Văn bản khác 2782/CTPH-BTTTT-BNV

Chương trình 2782/CTPH-BTTTT-BNV phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 2782/CTPH-BTTTT-BNV phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2782/CTPH-BTTTT-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

THÚC ĐẨY GẮN KẾT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Nội vụ;

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.         

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ

1. Nội dung

Trong giai đoạn 2011-2015, phối hp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010) và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011), bao gồm các nội dung chính sau:

a) Xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 -2015 với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

b) Phối hp chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, cơ quan chuyên trách về cải cách hành chính tại các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

c) Xây dựng, ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc.

d) Xây dựng quy định biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước.

đ) Xây dựng, ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

g) Xây dựng phần mềm điện tử dùng chung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

h) Triển khai công tác thông tin và truyền thông về cải cách hành chính.

i) Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức.

k) ng dụng công nghệ thông tin vào chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

l) Gắn kết cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

2. Kết quả

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

b) Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Lưu trữ.

c) Ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước.

d) Ban hành Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các chun trao đi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

đ) Hoàn thành Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức”.

e) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM 2012

TT

Tên công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến thời gian hoàn thành

D kiến kết quả hoàn thành

1

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, trong đó nêu rõ các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ

Cục ng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

10/2012

Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn

2

Xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ

Cục ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

12/2012

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ

3

Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức”

Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ

Cục ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyn thông, Vụ Công chức - Viên chức; Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ

12/2012

Dự án được phê duyệt

4

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Báo chí; Văn phòng - Bộ Thông tin và Truyền thông

12/2012

Triển khai các nội dung cho năm 2012

5

Tchức các bui làm việc nhằm đôn đốc, kiểm tra công tác gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

Cục ứng dụng công nghệ thông tin; Văn phòng - Bộ Thông tin và Truyền thông;

Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ đồng chủ trì

 

12/2012

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục ứng dụng công nghệ thông tin và Bộ Nội vụ giao Vụ Cải cách hành chính là các đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất, tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phối hp này.

2. Các đơn vị chức năng được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ của Chương trình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc hai Bộ nhằm thúc đẩy triển khai công việc thông qua các buổi làm việc trực tiếp, qua hình thức văn bản; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình phối hợp này theo hướng dẫn của các đơn vị đầu mối để tổng hợp báo cáo, đề xuất kịp thời các vướng mắc cần lãnh đạo hai Bộ giải quyết.

3. Căn cứ vào Chương trình phối hợp, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ trong việc gắn kết triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin với Kế hoạch cải cách hành chính của địa phương, tăng cường trao đi, tham vấn kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính.

4. Các đơn vị đầu mối có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị chủ trì triển khai các nội dung Chương trình phối hợp, báo cáo lãnh đạo hai Bộ tình hình thực hiện Chương trình phối hợp và đề xuất kế hoạch triển khai hợp tác hàng năm. Trong quá trình trin khai nếu phát sinh nhu cầu hợp tác mới, thống nhất đề xuất lãnh đạo hai Bộ bổ sung.

5. Lãnh đạo hai Bộ định kỳ họp hàng năm nhằm xem xét, chỉ đạo trin khai thực hiện Chương trình phối hợp này./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ

Nguyễn Thái Bình

BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Bắc Son

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị trực thuộc: Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ;
- Các cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Sở TT&TT, Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Cục ƯDCNTT, Vụ CCHC.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2782/CTPH-BTTTT-BNV

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2782/CTPH-BTTTT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2012
Ngày hiệu lực16/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2782/CTPH-BTTTT-BNV

Lược đồ Chương trình 2782/CTPH-BTTTT-BNV phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 2782/CTPH-BTTTT-BNV phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2782/CTPH-BTTTT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thái Bình, Nguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành16/10/2012
        Ngày hiệu lực16/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 2782/CTPH-BTTTT-BNV phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 2782/CTPH-BTTTT-BNV phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ

           • 16/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực