Văn bản khác 897/BQP-BLĐTBXH

Chương trình 897/BQP-BLĐTBXH phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 897/BQP-BLĐTBXH phối hợp giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị quân đội


BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/BQP-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP GIẢI MÃ KÝ HIỆU, PHIÊN HIỆU ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, ngày 22/3/2010 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BQP về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị xác định: đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm "Uống nước nhớ nguồn" tri ân "đền ơn, đáp nghĩa" của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi Chỉ thị 07/CT-BQP được triển khai và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đã tạo được sự đồng thuận cao của toàn thể nhân dân và xã hội, Hội Cựu chiến binh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan làm công tác chính sách, thương binh, xã hội, đặc biệt là những gia đình có người thân là liệt sỹ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính, nên đã động viên, khích lệ được đông đảo lực lượng tham gia, cung cấp các thông tin giải mã.

Sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin về liệt sỹ, thương binh … là kênh thông tin quan trọng để các đơn vị quân đội có nhiều thông tin chính xác, tin cậy trong quá trình thu thập, tra cứu thông tin về ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) về ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội sẽ giúp Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả "Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định danh tính liệt sỹ" đang triển khai.

Với ý nghĩa đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiếu tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đẩy nhanh tiến độ tra cứu, thu thập và cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; góp phần tích cực vào nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Cămpuchia, đồng thời làm căn cứ giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của việc cung cấp các thông tin giải mã, giúp đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

- Công tác phối hợp tiến hành chặt chẽ, nội dung và các bước triển khai đúng kế hoạch đã được xác định.

- Hai bên thường xuyên trao đổi các thông tin có liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

II. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI

1. Trách nhiệm chung

- Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cung cấp nội dung, bài viết về nhiệm vụ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị gắn liền với nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt, danh tính liệt sỹ … thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài tích cực tham gia, cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong các cuộc kháng chiến, coi đây là chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ đã giao, thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

- Công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành thường xuyên, liên tục trong cả quá trình cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, nội dung phải phù hợp với từng giai đoạn triển khai.

2. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

a) Cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các văn bản (chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn …) có liên quan đến nhiệm vụ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội.

Căn cứ vào kết quả giải mã, cung cấp những thông tin cần thiết để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo chương trình, kế hoạch mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố, tích cực, chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện để thu thập, khai thác các thông tin về phiên hiệu, ký hiệu, hòm thư; địa điểm đóng quân của các đơn vị quân đội trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Cămpuchia đang được lưu trữ, quản lý.

Sẵn sàng cung cấp các thông tin thu thập, tổng hợp được có liên quan đến việc tìm kiếm hải cốt, xác định danh tính liệt sỹ hoặc giải quyết các chế độ chính sách mà cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia, tạo mọi điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về ký hiệu, phiên hiệu, hòm thư, địa điểm đóng quân, địa danh, thời gian xảy ra trận chiến đấu, chiến dịch, mặt trận … có trong hồ sơ lưu trữ mà cơ quan đang quản lý cho các đơn vị quân đội khi đến thu thập, tra cứu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung phối hợp nói trên.

2. Căn cứ vào kết quả thu thập thông tin về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, hai bên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền và phối hợp chỉ đạo để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trên.

3. Hàng năm, hai Bộ có trách nhiệm thông báo kết quả triển khai và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị.

4. Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất giao cho hai Cơ quan Thường trực là Cục Quân lực / Bộ Tổng Tham mưu và Cục Người có công / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng 2 Bộ chỉ đạo, triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp này.

Quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh hoặc vướng mắc, Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu và Cục Người có công/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trao đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGDoãn Mậu Diệp

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng/BQP, TTMT, CNTCCT (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- BTTM, TCCT, Tập đoàn VTQĐ;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Cục Quân lực/BTTM;
- Cục NCC/ Bộ Lao động - TB và XH;
- BTL: QK1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Thủ đô Hà Nội, Thành phố HCM (9);
- BCHQS tỉnh, thành phố (61);
- Sở Lao động - TB và XH tỉnh, TP (63);
- Lưu: VTBQP, Bộ LĐTBXH, Hg (146b).
 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 897/BQP-BLĐTBXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu897/BQP-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 897/BQP-BLĐTBXH

Lược đồ Chương trình 897/BQP-BLĐTBXH phối hợp giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 897/BQP-BLĐTBXH phối hợp giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị quân đội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu897/BQP-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thành Cung, Doãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chương trình 897/BQP-BLĐTBXH phối hợp giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị quân đội

              Lịch sử hiệu lực Chương trình 897/BQP-BLĐTBXH phối hợp giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị quân đội

              • 28/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực