Văn bản khác 59/CT-BCĐTWXDNTM

Chương trình 59/CT-BCĐTWXDNTM công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Nội dung toàn văn Chương trình 59/CT-BCĐTWXDNTM Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 59/CT-BCĐTWXDNTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012

CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

I. NHỮNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO CHUNG

1. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng văn bản hướng dẫn

a) Các Bộ, ngành Trung ương theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 800/QĐ-TTg tập trung hoàn thành các văn bản hướng dẫn còn thiếu; đồng thời, rà soát bổ sung sửa đổi các quy định, hướng dẫn đã có để phù hợp với thực tiễn xây dựng nông thôn mới (như cơ chế, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản; thủ tục, quy trình thanh quyết toán các nguồn vốn của Chương trình theo hướng đơn giản).

b) Các Bộ, ngành Trung ương chậm nhất trong tháng 7 năm 2012 hoàn thành các văn bản hướng dẫn, công việc, cụ thể như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bổ sung hướng dẫn về quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng đơn giản hóa; cơ chế lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

- Bộ Tài chính: Điều chỉnh thủ tục giải ngân, thanh, quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tự thực hiện và chủ động giám sát.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số tiêu chí cần thiết; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành điều chỉnh thông tư hướng dẫn thực hiện các tiêu chí khác cho phù hợp.

+ Hoàn thiện Bộ tài liệu xây dựng nông thôn mới dùng cho đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; bổ sung, cập nhật, ban hành “Sổ tay” hướng dẫn xây dựng nông thôn mới cấp xã; biên soạn Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu sản xuất phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã.

- Bộ Xây dựng: Bổ sung hướng dẫn tiêu chí nhà ở nông thôn, phù hợp với bản sắc văn hóa các dân tộc và phù hợp với điều kiện sống văn minh; hướng dẫn về quản lý xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn thực hiện quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020.

- Bộ Y tế: Hướng dẫn thực hiện Đề án Phát triển y tế nông thôn.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giai đoạn 2013 - 2020.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Khẩn trương trình Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 về định hướng giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo.

- Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về chính sách thu hút, khuyến khích trí thức trẻ về công tác ở nông thôn; nghiên cứu đánh giá các mô hình tổ chức bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện để đề xuất hình thức tổ chức phù hợp.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

a) Các Bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức trong Đảng và trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới… để cả hệ thống chính trị ở cơ sở và người dân hiểu rõ: (i) Đây là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài, thường xuyên và liên tục trong nông thôn, không phải là một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; (ii) xây dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ thể, người dân phải nhận thức đúng và chủ động tham gia thì công cuộc xây dựng nông thôn mới mới thành công, Nhà nước có vai trò hỗ trợ; (iii) gắn ưu tiên chỉ đạo điểm với triển khai đồng loạt trên diện rộng ở tất cả các xã.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du dịch chỉ đạo xây dựng các chương trình nghệ thuật, các tiểu phẩm tuyên truyền về phong trào nông thôn mới, chỉ đạo các chương trình văn nghệ quần chúng, thi đấu thể thao trong nông dân.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống phát thanh, truyền hình tăng thời lượng các chuyên mục về xây dựng nông thôn mới (trong đó tăng nội dung về kinh nghiệm những địa phương làm tốt, những mô hình hay, những gương điển hình tiên tiến).

d) Định kỳ 3 tháng một lần, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức họp báo để trao đổi thông tin về tình hình xây dựng nông thôn mới trong cả nước.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động cuộc thi “Giải báo chí Quốc gia viết về xây dựng nông thôn mới”.

e) Các Bộ, ngành tổ chức phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mỗi đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức đều tham gia và đăng ký thực hiện một loại công việc cụ thể góp phần vào xây dựng nông thôn mới.

3. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng và đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã và thôn, bản

a) Các Bộ, ngành Trung ương theo nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình đào tạo công chức xã (đề án theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới phù hợp với cấp xã, huyện, tỉnh; tập huấn cho khoảng 1.000 giảng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm nòng cốt tập huấn cho cán bộ cấp xã, thôn, bản; chỉ đạo các địa phương ưu tiên tập huấn để nhân rộng những mô hình, điển hình thành công, nhất là cách làm, các phong trào xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu, điều kiện cụ thể và lợi thế sản xuất của từng nơi.

4. Tập trung chỉ đạo cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và lập Đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã

a) Bộ Xây dựng khẩn trương tập huấn Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn về quy hoạch nông thôn cho các đơn vị tư vấn và chủ tịch các xã để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và hiệu quả quản lý quy hoạch được duyệt.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với các Bộ, ngành tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch với tầm nhìn dài hạn; trong đó, đặc biệt chú ý đến quy hoạch sản xuất để đảm bảo tính bền vững của xây dựng nông thôn mới với tầm nhìn dài hạn; cơ bản hoàn thành quy hoạch nông thôn mới trên cả nước trong năm 2012.

c) Các Bộ, ngành phải chủ động và tập trung hỗ trợ các địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quy hoạch.

5. Đẩy mạnh chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo các địa phương:

a) Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ tiên tiến;

b) Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể, liên kết sản xuất để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho hộ cư dân nông thôn;

c) Thí điểm và hoàn thiện các mô hình cung ứng vật tư, dịch vụ nông nghiệp gắn kết với phát triển sản xuất, chú trọng cấp thôn, hộ gia đình.

6. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc gắn với xây dựng nông thôn mới.

b) Các Bộ, ngành chủ động hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa.

7. Về xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã, tập trung phát triển các công trình ở thôn, bản trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân và căn cứ vào lợi thế, nhu cầu thiết thực của cộng đồng từng nơi (công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện, nước sạch…).

8. Kết hợp giữa ưu tiên chỉ đạo điểm và đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằm đảm bảo tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm, đồng thời tăng số tiêu chí đạt chuẩn của tất cả các xã:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát lại mục tiêu, danh sách cụ thể số xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là khả năng huy động nguồn lực tại chỗ; trên cơ sở đó, cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất cho các xã chỉ đạo điểm. Đẩy mạnh triển khai các nội dung không cần nhiều kinh phí trên địa bàn của tất cả các xã, như cải tạo vườn tạp, cải tạo nhà ở, các công trình vệ sinh gia đình, nâng cao đời sống văn hóa nông thôn, tăng cường tình làng nghĩa xóm.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu hàng năm số xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho từng tỉnh thành phố;

9. Tăng cường huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn nông thôn và các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA để đề xuất nâng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương trực tiếp cho Chương trình; đẩy mạnh việc vận động nguồn vốn ODA cho Chương trình.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên cùng một địa bàn theo hướng giao quyền chủ động cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, đảm bảo được mục tiêu của các chương trình, tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của địa phương và tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát lại các quy định và đánh giá kết quả thực hiện cho vay tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP để đề xuất điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn nông thôn tiếp cận các nguồn tín dụng; nghiên cứu đề xuất Chương trình tín dụng ưu đãi đặc thù cho xây dựng nông thôn mới.

d) Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích người dân và cộng đồng chủ động, tích cực tham gia và đóng góp vào xây dựng nông thôn mới; tích cực huy động nguồn lực từ quỹ đất ở các xã để tạo cho xã chủ động trong xây dựng nông thôn mới.

10. Công tác kiểm tra chỉ đạo

Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi tình hình triển khai và tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra các địa phương theo địa bàn được phân công.

11. Chương trình Hội nghị, hội thảo

a) Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Kế hoạch năm 2012: Ngày 24 tháng 4 năm 2012.

b) Hội thảo đánh giá kết quả triển khai công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Quý II năm 2012.

c) Hội nghị toàn thể Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2012: Tháng 7 năm 2012.

d) Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương: Quý IV năm 2012.

đ) Hội nghị toàn quốc về đánh giá kết quả triển khai năm 2012 và triển khai Kế hoạch năm 2013: Tháng 12 năm 2012.

12. Công tác thông tin, báo cáo

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và ban hành hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo của Chương trình; tổ chức triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, báo cáo thông tin trực tuyến của Chương trình; xây dựng và triển khai Hệ thống giám sát và đánh giá Chương trình.

b) Định kỳ 3 tháng 1 lần các Bộ, ngành, địa phương có báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về xây dựng nông thôn mới gửi Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Hàng năm, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo tới các địa phương về kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (trong đó báo cáo rõ: số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, số xã có tiêu chí đạt được tăng thêm, số tiêu chí đạt được ở các xã điểm, số tiêu chí đạt được ở các xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015, số tiêu chí đạt được bình quân của từng địa phương…)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chương trình công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Định kỳ háng quý, 6 tháng và cuối năm tiến hành rà soát báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện của từng Bộ, ngành (tại các báo cáo định kỳ, trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân).

3. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương; theo dõi và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện của các thành viên tại cuộc họp giao ban định kỳ.

4. Các địa phương căn cứ vào Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương và thực tế của địa phương để cụ thể hóa Chương trình xây dựng nông thôn mới thành các chỉ tiêu cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vào Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để triển khai, phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c);
- Các đồng chí thành viên BCĐ TW;
- Thành viên VPĐP TW;
- BCĐXDNTM các tỉnh, TP trực thuộc tw;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, BCĐTWXDNTM (05).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/CT-BCĐTWXDNTM

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu59/CT-BCĐTWXDNTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2012
Ngày hiệu lực31/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/CT-BCĐTWXDNTM

Lược đồ Chương trình 59/CT-BCĐTWXDNTM Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 59/CT-BCĐTWXDNTM Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu59/CT-BCĐTWXDNTM
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành31/05/2012
        Ngày hiệu lực31/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 59/CT-BCĐTWXDNTM Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 59/CT-BCĐTWXDNTM Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

           • 31/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực