Văn bản khác 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT

Chương trình 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT năm 2017 phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017-2022

Nội dung toàn văn Chương trình 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT 2017 xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 2017 2022


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X), ngày 28/01/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”;

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất Chương trình phối hợp công tác góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cả hệ thng chính trị, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

2. Phát huy trí tuệ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phản biện xã hội; xây dựng tư tưởng lành mạnh, các giá trị đạo đức, nhân sinh quan tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, tay nghề, kỹ năng sống; cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và hỗ trợ thông tin liên quan đến đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

4. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin... nhằm đem lại những tiện ích, ưu đãi cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Định hướng nội dung thông tin về pháp luật, chính sách liên quan đến lao động, việc làm và những tác động đến người lao động; vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn... trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ, đặc biệt trong các dịp kỷ niệm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, các sự kiện của tổ chức Công đoàn, đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

2. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đối tượng đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và toàn xã hội đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình; biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; truyền thông trên hệ thống thông tin cơ sở về pháp luật, chính sách, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn các cấp.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về pháp luật, chính sách liên quan đến lao động, việc làm; hoạt động công đoàn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở. Tập huấn về nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên là cán bộ công đoàn. Tổ chức hội thi, hội diễn và các hoạt động khác nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

4. Ưu tiên phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan công đoàn; cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tiện ích liên quan đến bưu chính, viễn thông... trong đoàn viên và công nhân, viên chức, người lao động.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Chương trình phối hợp công tác được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hằng năm theo sự chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Trao đổi thông tin, tài liệu về đời sống công nhân lao động, về hoạt động của các cấp công đoàn... để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở triển khai nội dung Chương trình phối hợp.

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo lại, đào tạo bổ sung để người lao động được chuẩn bị kịp thời các kỹ năng, kiến thức cho thị trường lao động công nghiệp 4.0.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá các hoạt động tuyên truyền theo nội dung của Chương trình.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

- Tổ chức đưa thông tin lao động, việc làm của công nhân, lao động và hoạt động công đoàn về cơ sở; chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền các nội dung trên thông qua đội thông tin lưu động, tổ chức cuộc thi, trưng bày, triển lãm.... ở địa phương.

- Hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ công đoàn và các tuyên truyền viên, báo cáo viên công đoàn.

- Chỉ đạo và nghiên cứu xây dựng cơ chế để các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hỗ trợ phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hệ thng các cơ quan công đoàn theo Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai nội dung của Chương trình. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu nêu trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp trong hệ thống tổ chức của mỗi bên đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Trên cơ sở Chương trình phối hợp cấp trung ương, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đxây dựng Chương trình phối hợp ở cấp tỉnh phù hợp với điều kiện của từng địa phương và tng kết đánh giá, rút kinh nghim chung về công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này, xây dựng chương trình phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

2. Căn cứ kinh phí tuyên truyền được phê duyệt hằng năm, hai bên sẽ thảo luận, xây dựng nội dung, kinh phí hỗ trợ cụ thể để các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan phối hợp thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền.

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Văn phòng Bộ làm đầu mối phối hợp. Lãnh đạo Văn phòng Bộ và Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý kiến các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp; hng năm tiến hành đánh giá, rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; tổng hợp báo cáo lãnh đạo hai cơ quan xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm sau.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vưng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về hai đơn vị đầu mối để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết./.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ TRƯỞNG

Trương Minh Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường


Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực ĐCT TLĐ, Lãnh đạo Bộ TTTT;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- Các CĐ ngành TW, CĐ TCt
y trực thuộc TLĐ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban, đơn vị thuộc TLĐ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Lưu: VT TLĐ, BTTTT.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1383/CTPH-TLĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2017
Ngày hiệu lực29/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT

Lược đồ Chương trình 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT 2017 xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 2017 2022


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT 2017 xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 2017 2022
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1383/CTPH-TLĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrương Minh Tuấn, Bùi Văn Cường
        Ngày ban hành29/08/2017
        Ngày hiệu lực29/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chương trình 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT 2017 xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 2017 2022

            Lịch sử hiệu lực Chương trình 1383/CTPH-TLĐ-BTTTT 2017 xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 2017 2022

            • 29/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực