Văn bản khác 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN

Chương trình 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017

Nội dung toàn văn Chương trình 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết số 02/NQLT ngày 01/9/1997 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên công nhân, viên chức và lao động trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, phát huy những kết quả đạt được trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động thời gian qua, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012- 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, công nhân, lao động trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

- Xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân, lao động trẻ năng động và sáng tạo, giỏi nghề và yêu nước, quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, lao động trẻ.

- Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, lao động trẻ trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý trong đoàn viên, công nhân, lao động trẻ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam.

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, công nhân, lao động trẻ phù hợp với từng đối tượng theo ngành nghề, địa phương; trước hết là tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, các Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh...

- Phát động và tổ chức sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, lao động trẻ phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự phát triển đất nước. Nâng cao chất lượng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, công nhân, lao động trẻ ưu tú để cấp uỷ bồi dưỡng kết nạp Đảng.

- Phối hợp tổ chức xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, chất lượng, hiệu quả; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân, góp phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững (theo mục tiêu của đề án 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng 2020).

- Tổ chức truyền thông về kỹ năng sống cho công nhân, lao động, nhất là nữ công nhân, lao động trẻ sống ở các khu nhà trọ, giúp họ có thêm kinh nghiệm, vốn sống để thực hiện tốt vai trò của mình, tránh xa các tệ nạn xã hội do thiếu hiểu biết gây ra.

- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện gắn với việc xây dựng “Tổ công nhân tự quản”; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, lao động trẻ về phòng, chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, nghiên cứu xây dựng mô hình “Tổ, nhóm thanh niên lao động trẻ xung kích, tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội” trong các đơn vị.

2. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, lao động trẻ

- Chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, lao động trẻ; quan tâm lao động trẻ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các doanh nghiệp sắp xếp lại theo hướng cơ cấu nền kinh tế, về những vấn đề như: việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết tranh chấp lao động, đình công... qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Phối hợp tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ”; tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc hàng năm

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hửng ứng “Tháng thanh niên” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và “Tháng Công nhân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động hàng năm.

- Phối hợp triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phối hợp tổ chức phong trào thi đua liên kết xây dựngcông trình Thuỷ điện Lai Châu và các công trình trọng điểm của đất nước.

3. Phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

- Phối hợp chỉ đạo nghiên cứu để đổi mới nội dung sinh hoạt, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong việc tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, củng cố, phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trước hết tập trung xây dựng tổ chức Đoàn tại những nơi đã có tổ chức Công đoàn ở khu vực ngoài nhà nước, nhất là ở các khu công nghiệp.

- Xây dựng lực lượng thanh niên công nhân làm nòng cốt trong các doanh nghiệp, từng bước xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho lực lượng nòng cốt sinh hoạt, một mặt nắm tình hình công nhân, lao động trẻ để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và có hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đối tượng công nhân, lao động trẻ.

- Đổi mới các nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đoàn, hội phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm mục đích nâng cao chất lượng của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thu hút đông đảo công nhân, lao động trẻ ở các doanh nghiệp tham gia tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Tạo mối quan hệ phối hợp chỉ đạo cùng với người sử dụng lao động: Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về kinh phí cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đó làm mô hình điểm để tiếp tục nhân rộng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt làm công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Công đoàn theo hệ thống ngành dọc chủ động xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể, trên cơ sở các nội dung trong Chương trình phối hợp của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Văn phòng Tổng Liên đoàn; Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao cho Ban Than niên Công nhân và Đô thị là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo hai bên theo dõi, tham mưu chỉ đạo và kiểm tra các cấp thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động này.

- Định kỳ 6 tháng một lần cơ quan thường trực họp thống nhất, rút kinh nghiệm và báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động. Căn cứ yêu cầu công tác và thời gian cụ thể sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động tại địa phương, cơ sở; hàng năm lãnh đạo hai ngành sẽ họp sơ kết, kiểm điểm Chương trình phối hợp hoạt động và đề ra kế hoạch cho năm tiếp theo.

- Phân công trách nhiệm từng bên như sau:

+ Hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, triển khai các nội dung tại mục 1 của Chương trình phối hợp.

+ Tổng Liên đoàn chủ trì tổ chức chỉ đạo và phối hợp với Trung ương Đoàn thực hiện mục 2 của Chương trình phối hợp hoạt động.

+ Trung ương Đoàn chủ trì tổ chức chỉ đạo và phối hợp với Tổng Liên đoàn thực hiện các nội dung tại mục 3 của Chương trình phối hợp.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp bộ Đoàn và Công đoàn triển khai thực hiện tốt các hoạt động phối hợp nêu trên. Định kỳ 1 năm có báo cáo gửi về cơ quan thường trực.

 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ THỨ NHẤT
Nguyễn Đắc Vinh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Ban Tổ chức TW, Ban Dân vận TW,
Văn phòng TW (để b/c);
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đoàn Chủ tịch TLĐ; Ban Bí thư TƯĐTN;
- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Tỉnh, thành Đoàn;
- Các CĐ ngành TW, CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ, TƯĐTN;
Lưu: VP TLĐ và VP TƯĐTN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2012
Ngày hiệu lực03/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN

Lược đồ Chương trình 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Ngọc Tùng, Nguyễn Đắc Vinh
        Ngày ban hành03/05/2012
        Ngày hiệu lực03/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

           • 03/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực