Văn bản khác 6309/CTr-UBND

Chương trình 6309/CTr-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 6309/CTr-UBND 2013 thu hút sử dụng quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6309/CTr-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN TỚI

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới với những nội dung như sau:

I. Mục đích

Xác định nội dung và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các công việc để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Lâm Đồng thời gian tới, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của địa phương và tăng cường công tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đúng các quan điểm, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Chính phủ.

II. Định hướng đầu tư nước ngoài thời gian tới.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Lâm Đồng theo hướng chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, dịch vụ hiện đại.

- Tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, doanh nghiệp phụ trợ; khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần từ gia công sang sản xuất; đồng thời chú trọng đến việc lựa chọn các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Lâm Đồng.

- Khuyến khích tạo điều kiện và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với nhau và với các doanh nghiệp trong nước.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch một cách có hiệu quả và khả thi đối với từng ngành, từng địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư nước ngoài của tỉnh.

Tăng cường công tác nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương, của Chính phủ để cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung các chính sách thu hút và định hướng đầu tư trên từng lĩnh vực của tỉnh; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và phân công cụ thể cơ quan giải quyết các nội dung có liên quan đến đầu tư nước ngoài.

3. Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cần gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng; các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh phải phù hợp và thống nhất với các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tập trung rà soát, phân loại các dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư để tận dụng và phát huy hiệu quả, thu hút tối đa nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ cao, công nghệ sạch thuộc các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, các nước EU, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) đến nghiên cứu và tham gia đầu tư các dự án thuộc các ngành nghề, lĩnh vực mà địa phương có lợi thế. Đồng thời, tăng cường các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư lấp đầy các khu, cụm, điểm công nghiệp.

Hàng năm rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với lợi thế, thế mạnh của tỉnh để kêu gọi đầu tư nước ngoài.

4. Thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trước tình hình mới.

Xây dựng chương trình hành động cụ thể về việc đào tạo nguồn nhân lực và liên kết với các doanh nghiệp sử dụng lao động để đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp ĐTNN đào tạo nghề cho người lao động tại doanh nghiệp.

5. Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp ưu tiên và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các giải pháp nêu trên, cần tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển các ngành công nghiệp nói chung và các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tranh thủ các nguồn vốn hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, tiếp tục đầu tư sâu và mở rộng quy mô phát triển các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu về hạ tầng khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ phát triển.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư trên các mặt hàng sau:

Tăng cường công tác thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn tỉnh.

Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về kiểm soát máy móc, thiết bị, công nghệ nhập khẩu vào Việt Nam. Định kỳ tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của các ngành, lĩnh vực để xác định lĩnh vực ưu tiên thu hút ĐTNN của tỉnh Lâm Đồng.

Đẩy mạnh việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp có vốn ĐTNN trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lao động làm việc trong các dự án ĐTNN; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định đối với lao động nước ngoài; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với người nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại Lâm Đồng.

Đẩy mạnh công tác đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất; tổng rà soát, phân loại các dự án sử dụng đất; kiên quyết thu hồi các diện tích đất, mặt nước đã giao cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để đấu giá, đấu thầu hoặc giao cho các nhà đầu tư có tiềm lực tiến hành đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả hơn.

Định kỳ hàng quý phải rà soát, phân loại các dự án ĐTNN để có hướng xử lý thích hợp đối với những dự án có khó khăn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án ĐTNN trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn; đôn đốc các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai hoặc chưa tuân thủ các cam kết nhất là về công nghệ, bảo vệ môi trường, chế độ cho người lao động, nghĩa vụ tài chính; đồng thời, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở quản lý chuyên ngành cùng UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tăng cường phối hợp, rà soát, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra đối với các dự án ĐTNN, đặc biệt lưu ý hơn các dự án thuộc các nhóm: có quy mô lớn; chiếm diện tích đất lớn; dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường; dự án tiêu tốn năng lượng; các dự án nhạy cảm khác,… Trong quá trình kiểm tra, giám sát, khi phát hiện sai phạm tùy theo mức độ có thể kiến nghị UBND tỉnh thu hồi GCNĐT đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm quy định của pháp luật,…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện chương trình hành động.

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo chương trình này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế các Sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban chỉ đạo Tây Nguyên;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- UV Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo và CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN TỚI

Đơn vị chủ trì

Nội dung thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời hạn thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

2013

Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tham gia góp ý Nghị định của Chính phủ về việc ban hành danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều chỉnh, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

2013

Triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

2013

Xây dựng các tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư theo hướng ưu tiên thu hút những dự án có công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm đất đai, có giá trị gia tăng lớn đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh.

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

2013-2014

Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, giải pháp để nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến giải quyết các thủ tục đầu tư

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

2013-2014

Hoàn chỉnh và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh trong Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN, tổ chức tiếp nhận, quản lý hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

 

Thực hiện đầy đủ công tác hậu kiểm theo chức năng, đặc biệt lưu ý đối với vấn đề rà soát tiến độ thực hiện dự án, chuyển giá, ô nhiễm môi trường, gian lận đầu tư,…; xử lý dứt điểm dự án không triển khai thực hiện hoặc hết hạn, dự án mà nhà đầu tư bỏ trốn để tạo cơ hội cho nhà đầu tư mới; tăng cường sử dụng các công cụ tài chính (báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập), cơ chế giám định, cơ chế định giá… để nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động đầu tư

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

Rà soát, lập danh mục và nêu các vướng mắc của các dự án đã hết hạn mà chưa thu hồi GCNĐT báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp quản lý và có hướng xử lý

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Quý IV/2013

Rà soát các trường hợp tranh chấp và có khả năng xảy ra tranh chấp báo cáo UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan cùng hỗ trợ doanh nghiệp

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

Sở Tài chính

Tham gia góp ý đề án thành lập Quỹ cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hình thức PPP

Các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố

Quý IV/2013

Ban hành quy định về quy trình, thủ tục giải ngân và quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước đối với các dự án PPP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính

Sở Công thương

Góp ý dự thảo Luật khuyến khích và phát triển công nghiệp hỗ trợ

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Công Thương

Đánh giá cụ thể tác động của Việt Nam thực hiện đầy đủ Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA) vào năm 2015 đối với tỉnh Lâm Đồng

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Công Thương

Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT

2012-2013

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Các sở ngành của tỉnh UBND các huyện, thành phố

2014-2015

Xây dựng và triển khai chương trình đổi mới công nghệ và trang thiết bị của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Hỗ trợ đầu tư thay thế các thiết bị, chuyển đổi công nghệ, cải thiện hiệu suất đối với các thiết bị cũ bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng.

Xây dựng các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và nhân rộng

Sở Khoa học và Công nghệ

2013-2020

Thực hiện lồng ghép việc phát triển ngành công nghiệp môi trường vào chiến lược quy hoạch phát triển ngành.

Khuyến khích thành lập các đơn vị thuộc lĩnh vực môi trường, các đơn vị tư vấn về phát triển bền vững

 

2015-2020

Hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Tăng cường các biện pháp nhằm sử dụng bền vững tài nguyên, phục hồi môi trường. Phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường

 

2015-2030

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc đầu tư, phát triển ngành công nghiệp môi trường thông qua các hoạt động đào tạo và hình thức tuyên truyền khác nhau

 

2014-2020

Thực hiện các chương trình quảng bá các thiết bị năng lượng, đèn chiếu sáng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư Du lịch và Thương mại. Đài PT&TH tỉnh Lâm Đồng

2014-2020

Xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú (Đức Trọng) và xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và lấp đầy các cụm công nghiệp

Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Du lịch và Thương mại

2013-2020

Sở Xây dựng

Dự thảo Quy hoạch về phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Lâm Đồng

Các sở ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố

2013-Quý II/2014

Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng

 

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Luật số 34/2009/QH12 và Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội về việc thí điểm cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu căn hộ chung cư tại Việt Nam để xem xét việc mở rộng đối tượng sở hữu bất động sản, nới lỏng hơn nữa điều kiện mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Rà soát lại quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng, và nhu cầu của các dự án đầu tư nước ngoài

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quý IV/2013 - 2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công nghệ cao

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ

Góp ý Luật Dạy nghề (sửa đổi)

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự thảo Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cơ chế hậu kiểm xác định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Khi có hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu - triển khai, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Công thương, Hiệp hội hỗ trợ DN nhỏ và vừa

2013

Triển khai dự án Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt tại huyện Lạc Dương

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Lạc Dương

2013-2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo liên kết với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ưu tiên đất để thực hiện các dự án đầu tư đã có trong quy hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng

Các sở ngành, UBND các huyện, thành phố

Quý II/2014

Xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, thu gom xử lý và tái chế chất thải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các sở ngành có liên quan

2013

Sở Giao thông vận tải

Xây dựng chương trình hành động và triển khai quy hoạch phát triển giao thông - vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố

2013-2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện việc giám sát và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương về hàng rào kỹ thuật đối với việc nhập khẩu, phân phối các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, các chế phẩm nông nghiệp,…

 

Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Du lịch và Thương mại Lâm Đồng

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi thu hút vốn ĐTNN của tỉnh

Các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố

2013-2015

Xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến đầu tư theo các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Hàng năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6309/CTr-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6309/CTr-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2013
Ngày hiệu lực22/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6309/CTr-UBND

Lược đồ Chương trình 6309/CTr-UBND 2013 thu hút sử dụng quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 6309/CTr-UBND 2013 thu hút sử dụng quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6309/CTr-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành22/10/2013
        Ngày hiệu lực22/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 6309/CTr-UBND 2013 thu hút sử dụng quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 6309/CTr-UBND 2013 thu hút sử dụng quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài Lâm Đồng

           • 22/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực