Văn bản khác 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN

Chương trình 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012-2015

Nội dung toàn văn Chương trình 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2012-2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nội dung “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”;

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Thực hiện Thông báo số 26/TB-TW ngày 09/5/2011 thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư;

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”;

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam;

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012 - 2017);

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp về việc “đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 - 2015” với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng, đặc biệt của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vị trí, vai trò của gia đình, về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Hỗ trợ hội viên, phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt công tác gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, phát triển bền vững, thực sự là tổ ấm của mọi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các nội dung của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

2. Yêu cầu

- Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng đặc thù phụ nữ từng vùng, miền, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Thông qua đó vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở, địa phương mình đang sinh sống, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và vai trò của gia đình trong xã hội, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch chỉ đạo thực hiện hàng năm, có sự theo dõi, kiểm tra giám sát, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả với nội dung hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Hội phụ nữ; đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Nội dung, hình thức phối hợp

- Phối hợp đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

- Phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, cung cấp các kiến thức, kỹ năng, giáo dục các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của gia đình; quyền, nghĩa vụ của gia đình; kỹ năng sống, tổ chức cuộc sống gia đình; mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình với giáo dục về bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, xóa đói giảm nghèo nhằm tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đời sống gia đình.

- Phối hợp đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động thông qua việc đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” và “Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng người phụ nữ có đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

2. Các hoạt động cụ thể

2.1. Tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” hiện có của Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành; phấn đấu mỗi xã/phường thành lập được ít nhất 1 câu lạc bộ và duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ (3 tháng/lần) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút sự tham gia của các thành viên trong gia đình hội viên, phụ nữ.

2.2. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cấp Trung ương, tỉnh/thành về công tác gia đình.

2.3. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội cơ sở về giáo dục, đạo đức, lối sống, mối quan hệ, ứng xử của các thành viên trong gia đình, về bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2.4. Tổ chức các lớp tập huấn cho phụ nữ làm nghề hướng dẫn viên du lịch tại một số địa phương nơi có danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa; khuyến khích tạo điều kiện để các gia đình tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí và tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

2.5. Tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao gia đình hàng năm các cấp; biên soạn và cung cấp các tài liệu giáo dục về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với phong tục, tập quán, trình độ văn hóa của phụ nữ ở các vùng, miền khác nhau, nhất là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, biển đảo...

2.6. Hàng năm phối hợp tổ chức “Ngày hội gia đình hạnh phúc” vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) dưới các hình thức: biểu dương, tôn vinh các gia đình tiêu biểu, hội thảo, hội nghị, giao lưu văn hoá, văn nghệ, triển lãm các chủ đề liên quan đến gia đình về vai trò của phụ nữ trong gia đình.

2.7. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; phối hợp thực hiện Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm tiền hôn nhân và gia đình cấp Trung ương và tại các tỉnh/thành, phối hợp tổ chức các hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ.

2.8. Phối hợp xây dựng một số mô hình gia đình hội viên phụ nữ làm du lịch sinh thái ở những địa phương có lợi thế về hoạt động du lịch, xây dựng, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại chỗ là phụ nữ nhằm hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình thông qua hoạt động du lịch cộng đồng.

2.9. Phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông thuộc hệ thống của Hội và ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; biên soạn và cung cấp các tài liệu giáo dục về gia đình phù hợp đối tượng phụ nữ ở các vùng, miền, nhất là cho phụ nữ là người dân tộc thiểu số.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam căn cứ vào nội dung Chương trình phối hợp có văn bản hướng dẫn cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành hàng năm phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình và họp giao ban liên ngành để đánh giá kết quả phối hợp, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện tại địa phương và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3. Định kỳ hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phối hợp trong năm tiếp theo; cuối năm 2015 tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai tổ chức thực hiện Chương trình và đề ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình.

4. Giao Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Ban Gia đình - Xã hội (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) là cơ quan đầu mối, thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện Chương trình. Ở địa phương, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Gia đình - Xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành là cơ quan thường trực.

5. Căn cứ Chương trình phối hợp, hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng nội dung hoạt động cụ thể và dự toán kinh phí cho các hoạt động do mình tổ chức.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành chủ động phối hợp đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp cân đối ngân sách, bố trí kinh phí phù hợp thực hiện Chương trình.

Chương trình phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, hai bên cùng trao đổi để thống nhất cách giải quyết./.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hòa

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội LHPNVN;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Hội LHPNVN;
- Sở VHTTDL 63 tỉnh/thành;
- Hội LHPN 63 tỉnh/thành;
- Lưu: VT, GĐ, Ban GĐXH. KVQ (150)+15.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2012
Ngày hiệu lực27/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN

Lược đồ Chương trình 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh Hòa
        Ngày ban hành27/12/2012
        Ngày hiệu lực27/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

           • 27/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực