Văn bản khác 03/CTPH-TCDS

Chương trình 03/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015

Nội dung toàn văn Chương trình 03/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình


TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH - HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CTPH-TCDS

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ VÀ HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 9/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020.

Căn cứ Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 04/1/2012 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 4669/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015.

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ/BTT ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai trong chương trình mục tiêu Quốc gia.

Căn cứ Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020 của VINAFPA với 07 ưu tiên (Truyền thông-Vận động xã hội; Vị thành niên-thanh niên và các đối tượng thiệt thòi; Phòng, chống HIV/AIDS; Thực hiện phá thai an toàn; Tiếp cận toàn diện; Tham gia thực hiện những vấn đề mới của các Chương trình Quốc gia; Củng cố, phát triển Hội trên cơ sở nguyên tắc và các chuẩn đánh giá của IPPF).

Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp phi chính phủ Quốc gia hoạt động chuyên ngành về DS-KHHGĐ/SKSS.

Hoạt động của Hội nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và phúc lợi gia đình của người dân Việt Nam, bảo vệ các quyền của họ qua việc đẩy mạnh cung cấp thông tin, tư vấn truyền thông và dịch vụ SKSS/KHHGĐ có chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chấp nhận sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Những đối tượng nhạy cảm, dễ bị tổn thương như: Vị thành niên, thanh niên, phụ nữ nghèo và những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được Hội đặc biệt chú trọng.

Hội KHHGĐ Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là thành viên chính thức của Hiệp hội KHHGĐ Quốc tế (IPPF), là cơ quan tư vấn trong Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc. Sau 19 năm hoạt động, Hội KHHGĐ Việt Nam đã được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Hiện nay, Hội KHHGĐ Việt Nam có mạng lưới từ Trung ương đến địa phương. Tổ chức Hội đã phát triển tại 49/63 tỉnh/thành phố và 240/625 Quận huyện/thị xã.

VINAFPA có đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong chỉ đạo quản lý và triển khai các dự án về truyền thông, giáo dục và cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ tới cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng vị thành viên, thanh niên và các đối tượng vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. VINAFPA có 19 phòng khám đạt tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc của IPPF.

Hội KHHGĐ Việt Nam đã xây dựng các Kế hoạch Chiến lược trong từng giai đoạn theo hướng phát triển chương trình KHHGĐ sang chăm sóc SKSS từ các cam kết tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và phát triển (ICPD) 1994, lấy gia đình làm hạt nhân; nâng cao chất lượng truyền thông trực tiếp và phát triển các hình thức truyền thông đại chúng; nâng cao năng lực quản lý, và năng lực thiết kế các dự án chương trình; củng cố tổ chức Hội, phát triển Hội đi đôi với xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng nguồn tài chính cho các hoạt động của Hội. Các Kế hoạch Chiến lược của Hội đã và đang thực hiện là:

- Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2004-2010;

- Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 2005-2010;

- Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020 của VINAFPA với 07 ưu tiên (Truyền thông - Vận động xã hội; Vị thành niên - thanh niên và các đối tượng thiệt thòi; Phòng, chống HIV/AIDS; Thực hiện phá thai an toàn; Tiếp cận toàn diện; Tham gia thực hiện những vấn đề mới của các Chương trình Quốc gia và Củng cố, phát triển Hội trên cơ sở các nguyên tắc và các chuẩn đánh giá IPPF).

I. MỤC TIÊU

Góp phần chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý; khống chế tốc độ gia tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ của hệ thống Hội các cấp, đẩy mạnh sự phối hợp với ngành DS-KHHGĐ các cấp trong quá trình triển khai các hoạt động về DS-KHHGĐ.

2. Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên các cấp về chính sách và các nội dung liên quan về dân số - KHHGĐ.

3. Tổ chức các diễn đàn, giao lưu, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng thông qua Báo Gia đình Việt Nam.

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về DS-KHHGĐ (Bao gồm các mô hình về truyền thông, tư vấn, dịch vụ DS-KHHGĐ)

5. Địa bàn, đối tượng:

5.1. Địa bàn: 49 tỉnh thành hội

5.2. Đối tượng tác động:

- Cán bộ Hội các cấp.

- Nhân dân và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, VTN/TN.

6. Kinh phí:

Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ cho Hội KHHGĐ Việt Nam hàng năm để thực hiện một số hoạt động từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ; đồng thời huy động, bổ sung từ các nguồn kinh phí khác (nếu có).

Hội KHHGĐ Việt Nam sẽ huy động thêm nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động phối hợp (nếu có).

7. Thời gian thực hiện: 04 năm, từ năm 2012 - 2015.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

1. Hội KHHGĐ Việt Nam:

Thực hiện theo các quy định của nhà nước trong việc quản lý, điều hành và thực hiện chương trình phối hợp và các quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-KHHGĐ.

Hàng năm xây dựng kế hoạch, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ CTMTQG tổ chức và hướng dẫn các cấp Hội kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch giám sát thực hiện kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả tiến độ và sơ kết, tổng kết các hoạt động trong Chương trình phối hợp theo quy định.

2. Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế:

Có trách nhiệm định kỳ cung cấp các thông tin, tài liệu về DS-KHHGĐ có liên quan, thẩm định nội dung phối hợp hàng năm và cả giai đoạn; đảm bảo kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ tổng kết việc triển khai kế hoạch phối hợp; chỉ đạo cơ quan DS-KHHGĐ các cấp phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động.

Chương trình phối hợp này sẽ là cơ sở để Tổng cục DS-KHHGĐ  và Hội KHHGĐ Việt Nam thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các hoạt động đã được hai bên thống nhất.

Chương trình phối hợp này được lập thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản, các bản đều có giá trị ngang nhau.

 

TM .BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Bá Nhất

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ
Dương Quốc Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CTPH-TCDS

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/CTPH-TCDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2012
Ngày hiệu lực24/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CTPH-TCDS

Lược đồ Chương trình 03/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 03/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/CTPH-TCDS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam
        Người kýDương Quốc Trọng, Phạm Bá Nhất
        Ngày ban hành24/02/2012
        Ngày hiệu lực24/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chương trình 03/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

            Lịch sử hiệu lực Chương trình 03/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

            • 24/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực