Văn bản khác 752/CTr-BTTTT-TWĐTN

Chương trình 752/CTr-BTTTT-TWĐTN tổng hợp triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017

Nội dung toàn văn Chương trình 752/CTr-BTTTT-TWĐTN tổng hợp triển khai phát triển và ứng dụng công


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 752/CTr-BTTTT-TWĐTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP

TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỮA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh, thiếu nhi trong học tập, phổ biến, ứng dụng và phát triển CNTT; Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin tại Hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) ngày 07/01/2012 về việc phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển CNTT-TT, Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2012 - 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về vị trí, vai trò và lợi ích của CNTT-TT trong cuộc sống và trong phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy và nâng cao năng lực của thanh niên, lực lượng nòng cốt đi đầu để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

2. Tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên và thanh thiếu niên trong các hoạt động nghiên cứu, học tập và ứng dụng CNTT. Thông qua Chương trình “Máy tính nối mạng tri thức” định hướng, hỗ trợ cho đoàn viên và thanh thiếu niên sử dụng máy tính để xây dựng, chia sẻ, khai thác nguồn thông tin, tri thức phục vụ học tập, công tác và giải trí, từng bước xây dựng thế hệ “thanh niên điện tử”, nền tảng phát triển công dân điện tử và xã hội thông tin.

3. Tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực học và thi vào các ngành đào tạo về CNTT nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT, hướng đến mục tiêu 1 triệu nhân lực CNTT vào năm 2020.

4. Phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu, sáng tạo làm chủ các công nghệ mới, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt Nam.

5. Khuyến khích các đoàn viên và thanh niên tích cực triển khai các ứng dụng CNTT trong các Bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trình độ, hiệu quả làm việc và văn hóa khai thác, sử dụng CNTT.

II. NỘI DUNG

1. Phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT

Tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác khuyến khích, động viên thanh thiếu niên tích cực học tập, ứng dụng CNTT, qua đó khơi dậy niềm đam mê học tập, sáng tạo và làm chủ CNTT của thanh thiếu niên Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tăng cường hỗ trợ chuyên môn và động viên các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành tham gia hỗ trợ nguồn lực để nâng cao quy mô, chất lượng các chương trình: Hội thi tin học trẻ toàn quốc, Giải thưởng “Quả Cầu Vàng” và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT, các hoạt động phát hiện và bảo trợ tài năng trẻ CNTT.

Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ CNTT cho công chức, viên chức trẻ trong các cơ quan nhà nước, nghiên cứu tổ chức các cuộc thi kỹ năng CNTT trong khối công chức, viên chức trẻ, cho đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp.

Nghiên cứu phối hợp xây dựng trung tâm đào tạo E-learning và phát huy hệ thống Cung, Nhà văn hóa thiếu nhi, các Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên, các điểm bưu điện - văn hóa xã,…để triển khai các chương trình bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng CNTT, hỗ trợ tiếp cận CNTT cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là thanh thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa và các huyện nghèo của đất nước.

Huy động các nguồn lực để triển khai các hoạt động phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT như: hướng nghiệp cho thanh niên theo học và làm việc trong lĩnh vực CNTT, thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về các tài năng trẻ CNTT, cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện học tập và bảo trợ phát triển chuyên môn, sự nghiệp cho các tài năng trẻ CNTT.

2. Đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển và hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT

Động viên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phát triển các điểm truy cập công cộng như: các trường học, nhà văn hóa xã, đồn biên phòng, điểm bưu điện - văn hóa xã và các trung tâm giáo dục cộng đồng.

Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên, hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ Việt Nam, Cổng thông tin Thánh Gióng, Cổng thông tin Trung ương Đoàn, Cổng tri thức khoa học công nghệ Thanh niên.

3. Phổ biến CNTT trong xã hội

Huy động lực lượng thanh thiếu niên tham gia phối hợp triển khai Chương trình “Máy tính nối mạng tri thức” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình “Máy tính nối mạng tri thức”. Phát động phong trào hưởng ứng thanh niên, học sinh và sinh viên tham gia Chương trình.

Phát động các phong trào vận động thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc mua, sử dụng máy tính từ Chương trình “Máy tính nối mạng tri thức” phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu,… Đẩy mạnh công tác huy động lực lượng thanh niên, học sinh và sinh viên tham gia phát triển, khai thác Kho nội dung số và ứng dụng trực tuyến đảm bảo phù hợp với mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình “Máy tính nối mạng tri thức”.

Tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện đi giới thiệu, hướng dẫn sử dụng máy tính và khai thác tri thức trên Internet cho thanh thiếu niên nông thôn.

Đẩy mạnh sử dụng mã nguồn mở trong học sinh, sinh viên phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí. Bước đầu xây dựng diễn đàn để trao đổi, học tập trong khuôn khổ Hội thi tin học trẻ các cấp tiến tới phát triển cộng đồng mã nguồn mở trong giới học sinh, sinh viên.

4. Tăng cường ứng dụng CNTT

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của hệ thống Đoàn, trước hết là hỗ trợ Trung ương Đoàn nâng cao chất lượng, hoàn thiện hạ tầng, các ứng dụng CNTT và phối hợp tổ chức các hội thảo, chuyên đề, lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng CNTT và phát động phong trào học tập và ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.

Phối hợp triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên ứng dụng CNTT trong sản xuất và đời sống, hỗ trợ các sáng kiến CNTT của thanh thiếu niên.

Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển nội dung số trên mạng Internet cho thanh thiếu niên, trước hết tập trung vào các nội dung về kiến thức KHCN, kiến thức văn hóa, lịch sử, các thông tin đời sống, định hướng lối sống,…

Phối hợp nghiên cứu xây dựng Mạng xã hội Thanh niên để tăng cường hoạt động tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam trên môi trường mạng. Phát triển các diễn đàn chuyên đề trong học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

Ưu tiên kinh phí ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng CNTT của hệ thống Đoàn và các ứng dụng trong hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương Đoàn tới các cơ sở Đoàn.

5. Khuyến khích thanh thiếu niên tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực CNTT

Xây dựng các chương trình/quỹ hỗ trợ tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT. Đầu tư, tạo điều kiện và hỗ trợ cho thanh thiếu niên tham gia nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm CNTT mới, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số.

6. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CNTT-TT và nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội

Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển CNTT của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng và tuyên truyền hình ảnh thế hệ “thanh niên điện tử”, nền tảng phát triển công dân điện tử và xã hội thông tin tại Việt Nam. Phát hiện các tấm gương tiêu biểu, những điển hình thanh niên, các mô hình hay về học tập, ứng dụng CNTT và những cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành CNTT-TT. Tổ chức gặp gỡ tuyên dương các thanh niên là các chủ diễn đàn, website, blog,… và các thành viên tích cực trong cộng đồng mạng có đóng góp nhất định cho sự phát triển CNTT trong nước để tổ chức tuyên dương, khen thưởng, trao giải thưởng cho các sản phẩm và cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc ứng dụng, phát triển CNTT. Nghiên cứu, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn theo chuyên đề về lĩnh vực CNTT-TT.

Phối hợp tổ chức tuyên dương, khen thưởng, trao giải thưởng cho các sản phẩm và cá nhân, tập thể tiêu biểu trong ứng dụng, phát triển CNTT.

7. Công tác hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về học tập và ứng dụng CNTT với thanh niên các nước trên thế giới thông qua các chương trình hợp tác.

Phối hợp, hỗ trợ kết nối các cuộc thi về CNTT do Trung ương Đoàn tổ chức với các cuộc thi trong khu vực và thế giới, tạo cơ hội cho các tài năng tin học trẻ Việt Nam giao lưu, học hỏi, qua đó thúc đẩy hơn nữa phong trào học tập và ứng dụng CNTT trong thanh thiếu niên Việt Nam.

Hỗ trợ Đoàn thanh niên tiếp cận, hợp tác với các quỹ, các chương trình quốc tế về phát triển CNTT cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung

Căn cứ Chương trình phối hợp này, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Hai bên) xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác để cụ thể hóa các nội dung phối hợp triển khai trong năm. Hai bên có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ để phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai Chương trình, Kế hoạch trong hệ thống Đoàn thanh niên và ngành Thông tin - Truyền thông trong phạm vi cả nước.

Hai bên phối hợp kiểm tra, đánh giá việc triển khai Chương trình tại cơ sở, kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai bên.

Hàng năm, Hai bên tiến hành tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình, đồng thời thống nhất Kế hoạch phối hợp công tác cho năm tiếp theo.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố chủ động phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chương trình phối hợp.

Hàng năm, căn cứ vào đề xuất của Trung ương Đoàn, Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, cũng như các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn để xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Giao Vụ CNTT là đơn vị thường trực theo dõi và tham mưu với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp.

Hướng dẫn, hỗ trợ Trung ương Đoàn trong việc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT 2011 - 2015. Phối hợp, hỗ trợ Trung ương Đoàn trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương Đoàn tới các cơ sở Đoàn.

3. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn chủ động xây dựng các nội dung phối hợp cụ thể với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trên cơ sở nội dung của Chương trình phối hợp và phù hợp với tình hình, thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo hệ thống báo chí của Đoàn thanh niên thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về các nội dung phối hợp giữa hai bên, tăng cường công tác truyền thông về phổ biến CNTT với thanh thiếu niên.

Giao cho Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là đơn vị trực tiếp theo dõi, tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

4. Các Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin các huyện tạo điều kiện phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp triển khai thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT cho thanh thiếu niên.

Hàng năm phối hợp với tỉnh, thành Đoàn xây dựng các nội dung phối hợp cụ thể giữa hai bên căn cứ trên cơ sở nội dung Chương trình phối hợp và phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

5. Các tỉnh, thành Đoàn

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực phối hợp với ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu niên.

Hàng năm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung phối hợp cụ thể giữa hai bên trên cơ sở nội dung Chương trình phối hợp và phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh, thành Đoàn và các Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp. Định kỳ 6 tháng có báo cáo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh họp định kỳ 6 tháng 1 lần để xem xét chỉ đạo công tác triển khai Chương trình phối hợp này.

 

BÍ THƯ THỨ NHẤT
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Đắc Vinh

BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Bắc Son

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Đ/c Hà Thị Khiết - Trưởng Ban Dân vận TƯ (để b/c);
- Các Ban TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để p/h);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (để t/h);
- Các Sở Thông tin và Truyền thông (để t/h);
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (để t/h);
- Các Ban, đơn vị của TW Đoàn (để t/h);
- Các báo và website của 2 ngành (để p/h);
- Lưu VT, BTTTT, TWĐTN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 752/CTr-BTTTT-TWĐTN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu752/CTr-BTTTT-TWĐTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 752/CTr-BTTTT-TWĐTN

Lược đồ Chương trình 752/CTr-BTTTT-TWĐTN tổng hợp triển khai phát triển và ứng dụng công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 752/CTr-BTTTT-TWĐTN tổng hợp triển khai phát triển và ứng dụng công
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu752/CTr-BTTTT-TWĐTN
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Bắc Son, Nguyễn Đắc Vinh
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chương trình 752/CTr-BTTTT-TWĐTN tổng hợp triển khai phát triển và ứng dụng công

             Lịch sử hiệu lực Chương trình 752/CTr-BTTTT-TWĐTN tổng hợp triển khai phát triển và ứng dụng công

             • 30/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực