Văn bản khác 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW

Chương trình 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW năm 2013 về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW năm 2013 chính sách ưu đãi người có công cách mạng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM (2014 – 2015)

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015);

Căn cứ thực tiễn thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong thời gian qua và hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015);

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tập trung vào 7 đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến, khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

2. Yêu cầu

- Trong 2 năm (2014-2015), tiến hành rà soát, làm rõ danh sách những người có công và gia đình người có công đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước để xây dựng kế hoạch giải quyết trong các năm sau.

- Phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để kiến nghị với Nhà nước điều chỉnh trong thời gian tới.

- Phát huy và tăng cường sức mạnh tổng hợp, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, sự đóng góp của toàn xã hội để chăm lo và ổn định đời sống của người có công và gia đình họ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

- Khen thưởng các địa phương, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc cho việc rà soát thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước và các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung vào các chính sách: Chính sách trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho người có công và gia đình; Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế đối với gia đình người có công; Chính sách ưu đãi trong giáo dục đào tạo; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công; Chính sách điều dưỡng; Chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, có phương thức phổ biến rộng rãi đến từng hộ gia đình.

2. Tổ chức rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Rà soát, lập danh sách ở từng xã, phường, thị trấn những người đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ, cần thực hiện chính sách ưu đãi theo 7 đối tượng (đã nêu tại mục 1, phần I). Thông báo công khai danh sách trong cuộc họp thôn, tổ dân phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn...

3. Giải quyết chính sách đối với người có công sau khi tổng rà soát.

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch giải quyết chính sách theo quy định của Nhà nước đối với những người có công chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ theo danh sách đã được lập; đề xuất xử lý những trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, khuyến khích các địa phương, cơ quan, tổ chức hoàn thành sớm và có chất lượng việc rà soát.

4. Đánh giá kết quả và thực hiện công tác thi đua khen thưởng

Tổ chức đánh giá kết quả rà soát; xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương theo phân công tại điểm 2.2 Mục 2 trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình tổng rà soát.

- Tổng hợp danh sách những người có công và gia đình người có công chưa được hưởng; hưởng chưa đầy đủ hoặc đối tượng sai phạm trong quá trình chính sách ưu đãi của Nhà nước từ các địa phương.

- Chỉ đạo toàn diện việc xây dựng kế hoạch và thực hiện giải quyết chính sách cho người có công tại các địa phương theo đúng tiến độ đề ra.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai Chương trình tuyên truyền về các chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, họp chỉ đạo điều hành trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng rà soát.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để được cung cấp các số liệu đối tượng sau khi rà soát do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc bảo đảm kinh phí để thực hiện Chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Chỉ thị 23/TT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2.1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên có liên quan ở Trung ương hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tham gia tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về người có công; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp lập danh sách người có công và gia đình đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước.

- Phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng và triển khai Chương trình tuyên truyền về các chính sách đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg.

- Phân công trách nhiệm cụ thể từng đồng chí trong Ban Thường trực trong việc theo dõi, chỉ đạo việc triển khai Chương trình tổng rà soát.

2.2. Các đoàn thể chính trị xã hội và các Hội có liên quan

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc tổng rà soát các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, cụ thể như sau:

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Rà soát đối tượng thương binh, bệnh binh;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Rà soát đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Rà soát đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng.

- Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Rà soát đối tượng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ.

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Rà soát đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Hội Cựu thanh niên xung phong và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Rà soát đối tượng cựu thanh niên xung phong kháng chiến.

IV. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

1.1. Tháng 12/2013: Ký kết Chương trình phối hợp Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

1.2. Tháng 12/2013-02/2014:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu, mẫu biểu để phục vụ Chương trình tổng rà soát.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương triển khai tập huấn, hướng dẫn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương triển khai chương trình phối hợp, phát động thi đua hoàn thành tốt và sớm việc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

1.3. Tháng 3/2014 - 7/2014:

- Tháng 3/2014- 4/2014: Mỗi quận, huyện chọn một xã, phường, thị trấn để thực hiện rà soát thí điểm, rút kinh nghiệm để tổ chức tổng rà soát.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND cấp xã rà soát, thống nhất danh sách người có công tại xã, phường, thị trấn (Danh sách 1), danh sách người có công đã được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi (Danh sách 2), danh sách người có công chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi (Danh sách 3) và danh sách phát hiện có sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách.

- Tháng 5/2014 - 7/2014: Tổng rà soát các xã, phường, thị trấn còn lại.

Ủy ban Nhân dân cấp xã chuyển Danh sách 3 cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch giải quyết đầy đủ chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Trước ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2014, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố kết quả tổng rà soát chính sách cho người có công thuộc Danh sách 3 của địa phương.

- Tháng 8/2014 - 4/2015: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp giải quyết chính sách theo đúng quy định của Nhà nước cho người có công trong Danh sách 3, thông báo kết quả giải quyết vào 2 đợt: 22/12/2014 và 30/4/2015.

- Tháng 10/2015: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất báo cáo Chính phủ và Quốc hội kết quả việc Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công trong cả nước.

2. Tổ chức thực hiện

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cung cấp tài liệu, tổ chức tuyên truyền, tổng hợp báo cáo, định kỳ giao ban, họp chỉ đạo, điều hành.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện theo nội dung, tiến độ đề ra.

- Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội được giao rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tổ chức giao ban nắm kết quả, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình định kỳ theo kế hoạch ở từng cấp báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Giao Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Phong trào, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp này.

 

TM.BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Vũ Trọng Kim

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BỘ TRƯỞNG

Phạm Thị Hải Chuyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực05/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW

Lược đồ Chương trình 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW năm 2013 chính sách ưu đãi người có công cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW năm 2013 chính sách ưu đãi người có công cách mạng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW
        Cơ quan ban hànhBan Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýVũ Trọng Kim, Phạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành05/12/2013
        Ngày hiệu lực05/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW năm 2013 chính sách ưu đãi người có công cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW năm 2013 chính sách ưu đãi người có công cách mạng

           • 05/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực