Văn bản khác 1644/CTr-TLĐ

Chương trình 1644/CTr-TLĐ năm 2013 nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 1644/CTr-TLĐ 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/CTr-TLĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn nhm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cần tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A. Mục tiêu tổng quát:

1. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công đoàn các cấp.

2. Chú trọng tăng tỷ lệ cán bộ công đoàn cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn.

3. Nâng cao vai trò, vị trí, uy tín của cán bộ công đoàn trong công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao vị thế tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

B. Chỉ tiêu thực hiện:

- 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70 % trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

- 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng khung tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn, làm cơ sở cho việc quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Căn cứ tiêu chuẩn chung về cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước và đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mi cấp công đoàn, vai trò, nhiệm vụ của từng loại cán bộ, từng chức danh cán bộ để xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ. Trong đó cần cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với cán bộ công đoàn là: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác công đoàn, có kiến thức quản lý kinh tế xã hội, luật pháp, hiểu biết về chuyên môn, ngành nghề, nắm vững lý luận, kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn, có năng lực hoạt động thực tiễn được quần chúng tín nhiệm.

Xác định rõ tiêu chuẩn từng đối tượng cán bộ, từng chức danh cán bộ về bản lĩnh chính trị và nhiệt tình công tác công đoàn; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; về phẩm chất đạo đức, lối sống; về kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn và các tiêu chuẩn mang tính đặc thù khác theo vị trí công tác.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ công đoàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết s 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020, và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

- Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Căn cứ vào đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn áp dụng trong hệ thống công đoàn để nâng cao kiến thức, k năng hoạt động thực tiễn của cán bộ công đoàn các cấp, chú trọng nâng cao kỹ năng thương lượng Thỏa ước lao động tập thể của cán bộ công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp.

- Củng cố và nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống công đoàn, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn tại Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thực hiện chế độ cử tuyển đối với cán bộ công đoàn là công nhân trực tiếp sản xuất, trưởng thành từ cơ sở, cán bộ công đoàn là người dân tộc có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, để đào tạo dài hạn tại các trường công đoàn. Thực hiện đào tạo theo địa chỉ, gắn với quy hoạch, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

- Đảm bảo 15% kinh phí công đoàn hàng năm chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ khác của Nhà nước, các tổ chức và Quốc tế cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

3. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ và công tác đánh giá cán bộ công đoàn.

- Xây dựng quy chế tuyển dụng cán bộ công đoàn, mở rộng phạm vi, đối tượng thi tuyển cán bộ công đoàn, theo tiêu chuẩn chức danh từng vị trí công tác và năng lực thực tế để lựa chọn cán bộ.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, phát huy dân chủ để lựa chọn, phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Quan tâm chú ý phát hiện, lựa chọn, tạo nguồn và quy hoạch những cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đào tạo cơ bản, xuất thân từ công nhân trực tiếp sản xuất, đã qua hoạt động công đoàn ở cơ sở.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ để chủ động xây dựng nguồn cán bộ bổ sung, thay thế, gắn quy hoạch cán bộ với các khâu khác trong công tác cán bộ. Thực hiện luân chuyển cán bộ công đoàn, đưa cán bộ về cơ sở; đánh giá cán bộ định kỳ và trước khi bổ nhiệm đảm bảo kết quả đánh giá cán bộ chính xác, khách quan. Gn công tác đánh giá cán bộ công đoàn với khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ công đoàn.

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ công đoàn.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ để rà soát trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, tăng cường cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị từ trình độ trung cấp trở lên theo phân cấp quản lý.

- Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

5. Hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở.

- Nghiên cứu từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, bố trí đủ cán bộ công đoàn chuyên trách ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, trong đó chú trọng việc nâng cao năng lực hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới theo hướng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự tham gia của cấp dưới đối với các quyết định của công đoàn cấp trên.

6. Tiếp tục kiến nghị và tham gia hoàn thiện chính sách cán bộ, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở.

- Tiếp tục kiến nghị với Đảng về phân cấp quản lý cán bộ công đoàn, tạo sự chủ động trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn trong hệ thống công đoàn.

- Tiếp tục tham gia với Nhà nước về cải cách tiền lương.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Tổng Liên đoàn:

- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013 - 2018 và chỉ định Tổ giúp việc thực hiện Chương trình.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn.

- Rà soát tổ chức, bộ máy và cán bộ của cơ quan Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc, các công đoàn ngành Trung ương và tương đương, các liên đoàn lao động địa phương, bảo đảm tổ chức bộ máy hợp lý, tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

- Nghiên cứu xây dựng quy định về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn của cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, gắn với đánh giá cán bộ công đoàn trong hệ thống công đoàn theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác đánh giá cán bộ.

- Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, gắn hiệu quả hoạt động của tổ chức với đánh giá cán bộ chủ chốt ở từng cấp công đoàn.

- Tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức của công đoàn các cấp phù hợp với hình thức sở hữu, loại hình công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Tiếp tục kiến nghị với Đảng, Nhà nước xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến các vấn đề về chính sách cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn; Xây dựng Quy định về giảng viên kiêm chức tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên kiêm chức đáp ứng được yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Nghiên cứu quy định về phân cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chương trình chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn (có phụ lục kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kèm theo) và tài liệu chuẩn về đào tạo cán bộ công đoàn.

- Nâng cao năng lực đào tạo của các trường thuộc hệ thống công đoàn, xây dựng Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, Viện Công nhân và Công đoàn thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo đại học, sau đại học các chuyên ngành về công đoàn, tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

- Thực hiện thí điểm một số mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐCS, đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn cơ sở ở một số LĐLĐ tỉnh, thành phố.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình ở các cấp công đoàn để kịp thời có giải pháp khắc phục các khó khăn, hạn chế.

- Thống kê, cập nhật số liệu về số lượng, chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn định kỳ hàng năm.

- Tổng kết Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn vào năm 2018.

2. Đối với các Liên đoàn Lao động tnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ, chỉ đạo công đoàn cấp dưới thực hiện theo nội dung, nhiệm vụ của chương trình.

- Rà soát hệ thống quy chế có liên quan đến công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhằm kịp thời, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn. Đảm bảo 15% kinh phí công đoàn hàng năm chi cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình ở các cấp công đoàn, có giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện chương trình.

- Thống kê, cập nhật số liệu về số lượng, chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn định kỳ hàng năm báo cáo Tổng Liên đoàn theo quy định.

3. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Đi mới phương thức chỉ đạo công đoàn cơ sở theo hướng tăng cường sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên đối với công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng việc định hướng công đoàn cơ sở lựa chọn cán bộ công đoàn cơ sở thực sự có năng lực và được đoàn viên, người lao động tín nhiệm. Nâng cao kỹ năng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể của cán bộ công đoàn ở cơ sở.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình.

- Thống kê, cập nhật số liệu về số lượng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn định kỳ hàng năm, báo cáo công đoàn cấp trên theo quy định.

4. Đối với công đoàn cấp cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ từ tổ công đoàn trở lên hoặc cử cán bộ công đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức.

- Chú trọng lựa chọn bầu cán bộ công đoàn từ tổ công đoàn trở lên theo hướng thúc đẩy sự tham gia tích cực của đoàn viên, người lao động trong việc lựa chọn, giới thiệu, hạn chế sự can thiệp của người sử dụng lao động trong quá trình chuẩn bị nhân sự bầu c, đảm bảo cán bộ công đoàn sau khi được bầu có đủ năng lực thực tế và đại diện được tiếng nói của đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc.

- Rà soát, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức thuộc công đoàn cơ sở (công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn) phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn, các trường công đoàn triển khai thực hiện Chương trình. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

 

 

Nơi nhận:
- Các y viên BCH TLĐ;
- Các LĐLĐ tnh, thành phố;
- Các CĐ ngành TW, và tương đương;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ, các trường công đoàn;
Đồng kính gửi:
- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo);
- Ban Dân vận Trung ương (để báo cáo).
- Lưu Toc, VP TLĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
(Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn s 1644/CTr-TLĐ ngày 04 tháng 11 năm 2013)

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, cụ thể như sau:

1. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách:

Thực hiện quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo các bước sau:

- Chương trình chung về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, thực hiện theo Quyết định số 904/QĐ-TLĐ ngày 29/7/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với các trường trung cấp công đoàn, các LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành TW và tương đương tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn; Các Ban trực thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp với Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, hàng năm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức công đoàn tại Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2. Đối tượng, nội dung, thi gian đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo nội dung và thời gian cho từng đối tượng như sau:

Đối tượng

Nội dung

Thi gian

Cấp thực hiện

Cán bộ công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn: Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện theo bộ “Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở” do Tng Liên đoàn phát hành năm 2013, cụ thể như sau:

Tổ trưởng, tổ phó công đoàn, nghiệp đoàn

- Công tác công vận của công đoàn

- Công tác tổ chức và hoạt động của tổ công đoàn

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của đơn vị/doanh nghiệp cho CNVC LĐ.

01 ngày/1 năm.

Tổ chức với nhiều hình thức khác nhau

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn

Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận

- Công tác công vận của công đoàn

- Những vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam

- Nội dung, phương pháp hoạt động của BCH công đoàn bộ phận, Chủ tịch công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận.

- Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch của công đoàn.

02 ngày/ 1 năm.

Tổ chức với nhiều hình thức khác nhau

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn

Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trong các cơ quan đơn vị HCSN, nghiệp đoàn

- Công tác công vận của công đoàn

- Những vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam

- Công tác tổ chức và hoạt động của CĐCS trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS (Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Chủ tịch)

Bước 1

02 ngày

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Tp, CĐ ngành TW và tương đương.

08 chuyên đề hoạt động của CĐCS gồm:

- Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh

- Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ

- Công đoàn phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

- CĐCS tham gia quản lý

- Công tác vận động nữ CNVCLĐ

- Công tác tài chính, kế toán của CĐCS

- Hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐCS.

- Hoạt động của CĐCS trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Bước 2.

Tổ chức thành nhiều lớp với nhiều hình thức khác nhau, cho phù hợp với nội dung chuyên đề.

Mỗi chuyên đề 1/2 ngày

 

- Công tác tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ

- Kỹ năng vận động CNVCLĐ của cán bộ CĐCS

- Kỹ năng giao tiếp, ứng dụng trong hoạt động công đoàn.

Bước 3.

Mỗi chuyên đề 1/2 ngày

 

Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp.

- Công tác công vận của công đoàn

- Những vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam

- Công tác tổ chức và hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp.

- Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS (Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Chủ tịch)

Bước 1

02 ngày

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Tp, CĐ ngành TW và tương đương.

08 chuyên đề hoạt động của CĐCS (như trên)

Bước 2.

(như trên)

 

06 chuyên đề về quan hệ lao động gồm:

- Hợp đồng lao động và trách nhiệm của CĐCS

- Tiền lương và trách nhiệm của CĐCS

- Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và vai trò của CĐCS.

- Giải quyết tranh chấp lao động, đình công và vai trò của CĐCS.

- Xây dựng quan hệ lao động, thúc đẩy đối thoại xã hội tại doanh nghiệp.

- Công đoàn tham gia và thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp.

Bước 3.

Tổ chức thành nhiều lớp với nhiều hình thức khác nhau, cho phù hợp với nội dung chuyên đề.

Mỗi chuyên đề từ 1/2 ngày đến 01 ngày

 

- Công tác tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn theo nhiệm kỳ

- Kỹ năng vận động công nhân, viên chức lao động của cán bộ CĐCS.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng dụng trong hoạt động công đoàn.

Bước 4

Mỗi chuyên đề 1/2 ngày

 

Cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến cán bộ, chuyên viên cơ quan Tổng Liên đoàn.

Cán bộ lãnh đạo (Chủ tịch, Phó chủ tịch) CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Tp, CĐ ngành TW và tương đương.

- Công tác công vận của công đoàn ở cấp độ chuyên sâu.

- Những quy định mới về chính sách và pháp luật.

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Các Nghị quyết, văn bản của công đoàn cấp trên

- Vai trò của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc:

+ Tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐCS

+ Công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ

05 ngày/ 1 năm.

Tổ chức các khóa đào tạo khác nhau

LĐLĐ tỉnh, Tp, CĐ ngành TW và tương đương.

Cán bộ, chuyên viên thuộc các ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Tp, CĐ ngành TW và tương đương.

- Những quy định mới chính sách và pháp luật.

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Kỹ năng, nghiệp vụ các chuyên đề...

05 ngày/1 năm.

Tổ chức các khóa đào tạo khác nhau

Tổng Liên đoàn.

LĐLĐ tỉnh, Tp, CĐ ngành TW và tương đương.

Cán bộ lãnh đạo (Chủ tịch, Phó chủ tịch) LĐLĐ tỉnh, Tp, CĐ ngành TW và tương đương

- Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận

- Những quy định mới về chính sách và pháp luật.

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Các chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Tổng Liên đoàn khóa XI.

- Các Nghị quyết, văn bản của Tổng Liên đoàn.

- Vai trò của tổ chức công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Các tiêu chuẩn lao động Quốc tế (ILO)

05 ngày/1 năm.

Tổ chức các khóa đào tạo khác nhau

Tổng Liên đoàn.

Cán bộ, chuyên viên thuộc các ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Tng Liên đoàn.

- Những quy định mới về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Các Nghị quyết, văn bản của Tổng Liên đoàn

- Kỹ năng, nghiệp vụ các chuyên đề...

05 ngày/1 năm.

Tổ chức các khóa đào tạo khác nhau

Tng Liên đoàn tổ chức

3. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

3.1- Tổng Liên đoàn:

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong hệ thống công đoàn cả nước.

Ban Tổ chức giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn:

- Phối hợp với các Ban có liên quan xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, đánh giá thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn hàng năm;

- Phối hợp với các Ban của Tổng Liên đoàn, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thống nhất trong toàn hệ thống.

- Đào tạo, quản lý, sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm chức; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho giảng viên kiêm chức. Bảo đảm giảng viên kiêm chức phải thực hiện được nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của cấp mình và hỗ trợ cho công đoàn cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

3.2- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương

Để bảo đảm thực hiện tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, yêu cầu LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW và tương đương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN (khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”. Trong đó, cần tập trung các nội dung sau:

- Phân công 01 phó trưởng ban tổ chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

- Hàng năm xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đảm bảo 15 % kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, đánh giá thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn hàng năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, đánh giá thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của cấp trên trực tiếp cơ sở.

3.3- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Hàng năm xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cấp mình và đảm bảo 15 % kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

3.4- Công đoàn cơ sở

- Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn t tổ phó trở lên với nội dung, hình thức phù hợp.

- Kịp thời báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1644/CTr-TLĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1644/CTr-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1644/CTr-TLĐ

Lược đồ Chương trình 1644/CTr-TLĐ 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 1644/CTr-TLĐ 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1644/CTr-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Tùng
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 1644/CTr-TLĐ 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 1644/CTr-TLĐ 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn

           • 04/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực