Văn bản khác 2075-CTr/BDVTW-TCCT

Chương trình 2075-CTr/BDVTW-TCCT năm 2016 về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016-2021

Nội dung toàn văn Chương trình 2075-CTr/BDVTW-TCCT 2016 phối hợp công tác dân vận


BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG -
TNG CỤC CHÍNH TRỊ QĐND
VIỆT NAM
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 2075-CTr/BDVTW-TCCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN VẬN GIA BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG VÀ TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 10/4/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vn Trung ương;

Căn c Quyết định số 50-QĐ/TW, ngày 21/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tchức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

Đ góp phần thực hiện thng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quc ln thXII và các nghị quyết, chthị của Đng v công tác dân vn trong tình hình mi, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp công tác dân vn giai đoạn 2016-2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện công tác dân vận. Phối hợp chặt chtrong nghiên cứu, tham mưu, đxuất và trin khai thực hiện chương trình hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đng, góp phần thực hiện thng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc ln th XII.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt gia Đảng với Nhân dân, góp phần cng ckhối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Nhà nước cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân ch, công bng, văn minh".

2. u cầu

Quán triệt, triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp thiết thực, hiệu qu, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công; chđộng, tạo điều kiện thuận lợi để cùng hoàn thành tt chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vn động các tng lớp Nhân dân thực hiện ch trương, đường li, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tham mưu với Đảng nhng chủ trương, giải pháp nh đạo công tác dân vn đáp ng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ T quc. Trin khai có hiệu quả các nghị quyết, chthị, quyết định, quy định, kết lun ca Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chở cơ sở trong hệ thống chính trị và trong Quân đội.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa gia đơn vị quân đội với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

3. Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, gim nghèo bền vững; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội; xây dựng nn quốc phòng toàn dân vng mạnh; gi vng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp Nhân dân.

4. Phối hợp với các lực lượng nắm chc tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng ca Nhân dân, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp từ cơ sở, không đ phát triển thành “điểm nóng”.

5. Thường xuyên trao đổi thông tin; phát hiện kịp thời nhng khó khăn, vướng mc trong thực hiện các nghị quyết, chthị của Đng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo đtham mưu với Đng và Nhà nước ban hành các chtrương, chính sách kịp thời, sát thực tiễn.

6. Hằng năm, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ; định kỳ kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chthị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và Chương trình phối hợp công tác dân vn gia Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021.

7. Phối hợp với cơ quan thông tn báo chí trong và ngoài Quân đội tuyên truyền, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" trong toàn quốc.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Dân vận Trung ương

Chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt nhng nội dung sau:

1.1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản chỉ đạo công tác dân vận; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chthị, quyết định, kết luận... về công tác dân vận của Đảng trong hệ thống chính trị và trong Quân đội từ Trung ương tới cơ sở.

1.2. Tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các tnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các thành viên trong hệ thng chính trị phối hợp chặt chvới Quân đội thực hiện tốt công tác dân vận, nhm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, givng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Quân đội vng mạnh.

1.3. Hướng dẫn Ban Dân vận các tnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ch trì phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vn giai đoạn 2016 - 2021.

1.4. Chỉ đạo, hướng dn các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vn Trung ương thường xuyên phối hợp chặt chvới các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham mưu, trin khai thực hiện có hiệu qucác nội dung trong Chương trình phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

1.5. Phối hợp xây dựng chương trình và tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Quân đội.

2. Tng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ trì phối hợp với Ban Dân vn Trung ương tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt nhng nội dung sau:

2.1. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, sơ kết, tng kết các chủ trương, nghị quyết, chthị, quyết định, kết luận... của Đng về công tác dân vn trong Quân đội và lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

2.2. Cụ thể hóa Chương trình phối hợp trong kế hoạch công tác dân vận hàng năm sát với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, các tổ chức quần chúng trong Quân đội triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng nhiệm vụ; tăng cường công tác kim tra việc thực hiện các chủ trương ca Đảng, của Quân y Trung ương về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Quân đội.

2.3. Chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Th đô Hà Nội hướng dn các đơn vị và cơ quan quản sự địa phương phối hợp với Ban Dân vn cấp ủy cùng cấp xây dựng, ký kết, trin khai thực hiện có hiệu quChương trình phối hợp công tác dân vn giai đoạn 2016 - 2021.

2.4. Chỉ đạo các học viện, nhà trường trong Quân đội, đào tạo đội ngũ cán bộ, cán bộ quân sự cơ sở có đ phm chất, trình độ, năng lực chuyên môn đtiến hành công tác dân vận; tập hun, bi dưng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vn đáp ứng yêu cu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương và Cục Dân vn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là Cơ quan Thưng trực, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra nm tình hình, tng hợp, báo cáo kết quthực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vn.

2. Ban Dân vận, cơ quan quân sự địa phương và cơ quan chính trị các đơn vị xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vn cụ thể ở cp mình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo ca cp ủy đng, chính quyn cùng cấp đ trin khai, thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm địa phương, đơn vị; tổ chức quán triệt tới toàn thcán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sthuộc cơ quan, đơn vị mình; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình phối hợp để các cấp, các ngành, đoàn th, các tầng lớp Nhân dân đng tình ủng hộ.

3. Việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận được các cấp đánh giá hằng năm, sơ kết vào gia năm 2019 và tổng kết vào cuối năm 2021.

4. Cơ quan chính trị các đơn vị đu mi trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Dân vn và cơ quan quân sự địa phương cùng cấp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng năm: Đánh giá kết quthực hiện Chương trình phối hợp thành một mục riêng trong báo cáo công tác dân vận hằng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; có báo cáo chuyên đvề thực hiện Chương trình phối hợp (báo cáo 6 tháng hoàn thành trưc 25/5, báo cáo năm hoàn thành trước 25/10). Các báo cáo gửi về hai cơ quan Thường trực để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

5. Trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp, căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo Ban Dân vn Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng trao đi, thống nhất đđiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG
Trương Thị Mai

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
Thượng tướng Lương Cường


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (đ b/c),
- Quân ủy Trung ương,
- Văn phòng T
rung ương Đảng và các Ban Đng TW,
- Các đ
ng chí Lãnh đạo Ban Dân vn Trung ương,
- Các đ
ng chí Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,
- Thường trực c
ác tỉnh ủy, thành ủy,
- Ban dân vận các t
nh y, thành y,
- Các
đầu mi trực thuộc Quân ủy TW,
- Các vụ, đơn vị thuộc 02 cơ quan phối hợp,
- Lưu: VT BDVTW
, TCCT.
ĐM in300/H.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2075-CTr/BDVTW-TCCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2075-CTr/BDVTW-TCCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2016
Ngày hiệu lực11/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2075-CTr/BDVTW-TCCT

Lược đồ Chương trình 2075-CTr/BDVTW-TCCT 2016 phối hợp công tác dân vận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 2075-CTr/BDVTW-TCCT 2016 phối hợp công tác dân vận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2075-CTr/BDVTW-TCCT
        Cơ quan ban hànhBan Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị
        Người kýTrương Thị Mai, Lương Cường
        Ngày ban hành11/11/2016
        Ngày hiệu lực11/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 2075-CTr/BDVTW-TCCT 2016 phối hợp công tác dân vận

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 2075-CTr/BDVTW-TCCT 2016 phối hợp công tác dân vận

           • 11/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực