Văn bản khác 920/CTr-BGDĐT-BTLBP

Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo (giai đoạn 2011 - 2015) do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng c


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-
BTL BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/CTr-BGDĐT-BTLBP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHỐNG MÙ CHỮ, CỦNG CỐ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG KHU VỰC BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO (GIAI ĐOẠN 2011 - 2015)

Những năm qua, công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ở địa bàn biên giới đã mang lại hiệu quả tích cực về mặt xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới cho đồng bào các dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn biên giới, hải đảo.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng người mù chữ và tái mù chữ vẫn còn nhiều, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học ở khu vực biên giới vẫn còn cao; hàng ngàn thôn, bản vùng sâu giáp biên giới chưa có lớp học hoặc có lớp học nhưng còn tranh tre, tạm bợ. Từ thực trạng trên đây, và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trong thời kỳ mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo Phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xây dựng Chương trình đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Giải quyết một cách cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học, thất học ở khu vực biên giới, hải đảo nhằm duy trì và củng cố kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể địa phương để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác chống mù chữ ở địa bàn biên giới, hải đảo; từng bước xóa bỏ trường học, lớp học tranh tre, tạm bợ.

3. Ngành giáo dục và Bộ đội biên phòng phối hợp tập trung để xây dựng điểm mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả và nhân rộng điển hình tại các xã biên giới, hải đảo.

4. Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan (Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Y tế, Hội Nông dân, …) tạo lập môi trường để củng cố và duy trì bền vững kết quả xóa mù chữ thông qua các chương trình giáo dục tại các trung tâm học tập cộng đồng, các chương trình truyền thông cộng đồng, dạy nghề, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở khu vực biên giới, hải đảo.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

Ngành giáo dục và Bộ đội biên phòng phối hợp:

1. Tổ chức điều tra, khảo sát cụ thể, đánh giá khách quan thực trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ, nghỉ học, nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở khu vực biên giới, hải đảo.

2. Tổ chức và duy trì các lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; tổ chức các hoạt động trong trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn biên giới, hải đảo; kết hợp giữa học văn hóa với phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về biên giới quốc gia, kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, như: Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, y tế cộng đồng, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật canh tác trồng trọt, chăn nuôi …. Gắn việc xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học với công tác tuyên truyền xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên giới, hải đảo.

3. Tuyên truyền, vận động người mù chữ, tái mù chữ tham gia các lớp học xóa mù chữ, các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học trong các trung tâm học tập cộng đồng.

Tuyên truyền, vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường, huy động học sinh bỏ học tham gia các lớp phổ cập giáo dục.

4. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia thực hiện Chương trình xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và Chương trình Giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

5. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực cho công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương. Vận động các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, cá nhân đóng góp công sức, tiền của, nguyên vật liệu để từng bước xóa bỏ tình trạng trường, lớp học tranh tre tạm bợ, tiến tới kiên cố hóa trường, lớp học; giúp đỡ để cải thiện điều kiện dạy học như ủng hộ bàn ghế, sách vở, giấy bút, đồ dùng học tập cho người học xóa mù chữ thuộc đối tượng khó khăn.

6. Nghiên cứu và tổ chức xây dựng thí điểm mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, tiến tới nhân rộng trong các xã biên giới, hải đảo trên toàn quốc. Vận động phong trào các trường phổ thông miền xuôi kết nghĩa, đỡ đầu các trường ở các thôn, bản miền núi, vùng sâu, vùng xa trên biên giới, hải đảo, hai ngành trực tiếp chủ trì tổ chức các lớp nội trú dân nuôi ở nơi có đồn biên phòng.

7. Tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng cơ chế chính sách đầu tư xây dựng trường, lớp học; chế độ hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên; cán bộ, chiến sỹ biên phòng làm công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở địa bàn biên giới, hải đảo.

8. Vận động các chính sách, chế độ theo quy định đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở địa bàn biên giới, hải đảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo hai ngành tổ chức thực hiện chương trình phối hợp, xây dựng mục tiêu, nội dung cụ thể và kế hoạch thực hiện hàng năm hướng dẫn các Sở Giáo dục và đào tạo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố có biên giới, biển đảo triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

2. Sở Giáo dục và đào tạo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành có biên giới, biển đảo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

3. Hàng năm, Sở Giáo dục và đào tạo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị giao ban sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục và phát triển trung tâm học tập cộng đồng, đồng thời đưa ra kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo.

 

BTL BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
CHÍNH ỦY
Trung tướng Võ Trọng Việt

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Nơi nhận:
- BCĐ quốc gia xây dựng XHHT (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Chủ nhiệm TCCT/Bộ QP (để b/c);
- Thủ trưởng BTL BĐBP (để b/c);
-
Cục CTrị/BĐBP, TTBTL, TN01;
- Sở
GD&ĐT các tỉnh, thành biên giới, bờ biển (để th/hiện);
- BCHBĐBP các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Lưu: VT (Bộ GD&ĐT, BTLBĐBP), Vụ GDTX, Phòng VĐQC.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 920/CTr-BGDĐT-BTLBP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu920/CTr-BGDĐT-BTLBP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2011
Ngày hiệu lực05/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 920/CTr-BGDĐT-BTLBP

Lược đồ Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng c


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng c
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu920/CTr-BGDĐT-BTLBP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
        Người kýNguyễn Vinh Hiển, Võ Trọng Việt
        Ngày ban hành05/09/2011
        Ngày hiệu lực05/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng c

              Lịch sử hiệu lực Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng c

              • 05/09/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/09/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực