Văn bản khác 09/CTPH-BDV-NHNN

Chương trình 09/CTPH-BDV-NHNN năm 2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nội dung toàn văn Chương trình 09/CTPH-BDV-NHNN 2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận và Ngân hàng Nhà nước


BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG -
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CTPH-BDV-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC

GIỮA BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương;

- Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Để tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Dân vận Trung ương (sau đây viết là Ban Dân vận) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết là Ngân hàng Nhà nước) thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm định hướng dư luận, tránh ý kiến trái chiều, thiếu khách quan làm ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, gây mất niềm tin trong nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

2. Tăng cường công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống Ngân hàng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng.

3. Nội dung và phương thức phối hợp phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hai Cơ quan.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về định hướng, chiến lược, chính sách tiền tệ, ngân hàng liên quan đến đời sống nhân dân, an sinh xã hội và về công tác dân vận có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng.

2. Phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nhất là những vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích của nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tránh ý kiến trái chiều, thiếu khách quan, đi ngược với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và quyền lợi của nhân dân.

3. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận theo Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành Ngân hàng.

4. Trao đổi, cung cấp thông tin và kịp thời phản ánh tình hình dư luận nhân dân về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

5. Phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận.

6. Phối hợp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức; trao đổi thông tin kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ hiệu quả công tác của mỗi Cơ quan.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm của Ban Dân vận Trung ương

- Tham gia góp ý dự thảo các chính sách, đề án về tiền tệ và hoạt động ngân hàng có liên quan đến vấn đề dân sinh do Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong nhân dân.

- Nắm bắt và cung cấp thông tin, dư luận nhân dân có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan trong hệ thống dân vận: (i) Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; (ii) Thông tin cho nhân dân về định hướng, chiến lược, kết quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân.

- Cử đại diện tham dự các cuộc giao ban báo chí định kỳ và một số hội nghị chuyên đề có liên quan do Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Đồng thời tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước được cử cán bộ tham dự một số cuộc khảo sát tình hình nhân dân và một số hội nghị chuyên đề có liên quan do Ban Dân vận tổ chức.

- Phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ trong ngành Ngân hàng.

- Phối hợp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức; trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhằm giáo dục tác phong dân vận và nâng cao ý thức trách nhiệm trong quan hệ và giải quyết công việc với nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức ngành Ngân hàng.

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin, tài liệu mang bí mật Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước cung cấp theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Đề nghị Ban Dân vận tham gia ý kiến liên quan về dự thảo đề án, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội;

- Cung cấp cho Ban Dân vận: (i) thông tin, ấn phẩm của Ngân hàng Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin được phép công bố về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; (ii) kết quả hoạt động và những kiến nghị, đề xuất của ngành ngân hàng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống Ban dân vận các cấp trong việc thống nhất tuyên truyền, định hướng thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện công tác dân vận trong hệ thống Ngân hàng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận cho cán bộ, công chức ngành ngân hàng, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị và trong các lĩnh vực hoạt động của ngành ngân hàng.

- Cử cán bộ tham dự một số cuộc khảo sát tình hình nhân dân và một số hội nghị chuyên đề có liên quan do Ban Dân vận Trung ương tổ chức. Đồng thời tạo điều kiện để Ban Dân vận cử cán bộ tham dự các cuộc giao ban báo chí định kỳ và một số hội nghị chuyên đề có liên quan do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

- Phối hợp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức; trao đổi, cung cấp thông tin nhằm trang bị kiến thức về chính sách tiền tệ, hoạt động của hệ thống Ngân hàng, góp phần nâng cao hiểu biết và chất lượng tham mưu cho đội ngũ cán bộ của Ban dân vận các cấp.

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin, tài liệu mang mật Nhà nước do Ban Dân vận cung cấp theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống cụ thể hóa các nội dung của Chương trình này phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Ngành tại địa phương, đơn vị.

2. Định kỳ hằng năm, Lãnh đạo hai cơ quan làm việc liên tịch để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất kế hoạch, nội dung phối hợp thời gian tới.

3. Giao Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước - Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối phối hợp, tham mưu giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp.

Nội dung Chương trình phối hợp này được hai bên thống nhất ký kết và triển khai từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề mới nảy sinh, hai bên có trách nhiệm trao đổi, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

 

T/M. BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thế Trung

T/M. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng: Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội;
- Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBTW MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH TW;
- Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, ĐUTTTW;
- Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước VN;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương;
- Lưu: VT BDVTW và NHNNVN.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CTPH-BDV-NHNN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu09/CTPH-BDV-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2014
Ngày hiệu lực08/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CTPH-BDV-NHNN

Lược đồ Chương trình 09/CTPH-BDV-NHNN 2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận và Ngân hàng Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 09/CTPH-BDV-NHNN 2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận và Ngân hàng Nhà nước
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu09/CTPH-BDV-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương
        Người kýNguyễn Thế Trung, Nguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành08/04/2014
        Ngày hiệu lực08/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chương trình 09/CTPH-BDV-NHNN 2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận và Ngân hàng Nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Chương trình 09/CTPH-BDV-NHNN 2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận và Ngân hàng Nhà nước

         • 08/04/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/04/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực