuyên xây dựng các chương trình, kế hoạch trong việc thực hiện bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự của Công an tỉnh thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng; theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, số người điển hình tiên tiến tái hoà nhập cộng đồng, số người không về nơi cư trú, số người tái phạm tội và vi phạm pháp luật trong phạm vi địa phương mình quản lý; tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương; kết hợp với các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình theo lĩnh vực phụ trách nghiên cứu tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, ưu tiên đối với những trường hợp người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp họ ổn định cuộc sống.

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định.

5. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về xoá án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù về tái hoà nhập cộng đồng; thông tin, tuyên truyền kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện các biện pháp tái hòa nhập bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

7. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật.

8. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người chấp hành xong án phạt tù giúp họ sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cấp huyện thực hiện việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, xoá án tích đối với người chấp hành xong án phạt tù có đủ điều kiện theo quy định; giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của pháp luật.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên của mặt trận chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tổ chức truyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các quy định của Nghị định số: 80/2011/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm hoà nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội.

12. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; căn cứ vào những quy định cụ thể của Nghị định số: 80/2011/NĐ-CP và nội dung Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có kế hoạch thực hiện phù hợp, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ, trong từng giai đoạn, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2012
Ngày hiệu lực28/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị15/2012/CT-UBND biện pháp tái hoà nhập người chấp hành xong án Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị15/2012/CT-UBND biện pháp tái hoà nhập người chấp hành xong án Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành18/07/2012
        Ngày hiệu lực28/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị15/2012/CT-UBND biện pháp tái hoà nhập người chấp hành xong án Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị15/2012/CT-UBND biện pháp tái hoà nhập người chấp hành xong án Bắc Kạn

             • 18/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực