Văn bản khác 2388/CTr-BHXH-BTTTT

Chương trình 2388/CTr-BHXH-BTTTT năm 2015 phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Chương trình 2388/CTr-BHXH-BTTTT 2015 thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2388/CTr-BHXH-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

2. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

3. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

4. Là cơ sở để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo BHXH và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

II. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông phải bám sát khuôn khổ Chương trình và quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia.

3. Chương trình được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hằng năm, theo sự chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; về vai trò của cấp ủy đảng ở cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức tuyên truyền thực hiện về chính sách BHXH, BHYT theo Nghị quyết số: 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, cụ thể là:

+ Định hướng nội dung thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí và trên hệ thống thông tin cơ sở;

+ Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

+ Tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình;

+ Tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền;

+ Tổ chức nhắn tin qua mạng viễn thông ...

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ về BHXH, BHYT để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở triển khai nội dung Chương trình phối hợp.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

- Căn cứ kinh phí tuyên truyền được phê duyệt hằng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông số kinh phí hỗ trợ để thực hiện Chương trình phối hợp, đồng thời dự thảo nội dung Hợp đồng phối hợp tuyên truyền và chuyển kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông đúng quy định, kịp tiến độ.

- Chủ trì việc sơ kết, tổng kết, đánh giá các hoạt động tuyên truyền theo nội dung của Chương trình.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH và BHYT.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lồng ghép việc tuyên truyền về chính sách BHXH và BHYT với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung vào các Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo ... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, viết tin bài tuyên truyền về các chuyên đề trong lĩnh vực BHXH và BHYT cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở; hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ngành Bảo hiểm xã hội.

- Tổ chức các hoạt động đưa thông tin BHXH và BHYT về cơ sở, chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về BHXH và BHYT thông qua đội thông tin lưu động, tổ chức các cuộc thi, trưng bày, triển lãm ... ở các địa phương.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu nêu trên.

- Phối hợp thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai nội dung của Chương trình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Ban Tuyên truyền và Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Thông tin cơ sở là đơn vị đầu mối phối hợp của hai cơ quan. Lãnh đạo các đơn vị đầu mối có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình và các Kế hoạch thông tin, tuyên truyền hằng năm; tổng hợp kết quả phối hợp hằng năm báo cáo Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền hằng năm.

2. Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm ký Hợp đồng thực hiện kế hoạch tuyên truyền hằng năm bằng nguồn kinh phí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp.

3. Hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cho 6 tháng cuối năm (nếu có phát sinh).

4. Tháng 12 hằng năm, hai bên tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; kiến nghị những giải pháp thực hiện cho các năm tiếp theo.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh nhu cầu mới hoặc có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về hai đơn vị đầu mối để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, điều chỉnh, bổ sung Chương trình hoặc thống nhất cách giải quyết./.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
-Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Bộ TTTT;
- BHXH, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Bộ TTTT;
- Lưu: VT BHXHVN, BTTTT.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2388/CTr-BHXH-BTTTT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2388/CTr-BHXH-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực30/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2388/CTr-BHXH-BTTTT

Lược đồ Chương trình 2388/CTr-BHXH-BTTTT 2015 thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 2388/CTr-BHXH-BTTTT 2015 thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội y tế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2388/CTr-BHXH-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thị Minh, Trương Minh Tuấn
        Ngày ban hành30/06/2015
        Ngày hiệu lực30/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chương trình 2388/CTr-BHXH-BTTTT 2015 thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội y tế

         Lịch sử hiệu lực Chương trình 2388/CTr-BHXH-BTTTT 2015 thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội y tế

         • 30/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực