Văn bản khác 407/CTr-BHXH

Chương trình 407/CTr-BHXH năm 2014 truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành bảo hiểm xã hội về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 407/CTr-BHXH năm 2014 truyền thông nâng cao nhận thức BHXH phát triển 2013 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/CTr-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRUYỀN THÔNG NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA TOÀN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

Ngày 27/11/2013, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 1221/QĐ-BHXH Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững (PTBV) giai đoạn 2013-2015. Để triển khai có hiệu quả và đồng bộ Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015, BHXH Việt Nam xây dựng Chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành BHXH về PTBV giai đoạn 2013-2015 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015. Góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2015 trên phạm vi cả nước có 73% người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 38% dân số tham gia BHXH và 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo chỉ tiêu số 21 tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tới các cơ quan, đơn vị và mọi người dân đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên BHXH, BHYT.

3. Chương trình truyền thông được triển khai sâu rộng, nghiêm túc giúp cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành nhận thức sâu sắc các nội dung Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Làm rõ ý nghĩa Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

2. Phổ biến những nội dung của Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

3. Gắn công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN với những nội dung của Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

4. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH trong việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

5. Nâng cao trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) triển khai phổ biến Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông quốc gia gồm có Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân; các cơ quan báo chí ở địa phương triển khai thực hiện các chương trình đã được ký kết lồng ghép đưa tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT cùng với các nội dung của Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

3. Phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền theo nội dung các chương trình thỏa thuận được ký kết giữa BHXH Việt Nam với đơn vị gắn với các nội dung tuyên truyền về PTBV.

4. Báo BHXH, tạp chí BHXH và website BHXH cùng với việc đăng bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT kết hợp đăng các bài viết tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015.

5. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân - Bộ Công an căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị triển khai hiệu quả Chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành BHXH về PTBV giai đoạn 2013-2015.

6. Sử dụng kinh phí triển khai Chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành BHXH về PTBV giai đoạn 2013-2015 đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.

Trên đây là Chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn Ngành về PTBV giai đoạn 2013-2015. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn chi tiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân - Bộ Công an;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 407/CTr-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu407/CTr-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 407/CTr-BHXH

Lược đồ Chương trình 407/CTr-BHXH năm 2014 truyền thông nâng cao nhận thức BHXH phát triển 2013 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 407/CTr-BHXH năm 2014 truyền thông nâng cao nhận thức BHXH phát triển 2013 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu407/CTr-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 407/CTr-BHXH năm 2014 truyền thông nâng cao nhận thức BHXH phát triển 2013 2015

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 407/CTr-BHXH năm 2014 truyền thông nâng cao nhận thức BHXH phát triển 2013 2015

           • 27/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực